Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi với công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2008

23/06/2008

Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-BTP ngày 16/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành chương trình công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự; đồng thời hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước và lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước, toàn thể công chức các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh ra sức thi đua đạt thành tích cao trong công tác thi hành án dân sự.Trên cơ sở kế hoạch và mục tiêu thi đua của Ngành Tư pháp, ngay từ đầu năm 2008, Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã phát động phong trào thi đua đến từng chấp hành viên và công chức khác của các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh với khẩu hiệu “Chấp hành viên và công chức khác của các cơ quan Thi hành án dân sự đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, giảm án tồn đọng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy lùi quan liêu và tham nhũng…”Do vậy trong 6 tháng qua, công tác thi hành án dân sự trong toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến, kết quả tổ chức thi hành án luôn được nâng cao, tỷ lệ xong hoàn toàn về việc luôn đạt từ mức 75% trở lên so với số việc có điều kiện thi hành, tỷ lệ tiền thực thu đạt hơn 50% so với số tiền có điều kiện thi hành. Đây chính là cơ sở để Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh xét khen thưởng cho những cá nhân và tập thể đã có thành tích cao trong công tác thi hành án dân sự.

Nhìn chung qua 6 tháng đầu năm 2008, công tác thi đua khen thưởng có những chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như đổi mới về nội dung và hình thức. Việc chỉ đạo triển khai công tác thi đua khen thưởng cũng được quan tâm; các phong trào thi đua phát huy có hiệu quả trên lĩnh vực hoạt động của ngành, cũng như đã động viên chấp hành viên và công chức khác các cơ quan thi hành án dân sự hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu nâng cao năng suất và hiệu quả công tác, từ đó nâng cao trách nhiệm ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Với khí thế thi đua sôi nổi này, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng phong trào thi đua khen thưởng năm 2008 của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi sẽ đạt được hiệu quả cao./.

Huy Ân