Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch các tỉnh thành chấp hành nghiêm các bản án, quyết định hành chính

21/11/2017
“Tinh thần của Chính phủ, lời nói phải đi liền với việc làm, đảm bảo kỷ cương phép nước. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch các tỉnh thành chấp hành nghiêm các bản án đã có hiệu lực của các cấp tòa. Thủ tướng đã giao Bộ trưởng Tư pháp rà soát, báo cáo Thủ tướng về việc thi hành 85 bản án trước ngày 20/12/2017”
(Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Lê Thị Nga tại Phiên chất vấn ngày 18/11/2017 Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV)
 


Về 85 bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính chưa thi hành xong (chiếm tỷ lệ 24%), trong số này 50 bản án, quyết định người phải thi hành án là UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện (01 bản án từ năm 2011, 01 bản án từ năm 2012;  05 bản án từ năm 2013; 04 bản án từ năm 2014; 08 bản án từ năm 2015; 09 bản án từ năm 2016 và 22 bản án trong năm 2017). Các bản án, quyết định này tập trung chủ yếu ở lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai và tại một số tỉnh, thành phố lớn như Bà Rịa - Vũng Tàu, Hồ Chí Minh, Đắc Lăk.... Bộ Tư pháp đã chỉ đạo đăng tải kịp thời các quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án đối với UBND cấp tỉnh, cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện trên Trang thông tin điện tử của Cục THADS và Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự.
Được biết, về các nguyên nhân, có một số nguyên nhân chính của tình trạng nêu trên là (1) Năm 2017 là năm đầu tiên Chính phủ và hệ thống hành chính thực thi Luật tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ về thời hạn, trình tự thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016), theo đó những nội dung của pháp luật về thi hành án hành chính đang được các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt triển khai; (2) Thi hành án hành chính hiện nay là cơ chế tự thi hành mà chưa có cơ chế cưỡng chế thi hành án hành chính; (3) Các khiếu kiện hành chính chủ yếu liên quan đến đất đai - là lĩnh vực rất phức tạp và việc thực thi trên thực tế phán quyết của Tòa án trong không ít trường hợp là rất khó khăn do hiện trạng quản lý và sử dụng đất đã biến động nhiều hoặc vượt quá khả năng thực hiện của Ngân sách nhà nước; (4) Nhận thức về trách nhiệm thi hành án hành chính của một số ít người đứng đầu cơ quan hành chính chính là người phải thi hành án tại một số địa phương chưa cao; không đồng tình với phán quyết trong bản án, quyết định của Tòa án nên chưa tự giác thi hành.
Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là các cơ quan nhà nước phải được tổ chức và hoạt động chặt chẽ trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Pháp luật phải được thượng tôn, mọi bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật phải được tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung quán triệt pháp luật về thi hành án hành chính nhằm nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu UBND các cấp trong việc chấp hành các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm hạn chế tối đa những sai sót trong các quyết định hành chính, hành vi hành chính làm phát sinh các khiếu kiện hành chính và kỷ luật chấp hành bản án, quyết định của Tòa án. Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu trong việc không chấp hành án hành chính theo đúng quy định của pháp luật.
Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục cùng các Bộ, ngành có liên quan kiểm tra, đôn đốc các địa phương có nhiều bản án, quyết định bị chậm thi hành hoặc có những vụ việc nổi cộm, làm rõ nguyên nhân, chỉ đạo thi hành án dứt điểm, nhất là các bản án, quyết định đã kéo dài nhiều năm; Phối hợp với Tòa án nhân dân trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành các bản án, quyết định của Tòa án, để bảo đảm tính khả thi của các bản án, quyết định của Tòa án; Nghiên cứu, xây dựng Chỉ thị về thi hành án hành chính nhằm nâng cao hiệu quả về việc thi hành án hành chính trên toàn quốc.
                                                                                                                        Xuân Bách