Cà Mau: Ban hành Quy chế về trách nhiệm công vụ, nguyên tắc làm việc và mối quan hệ công tác của THADS tỉnh.

28/07/2008
Căn cứ Pháp lệnh Thi hành án dân sự (THADS); Nghị định số 50/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan quản lý THADS, cơ quan THADS và cán bộ, công chức (CB,CC) làm công tác THADS, Trưởng THADS tỉnh Cà Mau theo thẩm quyền được giao, vừa ban hành Quy chế về trách nhiệm công vụ, nguyên tắc làm việc và mối quan hệ công tác của THADS tỉnh, để cụ thể hoá các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm công vụ của Trưởng, phó THADS tỉnh, thủ trưởng các phòng chuyên môn; mối quan hệ công tác và nguyên tắc làm việc của THADS. Quy chế có 10 Chương, 34 Điều được ban hành kèm theo Quyết định số 517/QĐ-THA. Dưới đây xin nêu một vài quy định cụ thể:


THADS tỉnh làm việc theo các nguyên tắc: Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng; Phân công, phân nhiệm rõ ràng, đề cao trách nhiệm và phát huy tính chủ động, sáng tạo của cá nhân, một người được giao thực hiện nhiều việc, nhưng mỗi việc chỉ giao một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính; Giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm được giao; cấp trên không làm thay công việc của cấp dưới và cấp dưới không chuyển công việc của mình lên cấp trên hoặc đơn vị khác; Tuân thủ trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, chương trình kế hoạch công tác của THADS tỉnh; Bảo đảm sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc.

Về phạm vi trách nhiệm công vụ: quy định cụ thể phạm vi trách nhiệm của lãnh đạo THADS tỉnh; của Trưởng, Phó Trưởng THADS tỉnh, của các Trưởng phòng nghiệp vụ.

Về mối quan hệ công tác: quy định cụ thể quan hệ giữa THADS tỉnh với Bộ Tư pháp, Cục THADS Bộ Tư pháp, với Sở Tư pháp, với tổ chức đảng cơ sở, các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, với UBND, phòng Tư pháp cấp huyện, với các tổ chức đoàn thể THADS tỉnh và với THADS cấp huyện.

Về trình tự giải quyết công việc: quy định cụ thể việc tiếp nhận và xử lý văn bản đi, văn bản đến, soạn thảo và ban hành văn bản, thủ tục trình giải quyết công việc, trình ký văn bản, thẩm quyền ký văn bản,.

Về chế độ hội họp: quy định cụ thể tổ chức các cuộc họp, hội nghị trong nội bộ và tham dự các cuộc họp cấp trên và ngoài ngành. Theo đó, tổ chức họp giao ban của lãnh đạo THADS tỉnh vào sáng thứ hai hàng tuần và họp bất thường để giải quyết các việc phát sinh đột xuất; họp toàn thể cơ quan vào ngày 20 hàng tháng, họp giao ban với lãnh đạo THADS cấp huyện vào ngày 25 hàng tháng.

Về chế độ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: quy định cụ thể trách nhiệm Trưởng THADS tỉnh, trách nhiệm các đơn vị trực thuộc. Trong đó chỉ đạo trưởng phòng nghiệp vụ và Trưởng THADS cấp huyện thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ động phối hợp cùng Thanh tra Sở Tư pháp giải quyết tốt các đơn thư tố cáo có liên quan đến công chức thuộc quyền, đảm bảo tiếp công dân ít nhất 2 ngày trong tháng tại trụ sở, thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại với người khiếu nại, trường hợp Trưởng THADS tỉnh bận công việc phân công Phó trưởng THADS tỉnh tiếp thay.

Về chương trình và kế hoạch công tác: quy định cụ thể và phân công trách nhiệm xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của đảng cấp trên, chương trình công tác dài hạn của Bộ Tư pháp, kế hoạch công tác năm, chương trình phân công nhiệm vụ năm, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác, thực hiện chế độ báo cáo thống kê và chương trình công tác định kỳ, chế độ cung cấp và cập nhật thông tin, trong đó được cập nhật vào mạng tin học của THADS tỉnh để phục vụ công tác điều hành của lãnh đạo THADS tỉnh và ứng dụng, triển khai thực hiện cho các đơn vị và CB,CC. Trưởng THADS tỉnh quyết định cung cấp thông tin của THADS tỉnh ra ngoài cơ quan. Được biết, CB,CC THADS tỉnh đã được Sở Tư pháp đề nghị Website tỉnh Cà Mau cấp 100% hộp thư điện tử cá nhân và 01 hộp thư điện tử của đơn vị (andansu.tuphap@camau.gov.vn).

Về chế độ đi công tác, tiếp khách: Lãnh đạo THADS tỉnh phải dành thời gian thường xuyên xuống cơ sở để kiểm tra, nắm tình hình, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác THADS, kịp thời hỗ trợ địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót trong công tác THADS.

Để bảo đảm thi hành quy chế này, Trưởng THADS tỉnh đã giao Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, tổng hợp và tài vụ chịu trách nhiệm triển khai, tổ chức thi hành. Trưởng THADS tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế này khi thấy có những nội dung không phù hợp. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2008.

 Thuỳ Trang