Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi triển khai tổng rà soát án đang tổ chức thi hành và xây dựng kế hoạch giải quyết án tồn đọng năm 2008.

07/03/2008

Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-BTP ngày 16/01/2008 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp trong lĩnh vực Thi hành án dân sự năm 2008; đồng thời để tập trung giải quyết một cách có căn bản số việc thi hành án dân sự tồn đọng và mới thụ lý nhằm hướng đến mục tiêu thi hành xong hoàn toàn đạt 75% về việc và 55% về tiền trong tổng số việc và tiền có điều kiện thi hành theo chỉ tiêu của Bộ Tư pháp đề ra; ngày 29/02/2008, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi có Thông báo số 594/TB-THA triển khai tổng rà soát án đang tổ chức thi hành và xây dựng kế hoạch giải quyết án tồn đọng và án mới thụ lý năm 2008.Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Trưởng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án – Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi; Trưởng Thi hành án dân sự các huyện, thành phố thuộc tỉnh chỉ đạo cho Chấp hành viên thuộc đơn vị mình tiến hành tổng rà soát tất cả án đang tổ chức thi hành, xác định việc tồn đọng, phân tích nguyên nhân, nhất là những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành được; xây dựng kế hoạch và các giải pháp để tham mưu cho Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các việc thi hành án tồn đọng; đồng thời, phát động phong trào thi đua tổ chức thi hành án trong các đợt cao điểm mừng Ngày Thống Nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc khánh (2/9) và Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam… nhằm đưa kết quả Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu do của Bộ Tư pháp đề ra./.

Phạm Huy Ân