Những kết quả thi hành án dân sự, hành chính nổi bật năm 2017

18/10/2017
Năm 2017 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm then chốt trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, là năm đầu triển khai các Nghị quyết và chủ trương lớn được Quốc hội thông qua. Đây là năm thứ hai hệ thống cơ quan thi hành án tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo.


Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án được Quốc hội giao, cũng như chỉ đạo của đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương tại buổi làm việc với các cơ quan thi hành án thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp ngày 17/02/2017, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện, quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ với những kết quả quan trọng, qua đó, góp phần tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, quyền con người, quyền công dân và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
1. Tình hình triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 111/2015/QH13, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự. Trên cơ sở đó, với phương châm “hướng về cơ sở”, ngày 12/4/2017, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/BCS lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, 63/63 UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành văn bản lãnh đạo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Chú trọng xác minh, phân loại án có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành chính xác, đúng pháp luật; (2) Nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự về việc và về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành xong cao hơn so với năm 2016; (3) Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ gắn với đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính trong toàn Hệ thống.
2. Kết quả thi hành án dân sự về việc, về tiền
- Về việc, đến hết tháng 9/2016, số cũ chuyển sang là 290.788 việc; từ 01/10/2016 đến 30/9/2017, thụ lý mới 591.842 việc. Như vậy, tổng số thụ lý là 882.630 việc, tăng 46.576 việc (5,57%) so với năm 2016.
Tổng số phải thi hành là 869.430 việc, trong đó: số có điều kiện thi hành là 693.264 việc (79,74%); số chưa có điều kiện thi hành là 176.166 việc (20,26%). Kết quả: Thi hành xong 549.415 việc, đạt tỉ lệ 79,25%, tăng 18.987 việc (tăng 0,72%) so với năm 2016.
- Về tiền, đến hết tháng 9/2016, số cũ chuyển sang là 104.520 tỷ 864 triệu 080 nghìn đồng; từ 01/10/2016 đến 30/9/2017, thụ lý mới là 68.438 tỷ 860 triệu 847 nghìn đồng. Như vậy, tổng số thụ lý là 172.959 tỷ 724 triệu 927 nghìn đồng, tăng 28.434 tỷ 887 triệu 444 nghìn đồng (19,67%) so với năm 2016.
Tổng số phải thi hành là 163.658 tỷ 232 triệu 569 nghìn đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là 92.000 tỷ 198 triệu 484 nghìn đồng (56,21%); số chưa có điều kiện thi hành là 71.658 tỷ 034 triệu 086 nghìn đồng (43,79%). Kết quả: Thi hành xong 35.242 tỷ 612 triệu 983 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 38,31%, tăng 6.144 tỷ 747 triệu 665 nghìn đồng (tăng 21,12%) so với năm 2016.
- Về kết quả thi hành đối với các khoản nợ của tổ chức tín dụng, tổng số phải thi hành loại này là 22.473 việc, với số tiền là 99.311 tỷ 812 triệu 726 nghìn đồng, tương ứng với 2,58% về việc và 60,74% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành của toàn quốc. Kết quả: Thi hành xong: 4.440 việc, thu được số tiền là 27.701 tỷ 223 triệu 513 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 19,76% về việc và 27,89% về tiền, tăng so với năm 2016 cả về giá trị tuyệt đối (tăng 1.092 việc và tăng 8.046 tỷ 633 triệu 225 nghìn đồng) và về tỷ lệ (tăng 2,41% về việc và 2,9% về tiền).
Thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14, Bộ Tư pháp đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự thực hiện nghiêm túc các quy định về thi hành án dân sự liên quan đến khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhanh chóng, đúng pháp luật các bản án liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng đã có hiệu lực pháp luật.
- Tổng số việc, tiền phải thi hành của người phải thi hành án đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam là 97.446 việc tương ứng với số tiền 31.942 tỷ 621 triệu 003 nghìn đồng. Kết quả: Thi hành xong 49.520 việc, thu được số tiền là 2.795 tỷ 272 triệu 737 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 50,82% về việc và 8,75% về tiền. So với năm 2016, giảm 3.231 việc nhưng tăng 1.422 tỷ 892 triệu 194 nghìn đồng; tăng 0,11% tỷ lệ về việc và tăng 1,96% tỷ lệ về tiền.
Trên cơ sở Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân và Quy chế phối hợp số 911/QCLN-TCTHADS-TCTHAHS ngày 26/11/2015 giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp trong công tác thi hành án dân sự, công tác phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự và các trại giam, trại tạm giam tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, nhất là trong rà soát, xử lý khoản tiền do phạm nhân là người phải thi hành phần nghĩa vụ dân sự nộp còn tồn đọng và công tác kiểm tra liên ngành.
- Về kết quả xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án, đã lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm tổng số 7.145 việc, với số tiền là 172 tỷ 792 triệu 082 nghìn đồng. Cơ quan có thẩm quyền đã xét miễn, giảm tổng số 6.451 việc, tương ứng với số tiền 39 tỷ 862 triệu 330 nghìn đồng, so với năm 2016, giảm 720 việc tương ứng với 112 tỷ 895 triệu 234 nghìn đồng..
- Về kết quả tổ chức cưỡng chế thi hành án, thực hiện cưỡng chế có huy động lực lượng đối với 5.549 trường hợp (tăng 57 trường hợp so với năm 2016). Sau khi có Quyết định cưỡng chế, đã có 1.446 trường hợp đương sự tự nguyện thi hành án.
- Tổng số vụ việc đã kê biên, định giá lại và đấu giá nhưng không thành là 7.535 việc, tương ứng với số tiền là 10.898 tỷ 734 triệu 293 nghìn đồng, chiếm 1,09% số việc và 11,8% số tiền có điều kiện thi hành của toàn quốc (trong đó số việc bán đấu giá từ 3 lần trở lên là 5.225 việc, tương ứng với số tiền là 11.572 tỷ 942 triệu 820 nghìn đồng); so với năm 2016, giảm 2.426 việc tương ứng với số tiền là 3.662 tỷ 646 triệu 447 nghìn đồng.
Triển khai Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (có hiệu lực từ 01/7/2017) và Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự phối hợp với Sở Tư pháp các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định mới về đấu giá, bảo đảm minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, hạn chế tình trạng thông đồng, dìm giá, trục lợi..., qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đấu giá nói chung và đấu giá tài sản thi hành án nói riêng.
- Trong công tác xác minh, phân loại điều kiện thi hành án, thực hiện Điều 44a Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014), Thủ trưởng các cơ quan thi hành án dân sự đã thực hiện nghiêm túc việc ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án và đăng tải công khai thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ phải thi hành án của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên Cổng, Trang thông tin điện tử Thi hành án dân sự, qua đó, giúp người dân và đương sự giám sát tốt hơn việc phân loại án. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã tổ chức các đoàn kiểm tra toàn diện và chuyên đề, định kỳ và đột xuất, trong đó chú trọng kiểm tra công tác xác minh điều kiện thi hành án. Các cơ quan thi hành án dân sự địa phương cũng ban hành Kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xác minh điều kiện thi hành án không đúng thời hạn, phân loại án không chính xác để chạy theo thành tích.
- Về số án chuyển kỳ sau, tổng số việc chuyển kỳ sau là 320.015 việc, trong đó, số việc có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 143.849  việc, so với số việc có điều kiện thi hành năm 2016 chuyển sang năm 2017 (145.001 việc) giảm 1.152 việc (giảm 0,79%). Tổng số tiền chuyển kỳ sau là 128.415 tỷ 619 triệu 588 nghìn đồng, trong đó số tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 56.757 tỷ 585 triệu 502 nghìn đồng, so với số tiền có điều kiện thi hành năm 2016 chuyển sang năm 2017 (57.156 tỷ 037 triệu 572 nghìn đồng) giảm 398 tỷ 452 triệu 070 nghìn đồng (giảm 0,70%).
3. Kết quả theo dõi thi hành án hành chính
Năm 2017, Tòa án nhân dân đã chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự 1.974 bản án, quyết định, trong đó có 1.614 bản án, quyết định không có nội dung phải theo dõi và 361 bản án, quyết định có nội dung theo dõi. Đã thi hành xong 276 việc, còn 85 việc chưa thi hành xong. Các cơ quan thi hành án dân sự đã ban hành văn bản thông báo về trách nhiệm tự nguyện thi hành án đối với 297 việc, 64 vụ việc còn lại không thuộc diện phải ra văn bản thông báo do Tòa án đã có Quyết định buộc thi hành án; đăng tải quyết định buộc thi hành án hành chính trên Cổng, Trang thông tin điện tử Thi hành án dân sự đối với 40 trường hợp; có văn bản kiến nghị xem xét đối với 14 trường hợp có nghĩa vụ chấp hành án.
4. Kết quả phối hợp với Thừa phát lại trong việc tống đạt văn bản về thi hành án dân sự và tổ chức thi hành án dân sự
Các cơ quan thi hành án dân sự đã phối hợp với Thừa phát lại thực hiện tống đạt 82.933 văn bản và tổ chức thi hành án đối với 88 việc. Nhìn chung, công tác phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự và Thừa phát lại tương đối chặt chẽ, hiệu quả, việc tống đạt được thực hiện kịp thời, qua đó, bước đầu góp phần giảm tải khối lượng công việc cho các cơ quan thi hành án dân sự.
5. Tình hình triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và công tác hoàn thiện thể chế
Năm 2017, Bộ Tư pháp tiếp tục triển khai nghiêm túc Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, áp dụng, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện thống nhất; rà soát, công bố các thủ tục hành chính theo quy định.
Công tác hoàn thiện thể chế tiếp tục được tập trung đẩy mạnh với việc ban hành 01 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và 05 Thông tư. Đến nay hệ thống văn bản pháp luật về thi hành án dân sự đã được hoàn thiện với 02 Nghị định, 01 Chỉ thị, 08 Thông tư liên tịch và 13 Thông tư.
6. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ
Để tập trung hướng dẫn, chỉ đạo những vụ án lớn, những vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án kinh tế - tham nhũng, những vụ việc liên quan đến tín dụng, bảo hiểm xã hội, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp liên ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thi hành án dân sự trong việc áp dụng pháp luật. Đồng thời, ban hành Quy định về tiêu chí xác định việc thi hành án dân sự  trọng điểm, rà soát, lập danh sách; thành lập các Tổ công tác chỉ đạo các vụ việc phức tạp, kéo dài, xây dựng Kế hoạch giải quyết các vụ việc, tập trung nguồn lực giải quyết dứt điểm các vụ việc loại này.
Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc áp dụng thống nhất pháp luật, khắc phục những sai sót nghiệp vụ thường gặp, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy trình tổ chức thi hành án trong Hệ thống Thi hành án dân sự; kịp thời rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014) và ban hành văn bản hướng dẫn, tháo gỡ 13 nhóm vấn đề phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc, đồng thời ban hành nhiều công văn hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ thống nhất trong toàn hệ thống; chấn chỉnh những vi phạm, sai sót trong công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án; đôn đốc, chấn chỉnh các địa phương tập trung tổ chức thi hành phần dân sự trong các bản án, quyết định hình sự và thi hành quyết định giải quyết vụ việc phá sản.
Tại địa phương, Cục Thi hành án dân sự đã thường xuyên hướng dẫn, quan tâm chỉ đạo khắc phục các sai sót, vi phạm về chuyên môn nghiệp vụ; chủ động tổ chức họp liên ngành với các sở, ban, ngành hoặc kịp thời báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự đối với các vụ việc khó khăn, phức tạp; thường xuyên duy trì chế độ giao ban để nắm bắt tình hình và kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc công tác thi hành án dân sự trên địa bàn. Các địa phương đã thành lập Hội đồng Chấp hành viên để giúp Thủ trưởng cơ quan thi hành án hướng dẫn nghiệp vụ đối với các vụ việc phức tạp trên địa bàn. Năm 2017, toàn Hệ thống đã tiếp nhận tổng số 773 vụ việc đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ. Kết quả: đã giải quyết 741/773 vụ việc, đạt tỷ lệ 95,8%.
7. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Năm 2017, Bộ Tư pháp đã tiếp 788 lượt công dân, tăng 51 lượt so với năm 2016; tổ chức đợt cao điểm kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thường xuyên ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc, khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác này.
Hệ thống Thi hành án dân sự đã tiếp nhận 3.476 việc thuộc thẩm quyền. Kết quả: Giải quyết xong 3.334 việc/3.476 việc (3.043 việc khiếu nại và 291 việc tố cáo), đạt tỷ lệ 95,91% (năm 2016 là 96,44%); số việc đang tiếp tục giải quyết là 142 việc (112 việc khiếu nại và 30 việc tố cáo).
Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, Bộ Tư pháp đã ban hành Quy định về tiêu chí xác định khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài và trách nhiệm tổ chức thực hiện, trong đó nêu cao trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự  trong việc rà soát, lập danh sách, xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo giải quyết. Đến ngày 30/9/2017, toàn Hệ thống còn 87 vụ việc loại này.
8. Hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát
Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp tập trung kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội giao; khắc phục những tồn tại, hạn chế của những năm trước đây. Năm 2017, sau khi ban hành Kế hoạch kiểm tra, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra định kỳ và đột xuất, toàn diện và chuyên đề các nội dung liên quan đến việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 tại các Cục, Chi cục. Tại địa phương, các cơ quan thi hành án dân sự đã ban hành và nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra đối với các nội dung liên quan đến việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác thụ lý, phân loại án, trình tự, thủ tục thi hành án, hồ sơ thi hành án.
Về hoạt động thanh tra, Bộ Tư pháp đã thực hiện 19 cuộc thanh tra trong lĩnh vực thi hành án dân sự, ngoài ra Bộ Tư pháp đã thành lập 02 tổ xác minh, thu thập thông tin về việc thi hành án. Kết quả thanh tra cho thấy, một số đơn vị được thanh tra đã thực hiện tương đối tốt các quy định pháp luật có liên quan, đồng thời cũng đã phát hiện, xử lý nghiêm một số thiếu sót, sai phạm về nghiệp vụ, về công tác tổ chức cán bộ, về công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.
Hoạt động giám sát, kiểm sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân các cấp tiếp tục được tăng cường. Các cơ quan có thẩm quyền đã thực hiện 248 cuộc giám sát đối với công tác thi hành án dân sự, tăng 96 cuộc so với năm 2016. Hàng năm, theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cùng cấp, các cơ quan thi hành án dân sự báo cáo công tác thi hành án dân sự trước Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân theo quy định. Qua giám sát, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành 199 kết luận giám sát (trong đó có 163 kết luận đúng và đã thực hiện; 25 kết luận đúng một phần, đã thực hiện và giải trình; 11 kết luận cơ quan Thi hành án dân sự phải giải trình toàn bộ), còn 49 cuộc chưa có kết luận giám sát. Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã thực hiện 1.127 cuộc kiểm sát đối với công tác thi hành án dân sự, tăng 168 cuộc so với năm 2016. Kết quả, đã ban hành 188 kháng nghị (trong đó, số kháng nghị đúng là 179, số kháng nghị đúng một phần là 03, số kháng nghị không đúng là 06) và 1.321 kiến nghị. Các kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát đã được các cơ quan thi hành án dân sự nghiêm túc tiếp thu và kịp thời chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót.
9. Công tác bồi thường Nhà nước và bảo đảm tài chính
Toàn quốc có 32 vụ việc bồi thường đang được xem xét giải quyết (năm trước chuyển sang là 19 vụ việc, thụ lý mới 13 vụ việc). Kết quả: 06 vụ việc đã được cấp kinh phí bồi thường với tổng số tiền là 1 tỷ 283 triệu 980 nghìn 296 đồng. Các vụ việc còn lại đang được Tòa án, cơ quan Thi hành án dân sự xem xét, thương lượng, giải quyết theo quy định.
Bộ Tư pháp đã khẩn trương tổ chức quán triệt Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017, ban hành hướng dẫn áp dụng thống nhất các quy định pháp luật về bồi thường nhà nước, đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, thực hiện đúng trình tự, thủ tục, hạn chế thấp nhất tình trạng để xảy ra sai sót, vi phạm dẫn đến phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Về bảo đảm tài chính, toàn quốc có 10 vụ việc (năm 2016 chuyển sang là 02 vụ việc, phát sinh mới 08 vụ việc). Kết quả: 03 vụ việc (01 vụ từ kỳ trước chuyển sang, 02 vụ mới phát sinh) đã được cấp kinh phí bảo đảm tài chính với số tiền 3 tỷ 755 triệu 053 nghìn 039 đồng; còn lại 07 vụ đang xem xét giải quyết.
10. Công tác tổ chức cán bộ
Đến 30/9/2017, về biên chế, đã thực hiện 9.347/9.657 biên chế. Hiện toàn quốc có 3.867 Chấp hành viên, 736 Thẩm tra viên và 1.929 Thư ký thi hành án. Đã hoàn thành Kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp, tổ chức đợt tuyển dụng công chức và hiện đang chuẩn bị Kỳ thi nâng ngạch Chấp hành viên cao cấp, Chấp hành viên trung cấp, Thẩm tra viên cao cấp, Thẩm tra viên chính.
Bộ Tư pháp tiếp tục chủ trì, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung kiện toàn đội ngũ công chức lãnh đạo các cơ quan Thi hành án dân sự. Đến nay, đã kiện toàn, bổ nhiệm 62/63 Cục trưởng, 01 Quyền Cục trưởng và 136 Phó Cục trưởng. Tại cấp huyện có 641/710 Chi cục trưởng, 25 Quyền Chi cục trưởng, 44 Phó Chi cục trưởng phụ trách và 1.021 Phó Chi cục trưởng.
 Năm 2017, Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm tạo nguồn cán bộ ổn định, bền vững. Học viện Tư pháp đã tập trung ban hành các Chương trình đào tạo khung mới đối với Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu về kỹ năng thi hành án dân sự cho đội ngũ công chức thi hành án giai đoạn tới.
11. Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc
Công tác quản lý tài chính ngân sách tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định và ngày càng đạt hiệu quả. Chế độ thu, chi, lập chứng từ, cập nhật sổ sách được thực hiện thường xuyên, chính xác, đáp ứng đầy đủ, kịp thời việc báo cáo quyết toán. Công tác kiểm tra về quản lý ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được chú trọng thực hiện, qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại trong lĩnh vực này.
Trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, năm 2017, tổng số vốn đầu tư xây dựng cấp cho khối các cơ quan thi hành án dân sự địa phương là 102 tỷ 781 triệu đồng, giảm 233 tỷ 219 triệu đồng so với năm 2016. Trong đó, 92 tỷ 826 triệu đồng cấp cho 44 dự án xây dựng trụ sở làm việc và 9 tỷ 955 triệu đồng cấp cho 11 dự án xây dựng kho vật chứng. Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư Chính phủ giao giảm mạnh nên năm 2017 Bộ Tư pháp không được mở mới dự án mà chỉ tập trung vốn cho các dự án đã hoàn thành và cho các dự án thi công dở dang. Đến nay, đã giải ngân 64 tỷ 648 triệu/102 tỷ 781 triệu đồng, đạt 62,9% kế hoạch vốn được giao. Dự kiến 15 dự án sẽ hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng trong năm 2017. Như vậy, đến nay, có 63 Cục và 675 Chi cục được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc; 60 Cục và 201 Chi cục được đầu tư xây dựng kho vật chứng.
Trên cơ sở Kế hoạch đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Tư pháp đã cấp 120 tỷ để tiến hành triển khai mua sắm theo kế hoạch đối với các trang thiết bị, phương tiện làm việc như xe ô tô, máy tính, máy in, máy photocoppy.
12. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin
Thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, các cơ quan thi hành án dân sự trên toàn quốc đã vận hành Cổng, Trang thông tin điện tử Thi hành án dân sự, công bố các thủ tục hành chính, thống nhất thực hiện cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, qua đó góp phần rút ngắn thời gian thi hành án, nêu cao tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Tiếp tục phát triển hệ thống truyền hình trực tuyến đa phương tiện nhằm nâng cao hiệu quả và tính kịp thời của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đến 63 Cục Thi hành án dân sự địa phương, năm 2017, Bộ Tư pháp tiếp tục ưu tiên đầu tư mua sắm trang thiết bị trực tuyến đa phương tiện, phấn đấu đến năm 2018 có thể tổ chức giao ban, hội nghị trực tuyến đến cấp Chi cục trên toàn quốc. Bên cạnh đó, để hiện đại hóa hoạt động quản lý công tác thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đang tích cực xây dựng để triển khai trong toàn quốc phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự.
13. Công tác phối hợp, chỉ đạo giữa các bộ, ngành, địa phương
Công tác phối hợp liên ngành tiếp tục được đặc biệt quan tâm chú trọng ở cả trung ương cũng như địa phương. Các Quy chế phối hợp liên ngành với các bộ, ngành liên quan như Tòa án, Kiểm sát, Nội chính, Công an, Ngân hàng, Bảo hiểm xã hội tiếp tục được triển khai hiệu quả, giúp các cơ quan thi hành án dân sự thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Năm 2017, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã có nhiều buổi làm việc với Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp. Hiện nay, Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp và Tổng cục Quản lý đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tập trung hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành án liên quan đến lĩnh vực đất đai.
Công tác phối hợp giữa Bộ Tư pháp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục được tăng cường, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thi hành án dân sự, nhất là trong công tác tổ chức cán bộ và hoạt động chỉ đạo giải quyết các vụ án lớn, phức tạp, kéo dài.
Tại địa phương, công tác phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương theo quy định tại Điều 173, 174, 175 Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014). Nhiều Cục Thi hành án dân sự đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh/Thành ủy, UBND cùng cấp ban hành Chỉ thị hoặc văn bản chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, nhất là các đợt thi hành án cao điểm và thi hành án các vụ việc trọng điểm; kiện toàn và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự.
Đánh giá chung, năm 2017, Chính phủ đã tích cực chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 với những chuyển biến tích cực. Tuy số việc và tiền thụ lý tiếp tục tăng so với năm 2016 (tăng 5,57% về việc và 19,67% về tiền) và cao nhất từ trước đến nay về tiền (gần 173 nghìn tỷ đồng), song các cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành xong số việc, tiền cao hơn so với năm 2016 (tăng gần 19 nghìn việc và tăng hơn 6 nghìn tỷ đồng). Công tác xác minh, phân loại án tiếp tục được chú trọng. Công tác theo dõi thi hành án hành chính được thực hiện nghiêm túc. Việc thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ án lớn, các vụ việc liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng được tập trung chỉ đạo giải quyết. Hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014 được hoàn thiện. Tổ chức bộ máy các cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục được củng cố, kiện toàn; Kỷ cương, kỷ luật hành chính không ngừng được tăng cường. Có thể nói, công tác thi hành án dân sự tiếp tục có những tiến bộ rõ rệt, với xu hướng ngày càng bền vững, qua đó, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương.
Nguyễn Xuân Tùng