THADS Thái Nguyên: Hoàn thành xong việc sắp xếp lại, xử lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước

02/05/2008

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại công văn số 225/BTP-KHTC ngày 06/3/2008 về việc kê khai sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đối với cơ quan thuộc Bộ Tư pháp quản lý, Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các đơn vị Thi hành án dân sự cấp huyện khẩn trương thực hiện theo đúng Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và hướng dẫn tại Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính; phối hợp với các cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Xây dựng  trực tiếp tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng  nhà, đất tại các đơn vị cấp huyện.Tính đến hết ngày 18/4/2008, 10/10 đơn vị Thi hành án ( 01 đơn vị THA tỉnh, 09 đơn vị THA cấp huyện ) đã hoàn tất hồ sơ kê khai, xử lý nhà, đất báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định. Theo kết quả kiểm tra: Có 03 đơn vị đề nghị hoán đổi nhà, đất ( THA tỉnh, THA Thành phố Thái Nguyên và THA huyện Phú Bình ), 07 đơn vị còn lại đề nghị cấp có thẩm quyền giữ nguyên hiện trạng sử dụng.

Hà Tuấn Phương