THADS Thái Nguyên: Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

16/07/2021
(PLVN) -Đó là một trong những nhiệm vụ được các cơ quan THADS tỉnh Thái Nguyên xác định trong thời gian tới nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong 05 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại Cục THADS tỉnh đạt được những kết quả tích cực, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của Ngành. Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, thói quen, ý thức tự giác của công chức, người lao động, góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; góp phần củng cố niềm tin của công chức, người lao động đối với Đảng, Nhà nước và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ làm cho sinh hoạt của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nội dung thiết thực, cụ thể hơn.
Kết quả công tác THADS của toàn ngành THADS tỉnh từ năm 2016 đến hết năm 2020 luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Giai đoạn 2016-2020, cơ quan THADS tỉnh Thái Nguyên thụ lý gần 61.000 việc, tương đương với số tiền khoảng 3.672 tỷ đồng. Trong đó, năm 2020 thụ lý 11.323 việc, tương đương 980 tỷ đồng, thi hành xong 87,29% về việc, 52,37% về tiền tính trên số việc và tiền có điều kiện thi hành. Riêng tính đến 9 tháng/2021, thụ lý 10.323 việc, tương đương hơn 729 tỷ, thi hành xong 71,15% về việc, 37% về tiền tính trên số việc và tiền có điều kiện thi hành.
Trong đó, công tác thi hành các vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ án mà Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; Tổ chức, thu hồi khoản nợ của các tổ chức tín dụng, ngân hàng theo Nghị quyết số 42/2019/QH14 của Quốc hội về xử lý nợ xấu ngày càng hiệu quả. Cùng với đó, Ngành còn làm tốt vai trò đầu mối tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS; tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức, chấp hành viên của tỉnh; nêu cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu…
Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng công tác giáo dục, tuyên truyền về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vẫn còn chung chung, biện pháp chưa phong phú, chưa xây dựng được các tiêu chí cụ thể. Một số cá nhân vẫn còn biểu hiện ngại đấu tranh, phê bình và tự phê bình, chưa tận tâm, tận lực với công việc…
Thời gian tới, Cục THADS tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 18/7/2017 về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng...
Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và của tỉnh, xây dựng Kế hoạch tổ chức các đợt thi đua trong năm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác của ngành. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình sinh hoạt định kỳ của cơ quan, chi bộ.
Cùng với đó, đổi mới, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong các cơ quan THADS tỉnh Thái Nguyên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Nghiên cứu, phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện trên diện rộng; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc. Kiên quyết xử lý theo đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những sai phạm, tham nhũng, tiêu cực. Thường xuyên biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa trong ngành…
Lê Hồng
Nguồn: baophapluat.vn