Khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Luật THADS

05/12/2023


Ngày 14/11/2008, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật thi hành án dân sự (THADS), được sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2022[1]. Đến nay, sau gần 15 năm triển khai thực hiện, công tác THADS đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế và đảm bảo trật tự an toàn xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác THADS vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định, cần được tổng kết, đánh giá toàn diện.
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách hành chính, cải cách tư pháp theo tinh thần văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện Quyết định số 1430/QĐ-BTP ngày 28/7/2023 về việc ban hành Kế hoạch Lập đề nghị xây dựng Luật THADS (sửa đổi). Tổng cục THADS tiến hành khảo sát, thu thập ý kiến đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Luật THADS trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, đề ra các giải pháp, chính sách cụ thể phục vụ việc lập đề nghị xây dựng Luật THADS sửa đổi.
Để việc khảo sát, thu thập ý kiến được đầy đủ, toàn diện, khách quan, đề nghị các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia bài đánh giá theo link: https://docs.google.com/forms/d/1q_IzXYqO48A-ycXLQwId8UodaztTfW3fmdSgbW83bw8/edit?hl=vi hoặc mã Qr code dưới đây để Tổng cục THADS có thông tin để tổng hợp, đánh giá.
Trân trọng cảm ơn./.

 
 

[1] Ngày 25/11/2014, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS và ngày 11/01/2022 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật THADS.