Quý III/2017, Tổng cục tiếp tục bám sát theo Chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS năm 2017 và Kế hoạch công tác năm 2017 của Tổng cục

05/11/2017
Quý III/2017, Tổng cục đã tiếp tục sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành, nhờ đó công tác Quý III/2017, Tổng cục đã đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể như sau:


Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành
Quý III/2017 là quý cuối của năm công tác THADS, Tổng cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan THADS tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, bảo đảm sự chính xác của kết quả THADS. Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đã ban hành nhiều công văn, công điện yêu cầu các địa phương tập trung mở đợt cao điểm thi hành án, đồng thời, tổ chức các Hội nghị trực tuyến đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giới thiệu các quy định mới liên quan trực tiếp đến THADS như Luật Đấu giá tài sản năm 2017, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14; Phối hợp với Cục Báo chí, Bộ Thông tin truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt những nội dung mới của Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và hướng dẫn những kỹ năng xử lý thông tin báo chí.
Kết thúc năm công tác, trên cơ sở kết quả THADS 12 tháng của các địa phương và chỉ đạo của Thứ trưởng, Tổng cục đã thành lập 03 Đoàn kiểm tra về công tác xác minh, phân loại án tại 05 địa phương: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Sơn La, Bình Thuận. Đồng thời, để bảo đảm tính liên tục trong chỉ đạo, điều hành, ngày 25/9/2017 Tổng cục đã ban hành Công văn số 3545/TCTHADS-VP yêu cầu các cơ quan THADS triển khai toàn diện các mặt công tác năm 2018, tạm giao chỉ tiêu cho các Chi cục và Chấp hành viên, bảo đảm không thấp hơn chỉ tiêu được giao năm 2017 trong khi chờ giao chỉ tiêu chính thức của Bộ Tư pháp và của Tổng cục. Hiện tại, Tổng cục đang khẩn trương tập trung tham mưu tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, hành chính năm 2018, dự kiến tổ chức vào ngày 15/11/2017.
Phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, Tổng cục đã tham mưu Lãnh đạo Bộ phối hợp Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tham gia 04 Đoàn khảo sát của Ủy ban tư pháp tại 08 tỉnh; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng xây dựng Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2017 số liệu 10 tháng và 12 tháng; hiện đang tập trung chuẩn bị tài liệu phục vụ Bộ trưởng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác thi hành án năm 2017 trước Quốc hội và thảo luận tại Hội trường.
Trong tháng 9/2017, Đảng ủy Tổng cục đã phối hợp với Lãnh đạo Tổng cục lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, góp phần tiếp tục ổn định, củng cố hệ thống chính trị trong cơ quan Tổng cục.
Về kết quả THADS năm 2017
- Về việc, tổng số thụ lý là 882.630 việc, tăng 46.576 việc (5,57%) so với năm 2016. Tổng số phải thi hành là 869.430 việc, trong đó: số có điều kiện thi hành là 693.264 việc (79,74%); số chưa có điều kiện thi hành là 176.166 việc (20,26%). Kết quả: Thi hành xong 549.415 việc, đạt tỉ lệ 79,25%, tăng 18.987 việc (tăng 0,72%) so với năm 2016. Số việc chuyển kỳ sau là 320.015 việc, trong đó, số việc có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 143.849  việc, so với số việc có điều kiện thi hành năm 2016 chuyển sang năm 2017 (145.001 việc) giảm 1.152 việc (giảm 0,79%).
- Về tiền, tổng số thụ lý là 172.959 tỷ 724 triệu 927 nghìn đồng, tăng 28.434 tỷ 887 triệu 444 nghìn đồng (19,67%) so với năm 2016. Tổng số phải thi hành là 163.658 tỷ 232 triệu 569 nghìn đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là 92.000 tỷ 198 triệu 484 nghìn đồng (56,21%); số chưa có điều kiện thi hành là 71.658 tỷ 034 triệu 086 nghìn đồng (43,79%). Kết quả: Thi hành xong 35.242 tỷ 612 triệu 983 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 38,31%, tăng 6.144 tỷ 747 triệu 665 nghìn đồng (tăng 21,12%) so với năm 2016. Số tiền chuyển kỳ sau là 128.415 tỷ 619 triệu 588 nghìn đồng, trong đó số tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 56.757 tỷ 585 triệu 502 nghìn đồng, so với số tiền có điều kiện thi hành năm 2016 chuyển sang năm 2017 (57.156 tỷ 037 triệu 572 nghìn đồng) giảm 398 tỷ 452 triệu 070 nghìn đồng (giảm 0,70%).
Về công tác hướng dẫn nghiệp vụ
Tiếp tục tập trung ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ thuộc thẩm quyền; ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan THADS địa phương  kịp thời triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; rà soát, tổng hợp tình hình giải quyết các vụ việc án tín dụng, ngân hàng để tham mưu chỉ đạo giải quyết; đôn đốc các vụ việc đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người trúng đấu giá, đến nay còn 573 vụ việc tương ứng với trên 1.400 tỷ đồng. Tổng hợp, rà soát báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật THADS (sửa đổi, bổ sung năm 2014) và các văn bản hướng dẫn thi hành (đợt 2).
Về công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo
Quý III/2017, Tổng cục đã phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Bộ trong công tác tiếp công dân. Đến nay, Tổ rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm, đưa ra khỏi danh sách 20 vụ việc Lãnh đạo Bộ tiếp công dân và có ý kiến chỉ đạo, đang tiếp tục, theo dõi, chỉ đạo giải quyết 23 vụ việc (trong đó, phát sinh mới trong tháng 10 là 03 vụ). Đồng thời, tiếp tục theo dõi, đôn đốc chỉ đạo giải quyết công tác khiếu nại, tố cáo của địa phương, các vụ việc có sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục, hiện còn 09 vụ việc loại này thuộc thẩm quyền của Tổng cục.
Về chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, toàn Hệ thống hiện còn 87 vụ việc, trong đó thuộc thẩm quyền Tổng cục là 06 vụ, các cơ quan THADS địa phương 81 vụ. Đối với các vụ việc trọng điểm, toàn Hệ thống còn 1.510 việc loại này.
Về công tác tổ chức cán bộ
Quý III/2017, Tổng cục đã tập trung hoàn thành Kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp, nâng tổng số Chấp hành viên trong toàn Hệ thống là 4.252 Chấp hành viên. Tập trung tổ chức đợt tuyển dụng công chức trong toàn Hệ thống. Chuẩn bị Kỳ thi nâng ngạch Chấp hành viên cao cấp, Chấp hành viên trung cấp, Thẩm tra viên cao cấp, Thẩm tra viên chính.
Trong công tác quy hoạch, đã phê duyệt quy hoạch chức danh Cục trưởng Cục THADS giai đoạn 2017 - 2021 đối với 36/63 địa phương. Tổng cục đã ký phê duyệt quy hoạch chức danh Phó Cục trưởng giai đoạn 2017 - 2021 đối với 44/61 địa phương. Triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Chi cục trưởng giai đoạn 2017 - 2021, Tổng cục đã ban hành văn bản nhất trí đối với dự kiến nhân sự rà soát, bổ sung quy hoạch Chi Cục trưởng đối với 15 đơn vị và yêu cầu làm lại đối với 26 đơn vị. Đối với quy hoạch Lãnh đạo Cục THADS và các Chi cục THADS giai đoạn 2021 - 2026, Bộ Tư pháp đã cho ý kiến đối với 45/63 địa phương.
Đối với quy hoạch lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục giai đoạn 2017 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026, Tổng cục đã tổ chức Họp lãnh đạo chủ chốt, hiện Đảng ủy Tổng cục đang xem xét, cho ý kiến và tập trung hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt.
Tổng cục đã phối hợp với Học viện Tư pháp tổ chức 03 lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho Chi Cục trưởng; 01 lớp bồi dưỡng kỹ năng THADS cho Chấp hành viên được bổ nhiệm trước năm 2012, hiện không giữ chức vụ quản lý; 01 lớp tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ THADS, hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo; hiện đang chuẩn bị tổ chức  01 lớp tập huấn về công tác tổ chức cán bộ và 01 lớp tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ THADS, hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Về công tác tài chính, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị
Hoàn thành công tác phục vụ công tác kiểm toán ngân sách năm 2016 của Đoàn Kiểm toán nhà nước; Hướng dẫn, lập và bảo vệ dự toán NSNN năm 2018 của các cơ quan THADS trong toàn Hệ thống; xây dựng phương án phân bổ ngân sách năm 2018. Tiếp tục triển khai công tác mua sắm tài sản tập trung các gói thầu: mua sắm ô tô bán tải, mua máy tính xách tay, mua Camera, Ti vi, đầu DVD. Hướng dẫn triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm và trung hạn 2018 - 2020 và thẩm định, trình duyệt các dự án đầu tư xây dựng cơ bản khởi công trong năm 2018 theo quy định.
Về công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin
Tổng cục đã tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án. Chỉ đạo các Cục THADS thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Trụ sở cơ quan; đề nghị công khai thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích; tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến trong toàn Hệ thống; in ấn, xuất bản cuốn Hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật.
Thực hiện Kế hoạch triển khai phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS, đến nay, Tổng cục đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin rà soát, hoàn thiện phần mềm và đang tiến hành chạy thử phần mềm tại Cục THADS TP.Hà Nội, Cục THADS TP.Hồ Chí Minh và một số Chi cục trực thuộc, trên cơ sở đó trong tháng 11, 12/2017 sẽ tổ chức tập huấn và triển khai đến các địa phương.
Nhìn chung, Quý III/2017, kết quả công tác của Tổng cục tiếp tục được triển khai kịp thời, toàn diện theo Chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS năm 2017 (ban hành kèm theo Quyết định số 2163/QĐ-BTP ngày 20/12/2016) và Kế hoạch công tác năm 2017 của Tổng cục (ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-BTP ngày 23/01/2017). Công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục bám sát phương châm “hướng về cơ sở”, sâu sát, quyết liệt. Kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được tăng cường. Đặc biệt là trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội đất nước còn nhiều khó khăn, số việc và tiền thụ lý tăng (5,57% về việc và 19,67% về tiền) và cao nhất từ trước đến nay về tiền (gần 173 nghìn tỷ đồng), song toàn Hệ thống đã thi hành xong số việc, số tiền cao hơn so với năm 2016 (tăng gần 19 nghìn việc và hơn 6 nghìn tỷ đồng).
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật đạt được, một số công việc của Tổng cục triển khai còn chậm hoặc hiệu quả chưa cao như: Kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành chế độ thống kê của một số địa phương còn chưa nghiêm; Việc triển khai may sắm trang phục năm 2016, 2017 và phù hiệu, cấp hiệu cho công chức, người lao động trong Hệ thống; Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-BCS ngày 14/3/2014 của Ban cán sự Đảng kết hợp với sơ kết công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, công tác biệt phái; Chuyển đổi Trung tâm thành đơn vị sự nghiệp; Triển khai phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS.
Về một số nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2017
Căn cứ Chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS năm 2017 (ban hành kèm theo Quyết định số 2163/QĐ-BTP ngày 20/12/2016) và Kế hoạch công tác năm 2017 của Tổng cục (ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-BTP ngày 23/01/2017) và các chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục, trong IV/2017, Tổng cục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Chuẩn bị tài liệu phục vụ Bộ trưởng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác thi hành án năm 2017 trước Quốc hội và thảo luận tại Hội trường. Tham mưu trả lời các nội dung của Đại biểu Quốc hội liên quan đến công tác THADS, hành chính gửi đến sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14.
2. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, hành chính năm 2018 trong toàn Hệ thống; chỉ đạo các cơ quan THADS địa phương tổ chức tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác năm 2018. Các Đoàn kiểm tra của Tổng cục khẩn trương có thông báo kết luận về tính chính xác của kết quả phân loại án và ủy thác thi hành án, đặc biệt là trong 03 tháng cuối năm 2017 để kịp thời rút kinh nghiệm và chấn chỉnh.
3. Ban hành Chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS năm 2018; Ban hành Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2018 đối với từng địa phương; Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2018; hướng dẫn các địa phương ban hành Kế hoạch công tác, Kế hoạch kiểm tra năm 2018 để làm căn cứ triển khai, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
4. Tập trung tham mưu hoàn thiện, ban hành đúng tiến độ đối với Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, TANDTC, VKSNDTC hướng dẫn thi hành quyết định của Tòa án giải quyết vụ việc pháp sản theo Luật phá sản năm 2015; Nghị quyết của Ban cán sự lãnh đạo công tác THADS, hành chính giai đoạn 2018 - 2020; Đề án đào tạo, bồi dưỡng công chức THADS giai đoạn 2017 - 2020; Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-BCS ngày 14/3/2014 của Ban cán sự Đảng kết hợp với sơ kết công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, công tác biệt phái.
5. Tập trung hướng dẫn nghiệp vụ kịp thời giúp các địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo gay gắt, phức tạp, kéo dài, đặc biệt là những vụ việc có ý kiến của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những vụ việc Lãnh đạo Bộ tiếp công dân và có ý kiến chỉ đạo.
6. Tiếp tục nghiên cứu, chuyển đổi Trung tâm TKQLDL&ƯDCNTT thành đơn vị sự nghiệp; Tập trung hoàn hiện các công việc sau Kỳ thi tuyển dụng công chức; tổ chức kỳ thi nâng ngạch CHV trung cấp, CHV cao cấp, TTV chính, TTV cao cấp năm 2017; tiếp tục thực hiện và hoàn thành công tác quy hoạch trong toàn Hệ thống.
7. Khẩn trương triển khai may sắm trang phục năm 2016, 2017 và phù hiệu, cấp hiệu theo Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23/3/2017 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Hệ thống tổ chức THADS cho các đơn vị trong Hệ thống THADS.
8. Tổ chức lớp tập huấn về công tác tổ chức cán bộ và lớp tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ THADS, hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo (tại Đắk Lắk từ ngày 06/11 - 11/11/2017). Khẩn trương tập huấn và triển khai Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê đến các Cục THADS.
9. Rà soát, đôn đốc các đơn vị, chủ đầu tư thanh toán, quyết toán ngân sách các dự án đã hoàn thành theo Quy định của Luật Ngân sách. Tổng hợp, phê duyệt, giao, phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các đơn vị tài chính trong Hệ thống.
Nguyễn Thìn - VPTC