THADS tỉnh Bình Định: Tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức cơ quan

29/02/2008

Thực hiện Chỉ thị số: 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định số: 71/1998/NĐ-CP, ngày 08/9/1998 của Chính phủ ban hành Qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan và Nghị định số: 99/2005/NĐ-CP, ngày 28/7/2005 của Chính phủ, qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; ngày 22/02/2008, Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan nhằm đánh giá các mặt hoạt động trong năm 2007 và đề ra chương trình công tác năm 2008.Với tinh thần dân chủ, công khai, Hội nghị đã nghe và thảo luận các báo cáo của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định như sau:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2008 của Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định;

- Báo cáo về việc thực hiện Qui chế dân chủ trong cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định;

- Báo cáo công khai tình hình sử dụng ngân sách nhà nước trong năm 2007 và việc chăm lo cán bộ, công chức trong cơ quan;

- Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2007 và phát động phong trào thi đua năm 2008.

Trên cơ sở các báo cáo trình tại Hội nghị, ý kiến phát biểu của cán bộ, công chức, ý kiến giải đáp của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh về một số vấn đề trong việc thực hiện nhiệm vụ, Hội nghị đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị Quyết Hội nghị, gồm những nội dung sau:

1. Nhất trí thông qua các báo cáo được trình tại Hội nghị và nhất trí các ý kiến của cán bộ, công chức, ý kiến giải đáp của Trưởng thi hành án dân sự tỉnh;

2. Năm 2008, Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định và toàn thể cán bộ, công chức tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

2.1. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn:

- Tiếp tục nâng cao nhận thức về chính trị trong cán bộ, công chức, đảm bảo các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tham gia học tập và quán triệt đến từng cán bộ, công chức. Mỗi cán bộ, công chức và gia đình nâng cao tinh thần cách mạng, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng gia đình văn hoá ở khu dân cư, phấn đấu trong năm đạt 100% gia đình văn hoá; tiếp tục hưởng ứng  cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; trong năm 2008, cử từ 01 đến 02 cán bộ, công chức theo học lớp cao cấp chính trị và cử từ 01 đến 02 cán bộ, công chức theo học lớp Trung cấp lý luận chính trị;

- Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đã được đề ra và đã được phân công trong năm 2008, nhất là các nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Thi hành án dân sự tỉnh. Cán bộ, công chức và các Phòng chuyên môn trực thuộc phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động phối hợp và sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc. Phấn đấu trong năm 2008, thi hành án về việc đạt: 80%, về tiền đạt: 60% trên số việc và tiền có điều kiện thi hành; giải quyết án tồn đọng trong năm đạt tỷ lệ từ 10 – 15%;

- Năm 2008, tiếp tục củng cố, kiện toàn về tổ chức, cán bộ của các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh. Do vậy, từng phòng chuyên môn và cán bộ, công chức phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt Nội quy, Quy chế trong cơ quan; xây dựng được đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt, tận tâm với nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phải đúng hướng, quan tâm đến cán bộ, công chức trẻ và cán bộ, công chức là nữ.

- Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm cải tiến lề lối làm việc, đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác chuyên môn. Thực hiện nghiêm các Quy chế làm việc của cơ quan đề ra.

Nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cán bộ, công chức Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định chủ động tự rèn luyện, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức công vụ, bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt và có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và hành động, về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người cán bộ, công chức trong giai đoạn hội nhập quốc tế để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

2.2. Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung của Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy dân chủ, phát huy sức mạnh tập thể trong cơ quan cũng như trong hoạt động của các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Nữ công).

Cán bộ, công chức trong cơ quan có trách nhiệm thực hiện và giám sát việc thực hiện Qui chế dân chủ trong cơ quan. Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với việc triển khai các nhiệm vụ công tác, với phong trào thi đua tại đơn vị và các tổ chức đoàn thể nhằm phát huy vai trò của việc thực hiện dân chủ thành động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cơ quan.

2.3. Về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và xây dựng văn minh, văn hoá công sở

Toàn thể cán bộ, công chức Thi hành án dân sự tỉnh phải tự giác thực hiện nghiêm kỷ luật lao động; phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu của Đảng viên trong việc chấp hành kỷ luật lao động. Việc chấp hành kỷ luật lao động của cán bộ, công chức là tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng công chức và bình xét thi đua cuối năm.

Thực hiện nghiêm túc quy định về trang phục, lễ phục công sở, thời gian làm việc, hội họp, việc ra, vào trụ sở cơ quan, tiếp khách đến liên hệ công tác. Việc quản lý tài sản, các phương tiện giao thông cơ quan được cụ thể hoá trong các Quy chế của Thi hành án dân sự tỉnh; thực hiện nếp sống văn minh công sở.  

2.4. Về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí

Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về thời gian, kinh phí và sử dụng cơ sở vật chất. Nâng cao ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc sử dụng trang thiết bị, phương tiện làm việc, điện, nước, điện thoại, xăng dầu, văn phòng phẩm. Có biện pháp khen thưởng, động viên kịp thời về vật chất và tinh thần cho các phòng chuyên môn, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc thực hành tiết kiệm, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lãng phí. Thực hiện tốt chế độ khoán kinh phí để góp phần tạo nguồn kinh phí chăm lo cho đời sống của cán bộ, công chức trong cơ quan. Áp dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết công việc hàng ngày, để nâng cao hiệu suất giải quyết công việc, nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí văn phòng.

Tăng cường công tác kiểm tra trách nhiệm trong việc thực hiện công vụ, việc chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức; sớm phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, sách nhiễu, gây phiền hà cho công dân, tổ chức.

2.5. Về cải cách hành chính

Đẩy mạnh triển khai và thực hiện tinh thần Nghị quyết Hội nghị TW 5 khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; xác định cụ thể nhiệm vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo cơ chế phối hợp hiệu quả và đánh giá chính xác kết quả công việc của từng cán bộ, công chức; cải cách lề lối, phương pháp làm việc nhằm giải quyết nhanh nhất công việc cho công dân; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức.

2.6. Về công tác thi đua, khen thưởng

Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, gắn với hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; xây dựng hệ chỉ tiêu thi đua cụ thể, rõ ràng, minh bạch, đảm bảo tính chính xác, dân chủ, khách quan trong việc bình bầu danh hiệu thi đua.

2.7. Về chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức

Tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức; thực hiện tốt các chế độ về bảo vệ sức khoẻ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; đáp ứng tốt hơn nhu cầu về sinh hoạt thể thao, văn hoá trong cơ quan.

Thực hiện tốt các quy định về chi tiêu nội bộ, quản lý tài chính công trong cơ quan, trên cơ sở đó tiết kiệm một phần kinh phí hợp lý để tăng thu nhập, cải thiện đời sống của cán bộ, công chức trong cơ quan, yên tâm công tác; chú trọng việc thăm hỏi, động viên, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, quan tâm thăm hỏi, tặng quà và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Phùng Thị Đã.

Công đoàn Văn phòng Thi hành án dân sự tỉnh tích cực triển khai các hoạt động nhằm góp phần chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các đoàn viên.

3. Về tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết

 Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các tổ chức đoàn thể, cùng toàn thể cán bộ, công chức Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định có trách nhiệm cụ thể hoá và tổ chức thực hiện Nghị quyết này, trong đó cần lưu ý đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế còn tồn tại trong năm 2007, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng phòng, từng cá nhân, cũng như nhiệm vụ chung của cơ quan trong năm 2008.

Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân thực hiện việc đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này. Ban Thanh tra nhân dân có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, mang theo những hương vị ngọt ngào của Tết Mậu Tý 2008, với tinh thần công khai, dân chủ, Hội nghị cán bộ, công chức Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định năm 2007 đã thành công tốt đẹp.

Võ Công Hoàng