Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai: Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW và Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

07/07/2011
Thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Lào Cai, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tiến hành sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sau thời gian triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả bước đầu như sau: 


Chi bộ đã tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết số 22-NQ/TW tới 100% đảng viên và xây dựng kế hoạch hành động thực hiện. Qua nghiên cứu, học tập, đảng viên đã nắm vững nội dung Nghị quyết, nhận thức đúng đắn sự cần thiết củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, khắc phục hạn chế, yếu kém cơ bản được nêu rõ trong Nghị quyết.

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lào Cai, chi bộ hiện có 17 đảng viên: trong đó có 16 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị; nam 06 đồng chí; nữ 11 đồng chí; dân tộc 03 đồng chí. Trình độ chuyên môn: đại học 15 đồng chí; cao đẳng 01 đồng chí; trung cấp 01 đồng chí; trình độ lý luận chính trị: cao cấp 03 đồng chí; trung cấp và tương đương 12 đồng chí. Ban chi uỷ gồm 05 đồng chí. Trong đó, đồng chí Bí thư là Cục trưởng và đồng chí Phó Bí thư là Phó cục trưởng. Trong 3 năm qua đã kết nạp 03 đảng viên mới; cử 02 đảng viên đi học cao cấp lý luận chính trị.

Sau khi Luật Thi hành án dân sự được ban hành, Chi bộ đã tăng cường mối  quan hệ với Cấp uỷ đảng cấp huyện quan tâm kiện toàn, thành lập mới các Chi bộ đảng thuộc các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện. Hiện đã có 6/9 Chi cục được thành lập Chi bộ cơ sở.

Trong 3 năm qua, 100% đảng viên chấp hành tốt Điều lệ Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu trong sinh hoạt, công tác, không vi phạm những điều cấm đối với đảng viên, không vi phạm pháp luật. Bình xét hàng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 17% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ luôn được công nhận danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Cấp uỷ chi bộ phân công 01 Cấp uỷ viên phụ trách công tác kiểm tra. Hàng năm đã tiến hành kiểm tra chấp hành Điều lệ Đảng của Chi bộ và kiểm tra điển hình một số đảng viên. Đảng uỷ khối cơ quan tỉnh đã tiến hành kiểm tra đối với Chi bộ và có kết luận chấp hành tốt điều lệ và các quy định của Đảng.

Từ năm 2009, thực hiện Luật Thi hành án dân sự, trước yêu cầu nhiệm vụ được mở rộng của Cục Thi hành án dân sự đòi hỏi nâng cao hoạt động lãnh đạo của Chi bộ về mọi mặt, trọng tâm là lãnh đạo về công tác tổ chức cán bộ và chuyên môn nghiệp vụ đối với thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Chi bộ đã luôn quan tâm chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời tham mưu với Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh kiện toàn tổ chức, cán bộ và áp dụng quy định mới về nghiệp vụ thi hành án dân sự theo Luật Thi hành án dân sự và các văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết. Kết quả đã thành lập được Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, bổ nhiệm các chức danh quản lý đúng yêu cầu thời hạn của Bộ Tư pháp. Về công tác thi hành án  hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu thi đua của Bộ Tư pháp.

Chi bộ lãnh đạo sát sao hoạt động của các tổ chức đoàn thể, phân công 01 Chi uỷ viên trực tiếp phụ trách đoàn thể. Kết quả, hàng năm các tổ chức Công đoàn, Hội chữ thập đỏ, Chi đoàn thanh niên đều được tổ chức cấp trên công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và khen thưởng. Chi bộ đã chỉ đạo thành lập đơn vị tự vệ của cơ quan theo quy định của Luật Dân quân, tự vệ.

Trước tháng 9/2007, Chi bộ Thi hành án dân sự trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai, việc triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW theo chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ Sở Tư pháp. Sau khi được thành lập Chi bộ cơ sở, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tiếp tục quán triệt nội dung Chỉ thị số 10-CT/NQ và Hướng dẫn 05-HD/BTCTW tới 100% đảng viên, duy trì thực hiện các nội dung yêu cầu của Chỉ thị.

Cấp uỷ và Chi bộ thực hiện đúng chế độ sinh hoạt theo quy định Điều lệ Đảng. Sinh hoạt Chi bộ luôn bao gồm các nội dung chính sau:  Đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Cấp uỷ và Chi bộ; tình hình chấp hành Điều lệ Đảng, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đoàn thể; đánh giá tình hình tư tưởng chính trị, kịp thời uốn nắn những biểu hiện không tích cực (nếu có); quán triệt nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chuyên đề hàng năm, nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện hàng tháng; phổ biến các văn bản của tổ chức Đảng cấp trên, các văn bản pháp luật, văn bản quản lý, chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, HĐND và UBND tỉnh Lào Cai, xác định nhiệm vụ của đảng viên nói chung và giao trách nhiệm cụ thể của một số Chi uỷ viên, đảng viên; giải quyết những vấn đề vướng mắc nổi cộm trong công tác tổ chức cán bộ và nghiệp vụ thi hành án dân sự; đề ra nhiệm vụ tháng tiếp theo, phân công nhiệm vụ cụ thể theo đầu mối Chi uỷ viên và các chức danh quản lý trong cơ quan.

Ngoài sinh hoạt định kỳ, Cấp uỷ và Chi bộ còn họp đột xuất theo chuyên đề theo chỉ đạo của tổ chức Đảng cấp trên hoặc do yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đòi hỏi thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp uỷ, Chi bộ. Trong sinh hoạt Cấp uỷ, Chi bộ, nhìn chung đảng viên phát huy được quyền làm chủ, tham gia xây dựng chương trình kế hoạch, đánh giá nhận xét và đấu tranh phê và tự phê. Các cuộc sinh hoạt Cấp uỷ, Chi bộ luôn được ghi biên bản và ra Nghị quyết đúng quy định.

Chi bộ thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú. 100% đảng viên chấp hành tốt quy định và được Chi bộ nơi cư trú nhận xét đánh giá tốt.

Nhìn chung, Nghị quyết số 22-NQ/TW và Chỉ thị số 10-CT/TW đã được tích cực triển khai thực hiện tại Chi bộ Cục Thi hành án dân sự, có sự chọn lọc nội dung phù hợp với loại hình tổ chức Chi bộ cơ sở của cơ quan. Công tác xây dựng đảng của chi bộ có nhiều tiến bộ rõ rệt, chi bộ sinh hoạt đều đặn, trong sinh hoạt phát huy tinh thần dân chủ, tinh thần phê bình và tự phê bình của các đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên đều có nhận thức đúng đắn về quan điểm đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có lập trường tư tưởng vững vàng qua đó xây dựng được tình đoàn kết gắn bó giữa các đảng viên trong chi bộ. Công tác lãnh đạo đoàn thể được quan tâm chỉ đạo kịp thời nên các tổ chức đoàn thể hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao, tập thể chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã thể hiện được vai trò lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tạ Thị Lan Anh