Công văn chỉ đạo khai thác, sử dụng tài liệu công bố, phổ biến thông tin thống kê năm 2022 của Bộ Tư pháp

10/11/2023


Thực hiện Luật Thống kê năm 2015, Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê ngành Tư pháp, ngày 31/8/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2132/QĐ-BTP về việc công bố, phổ biến các thông tin thống kê năm 2022 thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp và phổ biến các thông tin thống kê năm 2022 trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc trách nhiệm thu thập của Bộ Tư pháp.
Trên cơ sở thông tin thống kê được công bố, phổ biến tại Quyết định số 2132/QĐ-BTP, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường khai thác, sử dụng thông tin, số liệu thống kê đã được Bộ Tư pháp công bố, phổ biến; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện triển khai, bảo đảm phục vụ hiệu quả cho công tác tham mưu, quản lý, chỉ đạo điều hành đơn vị, lĩnh vực phụ trách./.
(Link đăng tải Quyết định số 2132/QĐ-BTP ngày 31/8/2023 tại địa chỉ:
https://moj.gov.vn/cttk/chuyenmuc/Pages/thong-tin-thong-ke.aspx)