Nâng cao năng lực hướng dẫn, chỉ đạo và tổng kết phong trào thi đua của Hội đồng thi đua của Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên năm 2008

05/03/2008

Ngày 26 tháng 02 năm 2008, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên  đã ban hành Kế hoạch công tác năm 2008 của Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên, trong đó nhấn mạnh yêu cầu công tác thi đua khen thưởng năm 2008 phải phát huy vai trò là công cụ quản lý, khuyến khích công chức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.Nhìn lại công tác thi đua năm 2007, nhiều tập thể, cá nhân đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành để xây dựng kế hoạch công tác, thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội đồng thi đua khen thưởng  ( HĐTĐKT ) đã trình Bộ trưởng công nhận 02 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, đề nghị tặng Bằng khen cho 06 cá nhân; đề nghị Trưởng THADS tỉnh công nhận 20 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở... Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên HĐTĐKT của THADS tỉnh thực hiện việc xét thi đua khen thưởng đối với tập thể, cá nhân làm công tác thi hành án nên chưa có nhiều kinh nghiệm, phần nào hạn chế trong việc tham mưu cho thủ trưởng đơn vị về công tác thi đua khen thưởng. Lãnh đạo một số đơn vị còn nhận thức chưa đầy đủ về công tác này nên đề nghị khen thưởng còn cảm tính, tràn lan, chưa chú ý tới những cán bộ trẻ tâm huyết với ngành.

Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên yêu cầu HĐTĐKT của THADS tỉnh phải nâng cao năng lực tham mưu, giúp việc cho Thủ trưởng đơn vị trong việc hướng dẫn,chỉ đạo,tổng kết phong trào thi đua của toàn tỉnh trong năm 2008. Chậm nhất hết quý I/2008, ban hành Quy chế hoạt động của HĐTĐKT, Hội đồng sáng kiến. Phát hiện những cá nhân, tập thể Thi hành án và cán bộ làm công tác Tư pháp của một số xã, phường, thị trấn có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án để đề xuất Thủ trưởng đơn vị khen thưởng kịp thời trong đợt sơ kết 6 tháng đầu năm, tổng kết công tác năm 2008. Biểu dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến tại Hội nghị tổng kết công tác Thi hành án năm 2008 của tỉnh và trên trang thông tin điện tử về công tác Thi hành án của Bộ Tư pháp.

Hà Tuấn Phương