Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Công văn số 1405/TCTHADS-NV3 về việc tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ theo Chỉ thị số 09/CT-TTg

19/04/2024


Ngày 15/4/2024, Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Công văn số 1405/TCTHADS-NV3 về việc tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ theo Chỉ thị số 09/CT-TTg; triển khai thực hiện các nội dung trong Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, qua đó:
Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tuân thủ quy định pháp luật tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến, quán triệt nội dung tại Chỉ thị số 09/CT-TTg tới công chức, người lao động thuộc đơn vị mình, trong đó thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Quán triệt, nâng cao nhận thức về chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thông tin mạng (Danh sách các văn bản gửi kèm theo công văn này).
2. Ưu tiên bố trí nguồn lực theo đúng quy định của pháp luật để triển khai thực thi hiệu quả công tác đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, công tác bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp, đặc biệt đối với Trung tâm dữ liệu và các hệ thống thông tin quan trọng, dùng chung.
3. Nghiên cứu, thực hiện Sổ tay hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (Phiên bản 1.0). Chi tiết sổ tay được đăng tải trên Trang thông tin Cục Công nghệ thông tin tại địa chỉ: https://cntt.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/van-ban-huong-dan.aspx?ItemID=57.
4. Giao Vụ Nghiệp vụ 3 là đầu mối, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin:  (i) bảo đảm 100% hệ thống thông tin đang trong quá trình thiết kế, xây dựng, nâng cấp, mở rộng trước khi đưa vào vận hành, khai thác được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt; (ii) Tổ chức rà soát, thống kê, cập nhật danh mục hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm 100% hệ thống thông tin từ cấp độ 1 đến cấp độ 5 (nếu có) đang vận hành phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin chậm nhất trong tháng 9 năm 2024 và triển khai phương án đảm bảo an toàn thông tin theo Hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt chậm nhất trong tháng 12 năm 2024.
Tổng cục THADS đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
File đính kèm