Bộ Tư pháp ban hành Danh mục biểu mẫu chứng từ, báo cáo Kế toán nghiệp vụ THADS và Quy trình in ấn, quản lý, sử dụng Biên lai thu tiền thi hành án theo quy định tại Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

08/10/2020
Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định về Danh mục biểu mẫu chứng từ, báo cáo Kế toán nghiệp vụ Thi hành án dân sự và Quy trình in ấn, quản lý, sử dụng Biên lai thu tiền Thi hành án theo quy định tại Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.

Căn cứ Thông tư số 78/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự thay thế cho Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, ngày 30/9/2020 Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2030/QĐ-BTP về Danh mục biểu mẫu chứng từ, báo cáo Kế toán nghiệp vụ Thi hành án dân sự và Quy trình in ấn, quản lý, sử dụng Biên lai thu tiền Thi hành án theo quy định tại Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.