T.H.A dân sự Bình Định tổ chức hội nghị tập huấn cho chấp hành viên cấp huyện

17/07/2008

Ngày 11/4/2008 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quyết định số 119/QĐ-BTP về việc phê duyệt kế hoạch mở lớp tập huấn nghiệp vụ thi hành án, chế độ thu, chi tiền, tài sản trong hoạt động thi hành án cho chấp hành viên thi hành án dân sự địa phương. Thực hiện công văn số 461/BTP-KHTC, ngày 12/5/2008 về việc điều chỉnh kế hoạch tập huấn, Bộ Tư pháp giao Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức tập huấn cho Chấp hành viên Thi hành án dân sự cấp huyện trực thuộc.Ngày 10/7/2008 Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi hành án dân sự; thành phần tham dự tập huấn là Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc thi hành án tỉnh và tất cả các chấp hành viên cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh. Chương trình tập huấn gồm 02 ngày, các chấp hành viên được nghe và thảo luận về 04 chuyên đề: Chuyên đề về đạo đức nghề nghiệp và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chấp hành viên; Chuyên đề về một số vần đề cần lưu ý trong việc áp dụng và thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành án; Chuyên đề về một số lưu ý khi giao nhận, bảo quản và xử lý vật chứng, tài sản thi hành án và một số lưu ý trong việc thực hiện thủ tục hành chính trong thi hành án; Chuyên đề hoạt động thu, chi tiền thi hành án, chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án được sửa đổi, bổ sung theo quyết định số 09/2007/QĐ-BTP ngày 08/10/2007 của Bộ Tư pháp.

Trong đợt tập huấn, hội nghị đã dành một phần thời gian để tiến hành thảo luận và Trưởng Thi hành án tỉnh giải đáp một số thắc mắc của các chấp hành viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Cuối đợt tập huấn, các chấp hành viên đã tham gia làm bài kiểm tra đánh giá chất lượng.

Tiến Dũng