Một số bất cập trong công tác thi đua khen thưởng đối với cơ quan Thi hành án dân sự địa phương

15/12/2008

Công tác thi đua khen thưởng là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý, là động lực để phát huy tinh thần tích cực lao động và tinh thần chủ động sáng tạo của người lao động.Đối với các  cơ quan Thi hành án dân sự địa phương từ năm 2007, công tác thi đua khen thưởng có nhiều điểm mới được quy định tại Thông tư số 07/2006/TT-BTP ngày 27/11/2006 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng và một số văn bản hướng dẫn có liên quan. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng, chúng tôi cho rằng vẫn còn một số nội dung chưa phù hợp với thực tiến với công tác thi hành án dân sự.

Một là: Bảng chấm điểm thi đua theo Quyết định 1549/QĐ-BTP ngày 22/10/2007 chưa thể hiện sự khác biệt giữa THA cấp tỉnh và cấp huyện: THADS cấp tỉnh được pháp luật quy định nhiều hơn về nhiệm vụ, quyền hạn ( công tác quản lý, chỉ đạo nghiệp vụ; xây dựng ngành…) nhưng tổng số điểm  vẫn giống nhau

Hai là: các tính chỉ tiêu thi đua rườm rà, tỷ lệ THA xong hoàn toàn theo Bảng chấm điểm không trùng khớp với biểu thống kê thi hành án quy định tại Quyết định số 02/2006/QĐ-BTP ngày 04/4/2006 ban hành chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự dẫn kết quả xong hoàn toàn giữa 2 báo cáo khác nhau.

Ví dụ: tại mục 1 phần I của Phụ lục II kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-BTP ngày 14/4/2006 của Bộ Tư pháp ban hành chế độ thống kê thi hành án dân sự giải thích khái niệm xong hoàn toàn là” việc đã được cơ quan thi hành án tổ chức xong toàn bộ các khoản nghĩa vụ theo nội dung của quyết định thi hành án hoặc được miễn, giảm thi hành án” – không bao gồm đình chỉ, uỷ thác, trả đơn.

Tuy nhiên, tại công văn số 1614/THA –HC.TH.TV ngày 02/11/2007 của Cục THADS có hướng dẫn cách tính chỉ tiêu thi đua về việc, giải thích số việc xong hoàn toàn “ là số việc thực tế đã tổ chức thi hành xong và số việc được coi là xong hoàn toàn bao gồm những việc cơ quan Thi hành án tổ chức thi hành một phần quyền, nghĩa vụ theo nội dung của quyết định thi hành án, phần còn lại được giải quyết bằng các biện pháp: đình chỉ, uỷ thác, trả đơn, miễn thi hành án và số việc thi hành đều

Ba là:  Về đối tượng thi đua và đối tượng khen thưởng đối với cơ quan thi hành án dân sự địa phương: Tại điểm e khoản 1 mục III của Thông tư số 07/2006/TT-BTP ngày 27/11/2006  quy định bao gồm “ các tập thể nhỏ thuộc các đơn vị quy định tại điểm b của khoản này;  tập thể nhỏ thuộc Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh”.

Như vậy bao gồm cả các đơn vị là các phòng chuyên môn của THADS cấp tỉnh. Đầu năm 2008, đa số các đơn vị THADS cấp tỉnh đều được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập Phòng chuyên môn, đã đi vào hoạt động và được coi là một tập thể nhỏ. Tuy nhiên, tại tiểu mục 2.2.4 mục III của văn bản số 958/BTP- HĐTĐ ngày 15/3/2007 hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng chỉ  quy định “ Bộ Tư pháp chỉ công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho các cơ quan Thi hành án dân sự, các đơn vị thuộc Bộ và các tập thể nhỏ trong các đơn vị thuộc Bộ”. Theo quy định này, các phòng chuyên môn của THADS cấp tỉnh – có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng cũng không thuộc diện được công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc. Mặc dù Thông tư số 07 có quy định là tập thể nhỏ thuộc THADS cấp tỉnh là  đối tượng thi đua và khen thưởng.

Trên đây là một số vấn đề còn vướng mắc trong công tác thi đua khen thưởng đối với cơ quan Thi hành án dân sự địa phương. Rất mong nhận được sự quan tâm, trao đổi của độc giả./.

Hà Tuấn Phương - Chuyên viên Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên