Lấy ý kiến góp ý hoàn thiện Phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự

26/10/2018
Thực hiện Quyết định số 465/QĐ-BTP ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự năm 2018, trong đó có nhiệm vụ tập huấn, triển khai Phần mềm Hỗ trợ trực tuyến Thi hành án dân sự.


Hiện nay, Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp xây dựng, hoàn chỉnh Phần mềm và đang chạy thử nghiệm tại địa chỉ website: http://demohttttha.moj.gov.vn (dành cho công dân đăng ký hỗ trợ trực tuyến) và http://demohttttha.moj.gov.vn/httt (dành cho các bộ tiếp nhận, hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự).
Để hoàn thiện Phần mềm trước khi tổ chức triển khai, tập huấn, ngày 02 tháng 10 năm 2018, Tổng cục Thi hành án dân sự đã có Công văn số 3684/TCTHADS-TKDLCT gửi các Cục Thi hành án dân sự chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục và Chi cục trực thuộc nghiên cứu, dùng thử các chức năng trên Phần mềm theo cả hai địa chỉ nêu trên, tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện Phần mềm.
* Một số chức năng chính trên Phần mềm như sau:
I. Phần đăng ký hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự (Phần dành cho công dân tại địa chỉ http://demohttttha.moj.gov.vn)
1. Trang chủ
Cung cấp tổng quát về các chức năng như Tra cứu hồ sơ, Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự, Xem thống kê về tình hình hỗ trợ trực tuyến, tình hình tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa, Xem các nội dung hỗ trợ trực tuyến thi hành án, Xem danh sách các cơ quan thi hành án dân sự, Xem danh sách các hồ sơ đã có kết quả hỗ trợ trực tuyến
2. Hỗ trợ trực tuyến
- Công dân có thể lựa chọn Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự, chọn nội dung hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự, điền các mẫu đơn, đính kèm các giấy tờ có liên quan.
- Công dân có thể in đơn sau khi đã điền vào biểu mẫu
- Công dân nhận mã số đăng ký trực tuyến sau khi đăng ký thành công, đồng thời mã số này cũng sẽ được gửi về email của công dân để thực hiện tra cứu sau đó.
 
3. Cơ quan thi hành án dân sự
Mỗi Cục Thi hành án dân sự được tạo một trang riêng, bao gồm các mục tương ứng với mục Trang chủ: Nộp hồ sơ trực tuyến, Danh sách các Chi cục, Tra cứu, Thống kê dữ liệu của Cục,…
 
4. Tra cứu hồ sơ
Công dân có thể điền mã số đăng ký trực tuyến và nhập số chứng minh thư để xem lại thông tin đã kê khai, đồng thời nhận kết quả hỗ trợ trực tuyến thi hành án từ Cơ quan thi hành án dân sự
 
5. Thống kê
Thống kê tình hình hỗ trợ trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa của các cơ quan thi hành án dân sự có trong hệ thống
 
6. Hướng dẫn
Đưa ra các hướng dẫn có liên quan như: câu hỏi thường gặp, hướng dẫn đăng ký hỗ trợ trực tuyến …
 
7. Đánh giá: Đánh giá theo các nội dung khảo sát đánh giá đã được biên tập trước theo từng đơn vị, từng thủ tục. Nội dung đánh giá quản trị hệ thống có thể chủ động biên tập.
 
II. Phần tiếp nhận, hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự (Phần dành cho cán bộ tại các Cơ quan Thi hành án dân sự tại địa chỉ http://demohttttha.moj.gov.vn/httt)
 
1. Đăng nhập
- Mỗi cán bộ hỗ trợ trực tuyến hoặc cán bộ tại bộ phận một cửa được cấp 01 tài khoản để truy cập vào hệ thống, tài khoản này khi triển khai chính thức sẽ được tích hợp với tài khoản thư điện tử của Bộ
- Lưu ý: Khi triển khai chính thức, địa chỉ truy cập sẽ được thay, tên truy cập sẽ được tích hợp theo tài khoản email để thực hiện đăng nhập một lần đối với các ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ.
2. Hỗ trợ
- Cán bộ được phân công sau khi đăng nhập có thể xem danh sách các yêu cầu hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự
- Thực hiện hỗ trợ, gửi kết quả hỗ trợ cho công dân theo mẫu 02-QT, 03-QT, 04-QT
 
3. Tiếp nhận
- Cán bộ được phân công có thể nhập thông tin hồ sơ khi công dân đến nộp hồ sơ trực tiếp
- In Phiếu hẹn tiếp nhận và trả hồ sơ
- In Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
4. Thống kê, báo cáo
- Người sử dụng được phân quyền có thể thống kê số liệu về tình hình hỗ trợ trực tuyến, tình hình tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa.
- Tổng cục có thể xem báo cáo thống kê của toàn bộ các cơ quan thi hành án dân sự; Cục có thể xem báo cáo thống kê của Cục và các Chi cục trực thuộc; Chi cục chỉ xem báo cáo thống kê của Chi cục.
 
5. Quản lý người dùng
Mỗi cơ quan thi hành án dân sự được cấp 01 tài khoản quản trị để thực hiện quản lý người dùng tại đơn vị mình (thêm, xóa, sửa, phân quyền người sử dụng)
 
6. Kết nối với Phần mềm quản lý quá trình thụ lý thi hành án
- Thông tin hồ sơ khi tiếp nhận trên Phần mềm Hỗ trợ trực tuyến Thi hành án dân sự sẽ được chuyển sang Phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự.
- Phần mềm Hỗ trợ trực tuyến Thi hành án dân sự tiếp nhận thông tin số quyết định, ngày quyết định từ Phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự.
Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin