Rà soát, bổ sung hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức năm 2020

19/01/2021


Ngày 16/10/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã ban hành Công văn số 3590/TCTHADS-TCCB về việc lập danh sách và hồ sơ cử công chức đủ điều kiện thi nâng ngạch công chức năm 2020. Để triển khai tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, Tổng cục THADS đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục rà soát công chức đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức năm 2020 theo hướng dẫn tại Công văn số 3590/TCTHADSTCCB ngày 16/10/2020 của Tổng cục THADS.

Về thời hạn lập danh sách và gửi hồ sơ:
- Thời hạn chốt hồ sơ công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi: Đến ngày 20/01/2021.
- Thời hạn nhận hồ sơ, đề nghị gửi về Tổng cục THADS (qua Vụ Tổ chức cán bộ, tính theo dấu bưu điện về Tổng cục THADS chậm nhất ngày 22/01/2021).

Lưu ý: Công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch theo quy định đều có quyền đăng ký dự thi và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung trong hồ sơ đăng ký dự thi. Trường hợp đơn vị có công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi, có nguyện vọng thi nhưng không được cử đi thi, yêu cầu Cục trưởng báo cáo đầy đủ nguyên nhân, lý do (lập danh sách gửi kèm) để Tổng cục xem xét.
File đính kèm