Chi bộ THADS tỉnh Bình Định: Củng cố tổ chức, chuẩn bị điều kiện để tách và thành lập chi bộ trực thuộc Đảng uỷ dân chính đảng

06/05/2008

Chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định hiện là Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Bình Định, không có con dấu riêng, số lượng đảng viên gồm: 14 người, cấp uỷ chi bộ có 03 người, trong đó: 01 Bí thư, 01 Phó bí thư và 01chi uỷ viên.Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Sở Tư pháp. Nhìn chung trong thời gian qua, Đảng uỷ Sở Tư pháp tỉnh Bình Định cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa công tác thi hành án của Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đạt nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên, do đặc thù công tác thi hành án, việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ vẫn còn một số vấn đề hạn chế, chưa đáp ứng với yêu cầu thực tế đối với cơ quan Thi hành án dân sự và công tác thi hành án dân sự.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp tại công văn số: 808/THA-HC.TH.TV, ngày 13 tháng 6 năm 2007 về việc cho thành lập chi bộ Đảng, đoàn thể độc lập tại các cơ quan Thi hành án dân sự ở địa phương nhằm mục đích đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của cấp uỷ Đảng, đoàn thể với thủ trưởng đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo được toàn diện và sâu sát hơn đối với công tác thi hành án dân sự ở cơ quan Thi hành án dân sự. Với tinh thần đó, Cấp uỷ Chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã lập Đề án và tờ trình đề nghị Đảng uỷ Sở Tư pháp và cấp ủy Đảng có thẩm quyền cho tách chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh từ Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Bình Định để thành lập Chi bộ độc lập trực thuộc Đảng uỷ Dân Chính Đảng tỉnh Bình Định. Cùng với đó, Chi bộ đã tích cực xem xét các đối tượng có đủ điều kiện kết nạp Đảng đã được phân công đảng viên trong chi bộ theo dõi, giúp đỡ đề nghị kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; chuẩn bị các điều kiện về nhân sự và các vấn đề khác để khi được thành lập sớm ổn định tổ chức và đi vào hoạt động. Được biết, hiện nay còn đang vướng mắc về công tác tổ chức của Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Bình Định nên Chi bộ Thi hành án dân sự chưa được thành lập.

Với việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện nói trên, tin chắc rằng khi được thành lập, Chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định sẽ đi vào hoạt động đúng theo qui định của Điều lệ Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được Đảng và  Nhà nước giao.

Võ Công Hoàng