Kết quả công tác 09 tháng năm 2008 ở T.H.A DS tỉnh Bình Định

25/07/2008

Ngày 11/7/2008 Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị trực báo công tác thi hành án dân sự 09 tháng năm 2008. Tham dự hội nghị có ông Võ Đình Thú, Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định; ông Hồ Quang Vinh, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh; các Chấp hành viên; các chuyên viên của Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh; các Trưởng, Phó Trưởng và Chấp hành viên của Thi hành án dân sự 11 huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh.Tại hội nghị ông Nguyễn Văn Hay, Phó trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, báo cáo tình hình, kết quả công tác công tác 09 tháng năm 2008 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác 03 tháng cuối năm 2008

Về công tác tổ chức, cán bộ:

Tính đến ngày 31/3/2008 tổng biên chế của các Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định được Bộ Tư pháp phân bổ là: 130 người, trong đó Thi hành án dân sự tỉnh: 21 người, Thi hành án dân sự các huyện, thành phố: 109 người, hiện có mặt làm việc là: 113 người, trong đó có 50 Chấp hành viên (40 Chấp hành viên cấp huyện, 07 Chấp hành viên cấp tỉnh), 67 chuyên viên và các chức danh khác. So với biên chế Bộ Tư pháp giao năm 2007 toàn tỉnh còn thiếu 17 biên chế. Hiện nay, Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đang tổ chức thi tuyển công chức nhằm tiếp nhận đủ các chức danh cho những đơn vị còn thiếu biên chế, đã có 04 hồ sơ/13 chỉ tiêu xin dự tuyển vào ngạch chuyên viên, 27 hồ sơ trên 4 chỉ tiêu xin dự tuyển vào ngạch kế toán. Đến ngày 30/6/2008, cơ bản đã khắc phục tình trạng thiếu lãnh đạo ở các cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện. Theo giới thiệu của cấp uỷ và chính quyền địa phương, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh đã đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp bổ nhiệm Phó trưởng Thi hành án dân sự huyện Phù Cát và giao phụ trách để điều hành đơn vị. Điều động kế toán Thi hành án dân sự huyện An Lão về làm kế toán nghiệp vụ thi hành án cho Thi hành án dân sự thành phố Qui Nhơn. Lập hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp cho nghỉ hưu trước tuổi đối với 01 công chức theo qui định tại Nghị định số: 132/2007/NĐ-CP, ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ.

Trong 9 tháng năm 2008, Hội đồng tuyển chọn chấp hành viên cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh đã đề nghị và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quyết định bổ nhiệm 10 Chấp hành viên, trong đó 01 Chấp hành viên cấp tỉnh, 09 Chấp hành viên cấp huyện (trong số 09 Chấp hành viên cấp huyện, có 07 bổ nhiệm mới, 02 bổ nhiệm lại), nâng tổng số Chấp hành viên toàn tỉnh lên 50 người. Các Phòng chuyên môn trực thuộc Thi hành án dân sự tỉnh sau khi thành lập và phân công nhiệm vụ, đã phát huy được vai trò tham mưu đối với lĩnh vực quản lý của mình, giúp Trưởng thi hành án dân sự tỉnh thực hiện tốt việc quản lý chung các mặt công tác trong toàn tỉnh.

Về công tác thi đua khen thưởng:

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2007, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2008, Thi hành án dân sự tỉnh đã phát động 02 đợt thi đua công tác trong các cơ quan Thi hành án dân sự, đợt 1 bắt đầu từ những ngày đầu năm đến ngày 19/5, đợt 2 từ ngày 20/5 đến ngày 30/9/2008. Đến nay, đã kết thúc phong trào thi đua đợt 1, các đơn vị đã lập hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với 10 tập thể và 37 cá nhân. Hội đồng thi đua khen thưởng Thi hành án dân sự tỉnh đã xét và đề nghị Trưởng thi hành án dân sự tỉnh khen thưởng 04 tập thể và 15 cá nhân đã đạt thành tích trong đợt thi đua. Tổ chức xét và đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp Tư pháp” cho 07 cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo qui định tại Quyết định số: 04/QĐ-BTP, ngày19/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Đồng thời, hưởng ứng đợt phát động thi đua đặc biệt theo Kế hoạch số: 772/KH-BTP, ngày 20/3/2008 của Bộ Tư pháp, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đang tổng hợp thành tích và lập hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xét khen thưởng. Nhìn chung, công tác thi đua khen thưởng trong thời gian qua được các đơn vị phát động thi đua sôi nổi, tạo khí thế mới trong công tác.

Về công tác tổ chức thi hành án:

Trong 09 tháng năm 2008 (từ ngày 01/10/2007 đến ngày 30/6/2008) các Cơ quan thi hành án thụ lý  thi hành 9572 việc; trong đó có 7226 việc có điều kiện thi hành; toàn tỉnh đã tổ chức thi hành xong 4309 việc, đạt 59,63% trên số việc có điều kiện thi hành; đối với kết quả thi hành về tiền và tài sản, toàn tỉnh đã thụ lý thi hành với tổng số tiền là 154.089.712.000đồng, trong đó số tiền và tài sản có điều kiện thi hành là 72.386.084.000đồng; các cơ quan thi hành án đã tổ chức thi hành được số tiền 26.329.023.000đồng, đạt 36,37% trên số tiền và tài sản có điều kiện thi hành.

Về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác:

Tháng 10/2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã phê duyệt dự án đầu tư trụ sở Thi hành án dân sự tỉnh, cụm kho vật chứng Thi hành án dân sự tỉnh và thành phố Qui Nhơn, trụ sở Thi hành án dân sự huyện Tuy Phước và kho vật chứng huyện Phù Mỹ. Hiện nay, đang chờ Bộ Tư pháp phê duyệt hồ sơ mời thầu để xúc tiến việc đấu thầu, triển khai thực hiện dự án. Riêng trụ sở và cụm kho tang vật Thi hành án dân sự tỉnh, do UBND tỉnh cấp đất chưa đáp ứng đủ diện tích theo yêu cầu của dự án nên Bộ trưởng Bộ Tư pháp thông báo tạm dừng việc khởi công xây dựng. Hội đồng mua sắm tài sản đã mua sắm một số tài sản như: máy vi tính, bàn làm việc, két đựng tiền, mũ bảo hiểm cho các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh kịp thời, công khai, minh bạch và  đúng theo qui định. Hiện nay, đang xúc tiến hợp đồng đơn vị có đủ năng lực để may trang phục cho các đơn vị trong tỉnh.

Công tác thanh tra, kiểm tra công tác thi hành án:

 Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2008, cuối tháng 02/2008 Trưởng THADS tỉnh đã thành lập 02 đoàn kiểm tra nghiệp vụ thi hành án ở 6 đơn vị là THADS huyện Tuy Phước, Phù Cát, Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão và Tây Sơn. Nội dung kiểm tra, tập trung kiểm tra việc lập hồ và thụ lý ra quyết định thi hành án đến khi kết thúc việc thi hành án; kiểm tra việc phân loại xử lý án từ công tác điều tra, xác minh, phân loại đến các biện pháp xử lý nghiệp vụ; kiểm tra việc tiếp nhận, bảo quản và xử lý tang vật thi hành án; trình tự, thời gian lập hồ sơ đưa vào lưu trữ; mở và theo dõi các sổ sách về thi hành án; thực hiện công tác thu, chi thi hành án; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án; các chế độ báo cáo về thi hành án; kiểm tra việc lập thủ tục xét miễn giảm thi hành án và thực hiện Qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Sau khi kiểm tra, Thi hành án dân sự tỉnh đã có văn bản hướng dẫn thực hiện một số vấn đề mà các huyện, thành phố còn lúng túng trong quá trình tổ chức thi hành án.

Để khắc phục những tồn tại, Thi hành án dân sự tỉnh đã chỉ đạo Trưởng thi hành án dân sự các huyện, thành phố đã được kiểm tra nhanh chóng tổ chức họp cơ quan kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, sớm có biện pháp khắc phục những sai sót, đồng thời báo cáo về Thi hành án dân sự tỉnh biết để theo dõi chỉ đạo. Tuy nhiên, đến nay, Thi hành án dân sự tỉnh chưa nhận được báo cáo việc khắc phục những thiếu sót của các đơn vị. Ngoài ra, trong tháng 6/2008 Thi hành án dân sự tỉnh đã cử 01 chuyên viên tham gia cùng Đoàn thanh tra của Sở Tư pháp tổ chức thanh tra công tác THADS tại THADS huyện An Nhơn.

Trong tháng 4, Bộ Tư pháp đã thành lập Đoàn Kiểm tra công tác kế toán, tài chính của Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, trong đó tập trung kiểm tra công tác thu, chi phí thi hành án, tình hình mua sắm và sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm chi trong đơn vị theo Qui chế chi tiêu nội bộ. Qua kiểm tra Bộ Tư pháp đã đánh giá các mặt đã làm được và những vấn đề cần rút kinh nghiệm, giúp Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện tốt hơn công tác quản lý tài chính trong thời gian đến.

Tại hội nghị ông Hồ Quang Vinh, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, đã trao quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên cho các chấp hành viên mới được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại, đồng thời trao Giấy khen và tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt I của phong trào thi đua năm 2008.

Tiến Dũng