Quảng Ngãi: kết quả tổ chức thi hành án về việc và tiền năm 2011 vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao

15/11/2011


Năm 2011, triển khai thực hiện Thông báo số 71A/TB-BTP ngày 10/01/2011 của Bộ Tư pháp về việc thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính tại Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2010 và triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2011; Quyết định số 48/QĐ-BTP ngày 19/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp trong đó có lĩnh vực Thi hành án dân sự và Kế hoạch số 54/KH-THADS ngày 10/01/2011 của Tổng cục Thi hành án dân sự về triển khai kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2011; ngay từ đầu năm, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh ban hành Quyết định số 61/QĐ-THA ngày 30/12/2010 về việc ban hành Kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2011 và đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Công văn số 187/UBND-NC ngày 25/01/2011; Quyết định số 68/QĐ-THA ngày 26/01/2011 về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự cho các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh; đồng thời ban hành Kế hoạch số 01/KH-THA-NV ngày 31/12/2010 về việc tổng rà soát án đang tổ chức thi hành và xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành án năm 2011 để xác định việc tồn đọng, phân tích nguyên nhân, nhất là những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành được; xây dựng kế hoạch và các giải pháp để tham mưu cho Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các việc thi hành án tồn đọng… chính những hoạt động thiết thực đó, cùng sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng Cục Thi hành án dân sự, cũng như của các Cấp uỷ đảng; UBND và Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp; sự phối hợp hỗ trợ chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể; cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự, nên năm 2011 các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh đã khắc phục được những khó khăn và đạt được nhiều thành quả trong công tác thi hành án dân sự, cụ thể như sau:

- Kết quả tổ chức thi hành án về việc: Trong năm 2011, các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã thụ lý 5.189 việc (trong đó: Số việc năm trước chuyển sang 2.212 việc; Số việc thụ lý mới 2.977 việc); Số việc đã ủy thác 69 việc; Số việc còn phải thi hành 5.120 việc (trong đó: Số việc có điều kiện thi hành 3.450 việc; Số việc chưa có điều kiện thi hành 1.670 việc); đã thi hành xong tổng cộng 3.061 việc (trong đó: thi hành xong hoàn toàn 2.805 việc; đình chỉ 66 việc; thi hành đều 190 việc), tỷ lệ thi hành xong/số việc có điều kiện thi hành đạt 89%, vượt 05% chỉ tiêu ngành cấp trên giao (chỉ tiêu  ngành giao cho tỉnh Quảng Ngãi là 84% về việc).

- Kết quả tổ chức thi hành án về tiền: Trong năm 2011, các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã thụ lý tổng số tiền là 206.945.276.000 đồng (trong đó: Số tiền năm trước chuyển sang 129.942.542.000 đồng; Số tiền thụ lý mới 77.002.734.000 đồng); Số tiền đã ủy thác 5.074.622.000 đồng; Số tiền phải thi hành 201.870.654.000 đồng (trong đó: Số tiền có điều kiện thi hành 61.290.722.000 đồng; Số tiền chưa có điều kiện thi hành 140.579.932.000 đồng); đã thi hành xong tổng cộng 43.684.382.000 đồng (trong đó thực thu 29.666.588.000 đồng; đình chỉ 13.788.968.000 đồng; miễn, giảm 228.826.000 đồng), tỷ lệ thi hành xong về tiền trên số tiền có điều kiện thi hành đạt 71%, vượt 08% chỉ tiêu do ngành cấp trên giao (chỉ tiêu ngành giao cho tỉnh Quảng Ngãi là 63% về tiền)./.

Phạm Huy Ân