5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của cấp ủy đảng

28/06/2021
Chi bộ Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Thủ Đức được thành lập Theo quyết định số 196-QĐ/TU ngày 2-3 của Thành ủy TP Thủ Đức, Chi cục THADS thành phố Thủ Đức thuộc Đảng bộ TP Thủ Đức TP.HCM trên cơ sở hợp nhất các chi bộ Chi cục THADS Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức (cũ). Tổng hợp kết quả thực hiện của các Chi bộ (cũ) nay là Chi cục THADS thành phố Thủ Đức. trong 5 năm qua, luôn bám sát nội dung, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề ngành tư pháp, quy tắc xử sự. Qua công tác triển khai, học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kết quả đã có sự chuyển biến khá rõ nét trong 05 năm liền ( Chi bộ Chi cục THADs Quận 9), Chi Cục THADS Thủ Đức luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Được Tổng cục THADS tặng Bằng khen và Cờ thi đua ngành Tư pháp. Chi cục THADS, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, giải quyết hồ sơ án tăng, giảm thiểu việc khiếu nại, tố cáo của người dân, tiết kiệm chống lãng phí.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, có thể khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên của Chi cục THADS thành phố Thủ Đức, cụ thể 100% đảng viên chi bộ đăng ký hàng năm đăng ký học tập và làm theo Bác bằng việc làm cụ thể gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” “ lá lành đùm lá rách” góp những phần quà chia sẽ người dân lúc khó khăn …
Bên cạnh đó, Chi bộ THADS thành phố Thủ Đức cũng luôn xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần của xã hội; xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Do vậy mỗi nội dung chuyên đề hàng năm chi bộ đều đưa vào nghị quyết, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên trong cơ quan.
Cùng với đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo đưa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên. 100% cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu chủ động hoàn thành kế hoạch cá nhân và xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện để thực hiện tốt nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chi bộ thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá cán bộ, bình xét, phân loại đảng viên, trong đó có kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các tiêu chí hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy và Quận ủy Quận 9 (cũ). Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; xem đây là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá, sắp xếp, đề bạt cán bộ.
Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức súc, nổi cộm mà dư luận xã hội và Nhân dân quan tâm cũng được chú trọng. Để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên trong chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, Chi bộ luôn căn cứ vào tình hình thực tế xác định những nội dung cần quan tâm, tập trung thực hiện, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Đặc biệt, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoàn thành chỉ tiêu do các cấp Bộ Ngành giao trong 05 năm qua, Chi bộ THADS thành phố Thủ Đức đã phát động trong toàn thể cán bộ công chức, người lao động thi đua thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu về việc, tiền; đảm bảo phân loại án chính xác; giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả. Đồng thời, thông qua cuộc họp tại đơn vị, cán bộ công chức, người lao động đã đăng ký thi đua, đăng ký xây dựng đề tài, sáng kiến để áp dụng trong thực tiễn thi hành án; đây là cơ sở để xem xem, đánh giá các danh hiệu thi đua vào cuối năm.
Công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng đã trở thành việc làm thường xuyên, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa tích cực trong cán bộ, đảng viên. Chi bộ đã đề ra các giải pháp phù hợp để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân, ngày càng được sự ủng hộ của người dân.
Cùng với đó, Chi cục THADS thành phố Thủ Đức cũng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua giám sát các cán bộ, đảng viên trong cơ quan, Chi bộ nhận thấy các cán bộ, đảng viên đều nghiêm túc thực hiện việc học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị và Nghị quyết trung ương 4 khóa XII. Hàng tháng, trong sinh hoạt Chi bộ đều dành thời gian để nhắc nhở, đánh giá việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên thuộc chi bộ, đồng thời quán triệt đảng viên nêu gương thực hiện.
Cẩm Tú