Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định tiếp tục chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trong tỉnh

31/07/2008

Trong chín tháng đầu năm 2008, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã có nhiều biện pháp, giải pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao Tuy nhiên so với chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, các cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức thi hành án đạt tỷ lệ chưa cao (đạt 60% về việc và 37% về tiền so với số việc và tiền có điều kiện thi hành). Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian đến, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định yêu cầu Trưởng Thi hành án dân sự các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục đề ra các biện pháp nhằm đột phá trên các mặt công tác cụ thể sau đây:- Tiếp tục rà soát, xác minh, phân loại xử lý án đang thụ lý thi hành; sớm tổ chức thi hành án các vụ việc có điều kiện thi hành, không để dây dưa, kéo dài, gây phiền hà cho công dân, làm ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Chấp hành viên trong việc rà soát, xác minh, phân loại và tổ chức thi hành án, phấn đấu thi hành án đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm;

- Trên cơ sở phân loại án, tiến hành giải quyết, xử lý án tồn đọng của các năm trước chuyển sang đạt và vượt tỷ lệ Bộ Tư pháp đề ra (từ 10 đến 15%);

- Giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác thi hành án. Tăng cường công tác kiểm tra trách nhiệm trong việc thực hiện công vụ, việc chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, sớm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, sách nhiễu, gây phiền hà cho công dân, tổ chức trong việc thi hành án.

Trên cơ sở thực hiện các mặt công tác nói trên, phải tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác Thi hành án dân sự ở từng đơn vị, bộ phận; xây dựng các quy trình giải quyết công việc hợp lý, khoa học gắn với trách nhiệm của từng cá nhân trong việc đấu tranh chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực ở các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc sử dụng trang thiết bị, phương tiện làm việc, điện, nước, điện thoại, xăng, dầu, văn phòng phẩm. Áp dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết công việc hàng ngày để nâng cao hiệu suất giải quyết công việc, nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí văn phòng.

Thực hiện tốt các vấn đề trên, đứng về góc độ chuyên môn của ngành, các cơ quan Thi hành án trong tỉnh sẽ đạt và vượt chỉ tiêu Thi hành án dân sự tỉnh đề ra trong năm (đạt 80% về việc, 60% về tiền so với số việc và tiền có điều kiện thi hành). Đứng về mặt xã hội, thực hiện tốt các vấn đề nêu trên, cùng với các cơ quan nhà nước góp phần vào việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Đây là vấn đề mà các cơ quan nhà nước nói chung, Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định nói riêng đang tổ chức thực hiện một cách triệt để theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Võ Công Hoàng