Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức quán triệt các quy định liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và bàn giao một số nhiệm vụ công tác từ Vụ Tổ chức cán bộ sang Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo

14/09/2019
Chiều ngày 13/9/2019, Tổng cục thi hành án dân sự đã tổ chức họp quán triệt, triển khai công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực tại cơ quan Tổng cục THADS và bàn giao công tác theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Hệ thống THADS từ Vụ Tổ chức cán bộ sang Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng chí Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục.

Theo Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục THADS có nhiệm vụ “phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thi hành án dân sự, quản lý thi hành án hành chính, đôn đốc thi hành án hành chính theo quy định của pháp luật”, “Thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm trong thi hành án dân sự, quản lý thi hành án hành chính”. Trong thời gian qua, Tổng cục THADS luôn xác định công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng phải gắn với công tác cải cách hành chính, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ công chức làm công tác THADS; công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực và có trọng tâm, trọng điểm.
 Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động trong Hệ thống thi hành án dân sự về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác THADS; đồng thời để triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp về việc tăng cường phòng, chống tham nhũng, đồng chí Tổng cục trưởng yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục ngoài việc tổ chức quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cuộc họp và các buổi sinh hoạt Chi bộ cần tiếp tục tổ chức buổi họp chuyên đề phổ biến, quán triệt đến công chức, người lao động tất cả các quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục thi hành án dân sự liên quan đến phòng, chống tham nhũng như: Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Văn bản số 2811/BTP-TTR ngày 29/7/2019 của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 01/7/2019 và phổ biến các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực pháp luật từ ngày 01/7/2019... Thông qua đó xác định những việc phải làm để ngăn chặn, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng và nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn phát sinh tiêu cực, tham nhũng trong thực hiện nhiệm vụ của công chức tại đơn vị mình, từ đó đề ra các giải pháp ngăn chặn có hiệu quả.
Cùng với việc tổ chức phổ biến, quá triệt tại đơn vị, đồng chí Tổng cục trưởng cũng yêu cầu Thủ trưởng đơn vị thuộc Tổng cục trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương rà soát lại các Quy trình, Quy chế từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung các Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ, Quy chế làm việc và xây dựng bộ Quy tắc ứng xử cho công chức, người lao động trong toàn Hệ thống thi hành án dân sự đảm bảo chặt chẽ; các đơn vị nghiệp vụ cần khẩn trương phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Tổng cục trưởng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong  Hệ thống thi hành án dân sự một cách bài bản từ cách thức triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc đến kết quả đạt được yêu cầu phải rõ nét đáp ứng các yêu cầu, mục đích kế hoạch đã đề ra.
Cũng trong buổi chiều cùng ngày, dưới sự chứng kiến của đồng chí Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực và đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tiến hành bàn giao công tác theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Hệ thống Thi hành án dân sự từ Vụ Tổ chức cán bộ sang Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Căn cứ quy định tại Quyết định số 1028/QĐ-TCTHADS ngày 06/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1399/QĐ-TCTHADS ngày 24/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục THADS thì từ ngày 6/9/2019 Tổng cục trưởng đã quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 8, Điều 2 Quyết định số 1399/QĐ-TCTHADS ngày 24/12/2018 theo đó Vụ Tổ chức cán bộ có nhiệm vụ “tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ; thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm trong công tác tổ chức cán bộ”.
Đối với Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tổng cục trưởng cũng quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 8 và khoản 11 Điều 2 Quyết định số 1404/QĐ-TCTHADS ngày 24/12/2018, theo đó từ ngày 6/9/2019 Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiệm vụ: “ Tham mưu giúp Tổng cục trưởng tổng hợp nội dung, trả lời kháng nghị, kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, cơ quan Thanh tra; giám sát của Hội đồng nhân dân, Đại biểu Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự; tham mưu, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc cơ quan thi hành án dân sự địa phương thực hiện kháng nghị, kiến nghị, thanh tra, giám sát...
Chủ trì triển khai, theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự.
Theo dõi, kiểm tra, dôn đốc việc thực hiện kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Tổng cục và của Bộ Tư pháp. Tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, theo dõi, báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra của Tổng cục thi hành án dân sự; Làm đầu mối tổng hợp công tác kiểm tra, thanh tra trong Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự”.
Thực hiện quyết định của Tổng cục trưởng, từ ngày 6/9/2019 nhiệm vụ  theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự đã được chuyển từ Vụ Tổ chức cán bộ sang Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện. Tại buổi bàn giao, Vụ Tổ chức cán bộ đã có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong Hệ thống thi hành án dân sự và các nội dung cần tiếp tục triển khai thực hiện. Trên cơ sở báo cáo của Vụ Tổ chức cán bộ và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực và ý kiến kết luận của đồng chí Tổng cục trưởng, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã ký biên bản bàn giao nhiệm vụ để làm căn cứ cho các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tính liên tục.
 
Trung tâm Thống kê, quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin