Thông cáo báo chí phục vụ Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2018

24/11/2017
Ngày 25/11/2017, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính năm 2018, Tổng cục Thi hành án dân sự thông tin một số kết quả công tác THADS, thi hành án hành chính nổi bật năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, cụ thể như sau: 


1. Một số kết quả THADS, thi hành án hành chính nổi bật trong năm 2017
1.1. Kết quả thi hành án dân sự
- Về việc, tổng số thụ lý là 882.630 việc, tăng 46.576 việc (5,57%) so với năm 2016. Tổng số phải thi hành là 869.430 việc, trong đó: số có điều kiện thi hành là 693.264 việc (79,74%); số chưa có điều kiện thi hành là 176.166 việc (20,26%). Kết quả: Thi hành xong 549.415 việc, đạt tỉ lệ 79,25%, tăng 18.987 việc (tăng 0,72%) so với năm 2016.
- Về tiền, tổng số thụ lý là 172.959 tỷ 724 triệu 927 nghìn đồng, tăng 28.434 tỷ 887 triệu 444 nghìn đồng (19,67%) so với năm 2016. Tổng số phải thi hành là 163.658 tỷ 232 triệu 569 nghìn đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là 92.000 tỷ 198 triệu 484 nghìn đồng (56,21%); số chưa có điều kiện thi hành là 71.658 tỷ 034 triệu 086 nghìn đồng (43,79%). Kết quả: Thi hành xong 35.242 tỷ 612 triệu 983 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 38,31%, tăng 6.144 tỷ 747 triệu 665 nghìn đồng (tăng 21,12%) so với năm 2016.
- Tổng số phải thi hành đối với các khoản nợ của tổ chức tín dụng là 22.473 việc, với số tiền là 99.311 tỷ 812 triệu 726 nghìn đồng, tương ứng với 2,58% về việc và 60,74% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành của toàn quốc. Kết quả: Thi hành xong: 4.440 việc, thu được số tiền là 27.701 tỷ 223 triệu 513 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 19,76% về việc và 27,89% về tiền, tăng so với năm 2016 cả về giá trị tuyệt đối (tăng 1.092 việc và tăng 8.046 tỷ 633 triệu 225 nghìn đồng) và về tỷ lệ (tăng 2,41% về việc và 2,9% về tiền).
1.2. Kết quả theo dõi thi hành án hành chính
Tòa án nhân dân đã chuyển giao cho cơ quan THADS 1.974 bản án, quyết định, trong đó có 1.614 bản án, quyết định không có nội dung phải theo dõi và 361 bản án, quyết định có nội dung theo dõi. Đã thi hành xong 276 việc, còn 85 việc chưa thi hành xong. Các cơ quan THADS đã ban hành văn bản thông báo về trách nhiệm tự nguyện thi hành án đối với 297 việc, 64 vụ việc còn lại không thuộc diện phải ra văn bản thông báo do Tòa án đã có Quyết định buộc thi hành án; đăng tải quyết định buộc thi hành án hành chính trên Cổng, Trang thông tin điện tử THADS đối với 40 trường hợp; có văn bản kiến nghị xem xét đối với 14 trường hợp có nghĩa vụ chấp hành án.
1.3. Công tác xây dựng đề án, văn bản
Hệ thống văn bản pháp luật về THADS, thi hành án hành chính đã được hoàn thiện với 02 Nghị định, 01 Chỉ thị, 08 Thông tư liên tịch và 13 Thông tư. Đặc biệt, ngày 06/02/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc tăng cường công tác THADS với nhiều nội dung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác này.
1.4. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Công tác tiếp công dân tại các cơ quan THADS đã tiến bộ một bước. Hiệu quả, chất lượng, kỹ năng dân vận trong lĩnh vực này từng bước được nâng cao. Việc thực hiện quy định người phải đứng đầu cơ quan trực tiếp tiếp công dân đã đi vào nề nếp.
Số đơn khiếu nại, tố cáo Hệ thống THADS đã tiếp nhận tăng hơn 1.300 đơn (tăng 15%) nhưng giảm 39 việc so với năm 2016. Kết quả: Giải quyết xong 3.334 việc/3.476 việc, đạt 95,91%, tương đương năm 2016. Đáng chú ý là trong bối cảnh số việc và tiền tăng (trên 46 nghìn việc và trên 28 nghìn tỷ đồng), tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp nhưng số việc khiếu nại, tố cáo giảm đã thể hiện sự chuyển biến rõ rệt trong công tác THADS.
1.5. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin
Các cơ quan thi hành án đã vận hành hiệu quả Cổng, Trang thông tin điện tử, đăng tải công khai danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án, rà soát, công bố các thủ tục hành chính. Từ ngày 01/6/2017, đã thống nhất trên toàn quốc thực hiện cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, qua đó góp phần rút ngắn thời gian thi hành án, nêu cao tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp. Để hiện đại hóa hoạt động quản lý công tác THADS, Tổng cục THADS đang tích cực triển khai trên toàn quốc phần mềm quản lý THADS.
2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Năm 2018, trong bối cảnh đất nước tập trung xây dựng nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, tạo dựng thể chế, cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, an toàn, thuận lợi, công tác THADS, thi hành án hành chính tiếp tục gắn liền với yêu cầu xây dựng nền tư pháp nhân dân và quan điểm của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 về xây dựng Chính phủ “kiến tạo, phát triển, liêm chính và phục vụ”. Theo đó, Hệ thống THADS xác định rõ tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ sau:
- Tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật về THADS, thi hành án hành chính đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của kinh tế thị trường định hướng XHCN. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, các quy trình, quy chế nội bộ, tạo hành lang pháp lý nâng cao hiệu quả hoạt động THADS, thi hành án hành chính. Tổ chức thi hành hiệu quả Luật THADS (sửa đổi, bổ sung năm 2014) và các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến quá trình thi hành án.
- Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, thi hành án hành chính được giao theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội, bảo đảm kết quả THADS, thi hành án hành chính năm 2018 ổn định, thực chất. Tập trung phân loại án chính xác, đúng quy định của pháp luật; tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục thi hành án. Tăng cường hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm.
- Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy theo yêu cầu của Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức THADS đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác THADS trên toàn quốc và từng địa phương. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp với nguyên tắc tập trung thống nhất trong quản lý ngành dọc.  
- Bảo đảm cơ sở vật chất, ngân sách tài chính bảo đảm cho hoạt động THADS, thi hành án hành chính. Tập trung đầu tư xây dựng cho các cơ quan chưa có trụ sở hoặc đã xuống cấp; xây dựng, bảo đảm kho vật chứng của các cơ quan THADS theo quy định của Luật THADS. Bảo đảm trang thiết bị, phương tiện làm việc và công cụ hỗ trợ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác THADS.
- Tập trung triển khai cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án, coi đây là giải pháp đột phá trong công tác THADS, thi hành án hành chính. Phấn đấu cải thiện chỉ số xếp hạng THADS góp phần nâng cao mức độ tín nhiệm của nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ.
Trên đây là thông tin liên quan đến một số kết quả công tác THADS, thi hành án hành chính năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Tổng cục THADS trân trọng gửi các cơ quan thông tấn, báo chí.