Một số điểm lưu ý trong xây dựng Kế hoạch công tác năm 2018

11/01/2018


1. Kế hoạch công tác năm là công cụ quản lý quan trọng trong việc bảo đảm tổ chức thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính hàng năm của mỗi cơ quan, đơn vị. Do đó, việc xây dựng Kế hoạch và kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng của Cục; là căn cứ để áp dụng chế độ chi thu nhập tăng thêm theo quy định.
2. Đối với các cơ quan THADS, năm 2018, Kế hoạch công tác năm phải Chú trọng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong toàn hệ thống thi hành án dân sự, bám sát phương châm hành động của Chính phủ trong năm 2018 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; Triển khai nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, chỉ đạo của Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2018, Kết luận của Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Hội nghị triển khai công tác THADS, hành chính năm 2018, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS, những nhiệm vụ trọng tâm THADS, hành chính năm 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2566/QĐ-BTP ngày 14/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Và cuối cùng, Kế hoạch phải bảo đảm sự chỉ đạo tập trung thống nhất trong hệ thống ngành dọc từ Tổng cục đến các Chi cục trong quá trình xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm.
 3. Qua rà soát, Kế hoạch công tác năm 2018 có thể gồm 12 nhóm nội dung cơ bản:
Nhóm nhiệm vụ 1: Hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, cụ thể là triển khai nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính hàng năm được giao theo các Nghị quyết số 37/2012/QH13, Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015; Nghị quyết số 42/2017/QH 14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội và các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án Tổng cục giao tại Quyết định 1194/QĐ-TCTHADS ngày 18/12/2017, trong đó trọng tâm tập trung vào các nhiệm vụ:
- Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực.
- Tập trung việc xác minh điều kiện thi hành án; phân loại chính xác, đúng pháp luật án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; đăng tải kịp thời, đầy đủ danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật. Kết quả nhiệm vụ này là: (1) Xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật việc có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành; đăng tải đúng quy định 100% danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành,
(2) Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch việc thực hiện các quy định về xác minh điều kiện thi hành án, (3) Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về trình tự, thủ tục hoặc đăng tải thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
- Tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ THADS xong về việc và về tiền; giảm số lượng việc và tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau. Kết quả nhiệm vụ này là: (1) Thi hành xong trên...về việc và trên...về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành, (2) Giảm ít nhất... số việc và... số tiền có điều kiện thi hành chuyển sang năm 2019 so với số chuyển kỳ sau của năm 2017 chuyển sang năm 2018 trên số có điều kiện thi hành.
- Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án trong các vụ việc liên quan đến các khoản thu cho ngân sách nhà nước và thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng. Kết quả nhiệm vụ này là: (1) Các Cục, Chi cục THADS chủ động, kịp thời đề xuất các giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết hiệu quả các vụ việc loại này, (2) Nâng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, tham nhũng đạt tỷ lệ cao nhất, (3) Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.
- Nâng cao hiệu quả thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng đã có hiệu lực pháp luật. Kết quả nhiệm vụ này là: (1) Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Tổ xử lý nợ xấu tại địa phương, (2) Tập trung nguồn lực, có kế hoạch chi tiết để giải quyết từng vụ việc cụ thể, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo thi hành án, Tổng cục THADS về những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, giải quyết, (3) Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Ngân hàng tại địa phương trong việc yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường chất lượng thẩm định trước khi cho vay; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án trong việc xác minh điều kiện thi hành án và xử lý tài sản kê biên, (4) Thi hành xong đạt tỷ lệ cao hơn năm 2017 về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành.
Nhóm nhiệm vụ 2: Hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án hành chính, bao gồm các nhiệm vụ:
- Tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi hành án hành chính. Kết quả nhiệm vụ này bao gồm: (1) Triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung quản lý nhà nước trong thi hành án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, (2) Tham mưu cho chính quyền địa phương có biện pháp nâng cao kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan nhà nước trên địa bàn trong việc chấp hành các bản án, quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật.
- Bảo đảm việc theo dõi thi hành án đối với bản án, quyết định của Tòa án về vụ việc hành chính có hiệu lực pháp luật. Kết quả nhiệm vụ này bao gồm: (1) Theo dõi việc thi hành đối với 100% những bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi thi hành, (2) Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, kiến nghị xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các trường hợp chậm thi hành án hoặc không chấp hành án hành chính theo quy định.
Nhóm nhiệm vụ 3: Triển khai nghiêm túc, hiệu quả Luật THADS (sửa đổi, bổ sung năm 2014), các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản có liên quan, bao gồm các nhiệm vụ:
- Tổ chức thi hành hiệu quả Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014), Luật Phá sản năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành các bản án, quyết định hành chính của Tòa án.
- Phối hợp thực hiện nghiêm túc Luật Giá năm 2012, Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017, Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Nhóm nhiệm vụ 4: Nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bao gồm các nhiệm vụ:
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân. Kết quả nhiệm vụ này gồm: (1) 100% Cục trưởng và các Chi cục trưởng định kỳ tiếp công dân theo quy định, tăng cường đối thoại trực tiếp, hạn chế hiện tượng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài, (2) Bố trí công chức tiếp công dân là người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, nắm vững chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, am hiểu thực tế, có khả năng vận động, thuyết phục quần chúng, nhiệt tình, bảo đảm yêu cầu về sức khỏe và có trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, (3) Thực hiện hiệu quả “Đường dây nóng” để kịp thời tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về thi hành án dân sự
- Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo. Kết quả thực hiện gồm: (1) Giải quyết xong 97% đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, (2) Thực hiện đăng tải công khai quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 trên Trang thông tin điện tử Thi hành án dân sự.
- Tập trung giải quyết và hạn chế phát sinh những việc THADS trọng điểm, phức tạp, kéo dài trên địa bàn. Kết quả thực hiện gồm: (1) Các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn chủ động, tích cực đề xuất tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các việc loại này trên địa bàn, (2) Giảm số lượng vụ việc loại này trên địa bàn so với năm 2017 (nếu có).
Nhóm nhiệm vụ 5: Nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động THADS bao gồm:
- Trả lời đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục các văn bản xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của các Chi cục THADS. Kết quả thực hiện: (1) Trả lời ít nhất 95 % số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của các Chi cục THADS trực thuộc, (2) Tổ chức sơ kết, đề xuất các biện pháp cụ thể kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Chấp hành viên tại địa phương, (3) Tổng hợp thực tiễn, lựa chọn những vụ việc có khó khăn, vướng mắc, điển hình, đặc biệt là những vụ việc có sai sót, vi phạm để hướng dẫn các đơn vị rút kinh nghiệm.
- Ban hành và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra kết hợp với việc tăng cường kiểm tra đột xuất. Kết quả thực hiện: (1) 100% Cục, Chi cục thực hiện việc tự kiểm tra, (2) Cục Thi hành án dân sự kiểm tra toàn diện tối thiểu 2/3 số đơn vị trên địa bàn, (3) Thông báo kết quả kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh và cảnh báo, phòng ngừa những vi phạm, sai sót trên địa bàn, (4) Tăng cường kiểm tra đột xuất các Chi cục và Chấp hành viên.
- Giám sát chặt chẽ việc thẩm định, đấu giá tài sản kê biên theo thẩm quyền.
- Kết quả thực hiện: (1) 100% việc THADS trước phiên đấu giá được thẩm định, trường hợp có dấu hiệu sai sót trong quy trình đấu giá phải dừng phiên đấu giá để hoàn thiện đầy đủ thủ tục, không tiếp tục giao tài sản và có thể yêu cầu hủy kết quả đấu giá tài sản, (2) Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự chỉ đạo lựa chọn danh sách những tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản có năng lực, uy tín tham gia quá trình xử lý tài sản kê biên, (3) Đối với các vụ việc đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản, hàng quý Cục Thi hành án dân sự phải báo cáo về Tổng cục Thi hành án dân sự về nguyên nhân, thời gian kéo dài và biện pháp, kế hoạch xử lý dứt điểm vụ việc.
- Tăng cường sự phối hợp, giám sát, kiểm sát, kiểm tra của cơ quan, ban, ngành có thẩm quyền các cấp; phối hợp với cơ quan của Đảng, Hội đồng nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức giám sát, kiểm tra liên ngành về THADS tại địa phương. Kết quả thực hiện: Thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị, kháng nghị, báo cáo kịp thời với cơ quan quản lý cấp trên.
Nhóm nhiệm vụ 6: Nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong THADS, bao gồm:
- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc cac chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND trong hoạt động THADS. Kết quả thực hiện: (1) Phát huy tính chủ động của từng Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án, công chức trong đơn vị, nhất là vai trò của Thủ trưởng đơn vị trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, (2) Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác THADS, (3) Đưa công tác THADS trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Tham mưu, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban chỉ đạo THADS trên địa bàn. Kết quả thực hiện: (1) Tham mưu kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Chỉ đạo THADS trên địa bàn, (2) Kịp thời đề xuất Ban chỉ đạo THADS tập trung chỉ đạo việc phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án, đặc biệt là cưỡng chế giao tài sản đã bán đấu giá thành; giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
- Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp liên ngành và các Quy chế phối hợp với: Công an, Kiểm sát, Tòa án, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh. Kết quả thực hiện: (1) Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ THADS tại địa phương, (2) Tập trung tháo gỡ một số vướng mắc trong (i) Đề nghị Tòa án nhân dân giải thích án tuyên không rõ, có sai sót; khắc phục tình trạng chậm giải quyết việc xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung, (ii) Đề nghị cơ quan công an tham gia cưỡng chế thi hành án và phối hợp nâng cao hiệu quả thi hành phần dân sự tại trại giam, trại tạm giam; (iii) Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tăng cường kiểm sát việc chấp hành án của người phải thi hành án, xử lý nghiêm các trường hợp chống đối, không chấp hành bản án; tăng cường kiểm sát việc cơ quan nhà nước chấp hành các bản án, quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật.
Nhóm nhiệm vụ 7: Xây dựng đội ngũ công chức THADS trong sạch, vững mạnh, bao gồm các nhiệm vụ:
- Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp. Kết quả thực hiện: (1) Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc trên địa bàn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/9/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, (2) Xây dựng đội ngũ Chấp hành viên và công chức THADS liêm chính, có phẩm chất đạo đức, không làm sai lệch bản chất của vụ việc, không bị tác động bởi quyền lợi riêng tư, lợi ích nhóm.
- Cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS. Kết quả thực hiện: Khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật, kéo giảm số công chức bị xử lý kỷ luật (nếu có).
- Chủ động, kịp thời trong công tác đào tạo, quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt.  Kết quả thực hiện: (1) Quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là nguồn cấp trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh và cấp huyện khả thi, hiệu quả, (2) Phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, UBND các cấp thực hiện tốt công tác quản lý, đánh giá, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, kỷ luật công chức theo phân cấp.
- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. Kết quả thực hiện: Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh và bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ thi hành án dân sự cho công chức trên địa bàn.
Nhóm nhiệm vụ 8: Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, truyền thông báo chí, bao gồm các nhiệm vụ:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật THADS, thi hành án hành chính. Kết quả thực hiện: (1) Thuyết phục, nâng cao ý thức chấp hành các bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án, (2) Phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật ở địa phương có biện pháp, kế hoạch cụ thể tuyên truyền về pháp luật thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn, (3) Khuyến khích việc thỏa thuận trong quá trình tổ chức thi hành án nhằm giảm bớt các tranh chấp trong xã hội,
- Tăng cường công tác truyền thông báo chí về hoạt động thi hành án trên địa bàn. Kết quả thực hiện: (1) Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về những đóng góp của hoạt động THADS vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội cũng như những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, (2) Lên án, phê phán những trường hợp trốn tránh, chây ỳ, chống đối việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án, (3) Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; nâng cao tính chuyên nghiệp, nhạy bén, kịp thời trong việc phản ứng, đăng ý kiến phản hồi trước một số thông tin báo chí chưa chính xác.
Nhóm nhiệm vụ 9: Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, bao gồm các nhiệm vụ:
- Vận hành Phần mềm quản lý thi hành án dân sự
- Tiếp tục phát triển, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang Thông tin điện tử THADS của Cục.
- Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, hỗ trợ nộp đơn trực tuyến và thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Kết quả thực hiện: Thực hiện nghiêm túc các quy định trong lĩnh vực này, tạo sự công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.
- Các đơn vị thuộc Cục thực hiện nghiêm chế độ sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số
Nhóm nhiệm vụ 10: Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho các cơ quan THADS trên địa bàn, bao gồm các nhiệm vụ:
- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý sử dụng ngân sách, phí thi hành án, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản. Kết quả thực hiện: (1) Bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, có hiệu quả, đúng chính sách, pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, (2) Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những trưởng hợp vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính, tài sản.
- Bảo đảm phương tiện, trang thiết bị làm việc cho các cơ quan THADS trên địa bàn. Kết quả thực hiện: (1) Trang cấp đầy đủ phương tiện, thiết bị làm việc cho công chức và người lao động các cơ quan THADS trên địa bàn theo đúng quy định, (2) Văn bản báo cáo, đề nghị Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng trụ sở, kho vật chứng, (3) Tổng hợp phân bổ, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 bảo đảm công bằng, minh bạch, kịp thời, đúng pháp luật; thẩm tra, xét duyệt, tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của các đơn vị dự toán trực thuộc; theo dõi, đối chiếu, tổng hợp, báo cáo tình hình thu, nộp, quản lý và sử dụng phí THADS; thực hiện điều hòa phí THADS năm 2018.
Nhóm nhiệm vụ 11: Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ, bao gồm các nhiệm vụ:
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS, chú trọng triển khai Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Kết quả thực hiện: Kiên quyết xử lý nghiêm đối với những vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, những biểu hiện thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong THADS.
- Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, nhất là công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, đầu tư cơ sở vật chất, thi đua, khen thưởng và các lĩnh vực liên quan. Kết quả thực hiện: Kiên quyết xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm Quy chế dân chủ.
Nhóm nhiệm vụ 12: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bao gồm các nhiệm vụ:
- Chỉ đạo, triển khai, thường xuyên đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm công tác. Nghiêm túc xây dựng, ban hành, lãnh đạo, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch công tác năm và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực THADS, hành chính hàng năm.
- Phát huy vai trò của người đứng đầu, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, Quy chế làm việc và Quy chế dân chủ tại cơ quan hành chính.
- Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy địa phương. Kết quả thực hiện: (1) Kịp thời đề xuất Cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo việc quán triệt, triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng tại các cơ quan thi hành án dân sự cũng như trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn; (2) Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng tại các cơ quan thi hành án dân sự; (3) Giám sát hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và các công chức Đảng viên tại các cơ quan thi hành án dân sự.
- Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tại các cơ quan THADS trên địa bàn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhạy bén, kịp thời và phù hợp với nguyên tắc tập trung thống nhất trong quản lý ngành dọc. Kết quả thực hiện: (1) Các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thông tin về Cục phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, (2) Các cơ quan THADS trên địa bàn chấp hành nghiêm túc kết luận của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục, (3) Đối với Lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng: (i) Tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; (ii) Bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các kết luận, quyết định của cấp trên; (iii) Ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ tại Cục và Chi cục; (iv) Xây dựng, tổ chức, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng cụ thể của từng đơn vị, công chức; (v) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính; (vi) Nghiêm túc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng để xảy ra việc công chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực, (4) Đối với công chức và người lao động, phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót, không đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc; nghiêm cấm lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, trục lợi. Kịp thời thay thế những công chức trì trệ, cản trở, không hoàn thành nhiệm vụ.
4. Về tổ chức thực hiện, Cục trưởng Cục THADS tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện,  thị xã, thành phố trực thuộc căn cứ vào Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch công tác năm 2018 của đơn vị mình, trong đó yêu cầu bảo đảm xác định rõ từng nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, công chức chủ trì, công chức phối hợp thực hiện, nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.
Chánh Văn phòng Tổng cục phối hợp với Cục trưởng Cục THADS tỉnh tham mưu giúp Tổng Cục trưởng thường xuyên đôn đốc, rà soát, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên và kịp thời kiến nghị các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch.
Thế Minh