Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch rà soát, tổng kết thực tiễn thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp.

03/08/2023


Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình triển khai, kết quả đã đạt được; những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của Luật Tố tụng hành chính liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp cũng như nhằm đánh giá sự phù hợp, khả thi của các quy định hiện hành, xác định những vấn đề khó khăn, vướng mắc, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục, bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật tố tụng hành chính, ngày 01/8/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1450/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch rà soát, tổng kết thực tiễn thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp, trong đó có các Cục Thi hành án dân sự.
Nội dung của Kế hoạch rà soát, tổng kết thực tiễn thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp được xây dựng bảo đảm bám sát các nội dung theo đề nghị của Tòa án nhân dân tối cao tại Kế hoạch rà soát, tổng kết thực tiễn thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 240/QĐ-TANDTC ngày 07/7/2023 của Tòa án nhân dân tối cao), phản ánh đúng tình hình thực tế việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp.
Kế hoạch rà soát, tổng kết thực tiễn thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp, bên cạnh yêu cầu các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện rà soát và tổng kết Luật Tố tụng hành chính năm 2015 đã yêu cầu Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung cụ thể như sau:
(1) Báo cáo rà soát, đánh giá thực tiễn việc áp dụng, thi hành các quy định của Luật Tố tụng hành chính về thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính; công tác tham mưu giúp Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về thi hành án hành chính; Rà soát, đánh giá những vướng mắc, bất cập giữa các quy định của Luật Tố tụng hành chính với các quy định của Luật, Pháp lệnh có liên quan. Trong đó, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị;
(2) Tổng hợp, thống kê số liệu thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính, trong đó nêu rõ: (i) tổng số bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật mà các cơ quan hành chính phải thi hành án; (ii) tổng số bản án, quyết định của Tòa án đã được các cơ quan hành chính nhà nước thi hành xong; (iii) tổng số bản án, quyết định của Tòa án chưa được thi hành xong.
Trên cơ sở kết quả tổng kết, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng báo cáo và gửi về Bộ Tư pháp (qua Tổng cục Thi hành án dân sự) trước ngày 13/8/2023 để tổng hợp, báo cáo, đề xuất gửi Tòa án nhân dân tối cao./.
Nguyễn Thanh Nam, Vụ Nghiệp vụ 3