Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) ban hành Quyết định số 400/QĐ-TCTHADS kèm theo Kế hoạch triển khai thực hiện

19/04/2024


Ngày 15/4/2024, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) ban hành Quyết định số 400/QĐ-TCTHADS kèm theo Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ “Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” và Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án  Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo”của Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2024. Cụ thể:
Thực hiện Quyết định số 365/QĐ-BTP ngày 15/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án 06) và Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án  Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 04/CT-TTg) của Bộ Tư pháp năm 2024, Tổng cục THADS ban hành kế hoạch như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp để đạt được các mục tiêu được giao tại Quyết định số 365/QĐ-BTP ngày 15/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (sau đây gọi tắt là Quyết định số 365/QĐ-BTP).
2. Yêu cầu
- Kế hoạch xây dựng bám sát Quyết định số 365/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp.
- Quá trình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch cần bảo đảm phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ có tính hiệu quả, khả thi cao.
II. NỘI DUNG
Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được xác định tại Quyết định số 365/QĐ-BTP, các đơn vị thuộc Tổng cục THADS chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Các nội dung nhiệm vụ cụ thể như sau:
1. Nội dung liên quan đến điều hành, tổng hợp
2. Công tác truyền thông về các nội dung liên quan đến Đề án 06
3. Hoàn thiện thể chế
4. Dịch vụ công
5.  Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư
( Nội dung cụ thể tại phụ lục kèm theo Kế hoạch)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Nghiệp vụ 3 là đầu mối tham mưu, giúp Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu của Kế hoạch.
2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Vụ Nghiệp vụ 3 trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.
3. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí kinh phí từ nguồn phí thi hành án dân sự được để lại và các nguồn kinh phí khác theo quy định, đảm bảo thực hiện các nội dung công việc trong kế hoạch này.
4. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.
5. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Vụ Nghiệp vụ 3 Tổng cục Thi hành án dân sự để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục xem xét, quyết định./.