Thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi thi hành án hành chính và tăng cường tham mưu giúp Ủy ban nhân dân trong công tác thi hành án hành chính

03/08/2023
Ngày 24/7/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã có Công văn số 2659/TCTHADS-NV3 gửi Cục trưởng các Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi thi hành án hành chính và tăng cường tham mưu giúp Ủy ban nhân dân trong công tác thi hành án hành chính


Thực hiện Luật tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án, trong thời gian vừa qua, Chính phủ, Bộ Tư pháp đã có nhiều chỉ đạo về công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính. Đối với Hệ thống cơ quan thi hành án dân sự, Tổng cục THADS cũng đã có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo dõi thi hành án hành chính do đó, công tác thi hành án hành chính đã có những chuyển biến và dần đi vào nề nếp.
Tuy nhiên, thông qua công tác chỉ đạo, điều hành, Tổng cục THADS nhận thấy, vẫn còn một số cơ quan thi hành án dân sự chưa nhận thức và triển khai nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác theo dõi thi hành án hành chính và tham mưu giúp Ủy ban nhân dân trong công tác thi hành án hành chính, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thi hành án hành chính của địa phương và hiệu quả trong công tác tham mưu quản lý nhà nước về thi hành án hành chính của Bộ Tư pháp. Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Tổng cục THADSđã ban hành Công văn số 2659/TCTHADS-NV3 ngày 24/7/2023 yêu cầu Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Tăng cường quán triệt, chỉ đạo Chi cục thi hành án dân sự trực thuộc và các Chấp hành viên, công chức được phân công nhiệm vụ theo dõi các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm theo dõi thi hành bản án hành chính; kịp thời đề xuất, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, xử lý trách nhiệm đối người phải thi hành án chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.
2. Tăng cường phối hợp, chỉ đạo các Chi cục THADS trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn trong công tác theo dõi thi hành án hành chính, trong đó có việc: (1) Chuyển giao bản án, quyết định (bao gồm quyết định buộc thi hành án hành chính) đã có hiệu lực pháp luật cho cơ quan THADS để theo dõi theo quy định; (2) giải thích bằng văn bản những điểm chưa rõ, đính chính sai sót trong bản án, quyết định để thi hành theo đề nghị của cơ quan THADS; (3) định kỳ thông báo kết quả giải quyết các vụ án hành chính, kiểm sát việc thi hành án hành chính…để cơ quan THADS thực hiện đầy đủ và kịp thời chức năng theo dõi thi hành án hành chính.
3. Trong phạm vi nhiệm vụ được phân công, chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính tại Công văn số 1234/VPCP-V.I ngày 28/02/2023 của Văn phòng Chính phủ và đề nghị của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1034/BTP-TCTHADS ngày 23/3/2023 và Công văn 2723/BTP-TCTHADS ngày 30/6/2023 về việc thống kê, báo cáo kết quả công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính./.
Nguyễn Thanh Nam, Vụ Nghiệp vụ 3
File đính kèm