Nhiệm vụ, giải pháp công tác thi hành án dân sự năm 2022

02/12/2021
Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025. Dự báo, tình hình quốc tế, trong nước, có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, trong đó thách thức nhiều hơn. Dịch bệnh Covid-19 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy hiểm hon, nền kinh tế vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, những ảnh hưởng, tác động của dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai vẫn hiện hữu... Đối với ngành Tư pháp, trong đó có công tác thi hành án dân sự (THADS) dự báo cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức. Để triển khai thực hiện, chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC được giao trong bối cảnh thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả của dịch Covid-19, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tận dụng mọi cơ hội để phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội..., Hệ thống THADS tiếp tục triến khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:


1. Tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chuông trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết đại hội XIII; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 16/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025; Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác THADS. Tổ chức quán triệt và triến khai toàn diện các văn bản trên xuống các cấp cơ sở.
Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến toàn thể công chức của Hệ thống THADS. Nghiên cứu, đề xuất các nội dung liên quan đến THADS, THAHC, chế định Thừa phát lại theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.
2. Tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác THADS theo yêu cầu của Nghị quyết số 96/2019/QH14, trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm thi hành hiệu quả phần tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng; giảm thiểu vi phạm trong hoạt động THADS. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thi hành án theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian, đúng quy định của pháp luật.
3. Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về THADS và các quy định của pháp luật có liên quan đế giải quyết các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, nhất là các quy định liên quan đến việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo yêu cầu tại Chỉ thị số 04-CT/TW. Tăng cường sự lãnh đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đối với công tác THADS; ban hành Nghị quyết của Ban cán sự về công tác THADS giai đoạn 2022-2025 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác THADS, theo dõi THAHC phù hợp với tình hình mới.
4. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS, bảo đảm đủ về số lượng, vững về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự liêm chính, hoạt động hiệu quả. Tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm, trong đó trọng tâm thực hiện hiệu quả “Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS” đến từng cơ quan, từng công chức của Hệ thống THADS.
5. Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với công tác THADS, THAHC, trong đó trọng tâm là kiểm tra, giám sát đối với công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng; công tác xác minh, phân loại án; thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án. Kiểm soát chặt chẽ, phòng ngừa vi phạm đối với tất cả các khâu của quá trình THADS; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các sai phạm theo tinh thần “Không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ”; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tham nhũng trong THADS, THAHC.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân các cấp trong việc kiểm sát công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; thu hồi tiền, tài sản cho các tổ chức tín dụng và những khâu nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, sai phạm.
6. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Tố tụng hành chính năm 2015; các kiến nghị của ủy ban Tư pháp của Quốc hội về việc chấp hành pháp luật TTHC và THAHC và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác THAHC; tiếp tục đôn đốc Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đúng, đầy đủ, hiệu quả và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả THAHC trên địa bàn.
7. Tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng tiến độ các đề án, dự án đầu tư công liên quan đến THADS theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết về cơ sở vật chất cho các cơ quan THADS, nhất là trụ sở làm việc và kho vật chứng; kinh phí hoạt động; đầu tư xây dựng bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ và đúng quy định pháp luật.
8. Củng cố, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp liên ngành từ trung ương đến địa phương, bảo đảm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng; chủ động tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, bộ, ngành liên quan đối với công tác THADS, THAHC.
Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo THADS các cấp, nhất là chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các tổ chức tín dụng và các cơ quan liên quan cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về tài khoản, tài sản, kịp thời, phối hợp áp dụng các biện pháp tạm giữ, kê biên, phong toả, xử lý tài sản theo đề nghị của cơ quan THADS.
9. Chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông, kịp thời thông tin đầy đủ, khách quan về hoạt động THADS, THAHC tạo sự ủng hộ của cán bộ, công chức và nhân dân đối với các công tác này. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đi đôi với đầu tư các nguồn lực tương xứng cho hoạt động THADS.
Để thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính trong năm 2022, Bộ Tư pháp xin kiến nghị một số vấn đề sau:
1. Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành triển khai đầy đủ, toàn diện Nghị quyết số 96/2019/QH14, Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS trong việc nâng cao hiệu quả công tác THADS, THAHC.
2. Đề nghị liên ngành: Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC, phát huy và tăng cường hiệu quả phối hợp trong công tác THADS, THAHC, nâng cao tinh thần trách nhiệm và nhận thức của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị có liên quan. Quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội. Tăng cường công tác phối hợp, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác THADS, THAHC; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp giải quyết những vụ việc khó khăn, phức tạp ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn tại địa phương, vụ việc được dư luận quan tâm, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về THADS được Quốc hội, Chính phủ giao.
3. Đề nghị Bộ Công an quan tâm, tiếp tục chỉ đạo cơ quan Công an các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự, đảm bảo cưỡng chế thi hành án hiệu quả, kịp thời; tăng cường trách nhiệm trong việc truy tìm, kê biên tài sản của người phạm tội, nhất là các tội phạm kinh tế, tham nhũng. Phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý hình sự đối với những trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án, cố ý chây ỳ, không chấp hành án; chuyển giao vật chứng, tài sản, giấy tờ tạm giữ đúng thời hạn. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổng kết, làm cơ sở để trình Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý kho vật chứng ban hành kèm theo Nghị định số 18/2002/NĐ-CP ngày 18/02/2002 của Chính phủ; Nghị định 70/2013/NĐ-CP ngày 02/07/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý kho vật chứng ban hành kèm theo Nghị định số 18/2002/NĐ-CP ngày 18/02/2002 của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác này. Đề nghị Bộ Công an quan tâm, chỉ đạo các cơ quan Công an địa phương hỗ trợ các cơ quan THADS trong việc quản lý, bảo quản tang vật là ma túy.
4. Đề nghị TANDTC tiếp tục chỉ đạo các Tòa án nhân dân có thẩm quyền tích cực phối hợp với các cơ quan THADS, khẩn trương giải thích, đính chính bản án hoặc có văn bản trả lời kiến nghị của cơ quan THADS; chuyển giao đầy đủ, kịp thời, đúng quy định bản án và các tài liệu kèm theo để cơ quan THADS kịp thời tổ chức thi hành.
5. Đề nghị VKSNDTC tăng cường kiểm sát THADS, THAHC ngay từ giai đoạn thụ lý thi hành án, chỉ đạo kiểm sát chặt chẽ việc xác minh, phong tỏa và kê biên tài sản trong giai đoạn tố tụng; việc xử lý tài sản trong giai đoạn thi hành án đối với các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung uơng về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân các cấp và Kiểm sát viên trong việc thực hiện chức năng kiểm sát đối với các vụ việc này.
6. Đề nghị Bộ Tài Nguyên và Môi trường tiếp tục quan tâm chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong các mặt công tác THADS, hành chính theo Quy chế số 648-QCPH/BTP-BTNMT ngày 28/02/2019 về phối hợp công tác giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Tổng cục THADS và các cơ quan THADS rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong xử lý tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất để kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
7. Đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục tập trung chỉ đạo việc tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành án, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm.
Ngân hàng Nhà nước tăng cường quản lý, giám sát chính sách tín dụng; nghiên cứu cơ chế để tổ chức tín dụng được nhận tài sản đã đấu giá nhiều lần nhưng không có người mua; kịp thời cung cấp thông tin về tài khoản, nghiêm túc thực hiện các quyết định về phong tỏa, khấu trừ tiền trong tài khoản.
8. Đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp tiếp tục chỉ đạo Tổng cục THADS và các cơ quan THADS tập trung nguồn lực để tổ chức thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế tham nhũng, nhất là đối với các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo. Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc có giá trị thi hành lớn, nhiều tài sản đã được kê biên.
9. Đề nghị các Tỉnh/Thành ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự trong việc kiện toàn về tổ chức, cán bộ của các cơ quan THADS. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, xử lý nghiêm cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý mà chậm hoặc không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm bản án, quyết định hành chính của Tòa án.
Đề nghị Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường giám sát theo thẩm quyền đối với công tác THADS, hành chính.
Đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thi hành và chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp huyện, các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý chấp hành nghiêm, đầy đủ nội dung bản án, quyết định hành chính; xử lý nghiêm đối với những trường hợp cản trở, không chấp hành bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
Đề nghị Ban Chỉ đạo THADS các địa phương khẩn trương tập trung chỉ đạo việc phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án, đặc biệt là cưỡng chế giao tài sản đã bán đấu giá thành; giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về THADS, hành chính và một số vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài.