Kiểm tra công tác Thi đua, khen thưởng năm 2008 tại THADS thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai

30/09/2008

Ngày 24/9/2008 Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của THADS tỉnh Lào Cai đã tiến hành kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2008 tại THADS thành phố Lào Cai với các nội dung Kiểm tra việc tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua thường xuyên, đột xuất và theo chuyên đề; duy trì phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thi đua; thực hiện Quy chế dân chủ, công khai hoá trong bình xét thi đua, khen thưởng.Qua kiểm tra hồ sơ, sổ nghị quyết và các tài liệu có liên quan cho thấy Trưởng THADS thành phố Lào Cai đã chỉ đạo đơn vị thực hiện việc xây dựng kế hoạch thi đua, khen thưởng năm 2008, hưởng ứng phong trào thi đua của THADS tỉnh và UBND thành phố phát động; căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác được giao, tập thể cán bộ, công chức đơn vị đã nhất trí đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2008 như sau: Bằng khen của Bộ Tư pháp đối với tập thể; 9 đồng chí đăng ký danh hiệu CSTĐCS, trong đó 5 đồng chí đăng ký bằng khen của Bộ Tư pháp; 5 đồng chí đăng ký danh hiệu lao động giỏi; 3 đồng chí đăng ký giấy khen.

Xác định công tác thi đua, khen thưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần tạo động lực thúc đẩy công tác chuyên môn, lấy hiệu quả công việc và ý thức chấp hành kỷ luật làm thước đo để đánh giá thành tích. Mỗi cá nhân đều không ngừng nỗ lực, phấn đấu phát huy phẩm chất đạo đức của người cán bộ, tích cực học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ; đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; từng bộ phận chấp hành viên đã chủ động giải quyết công việc được phân công; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân, phối hợp với Viện Kiểm sát, Toà án nhân dân thành phố xét miễn, giảm án cho các đối tượng không có điều kiện thi hành án theo Thông tư số 02, thúc đẩy tiến độ và kết quả thi hành án năm 2008 tỷ lệ giải quyết đạt 84% về việc, 89% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành tăng 18% so với năm 2007.

THADS thành phố Lào Cai đã đề ra mục tiêu thi đua năm 2009 phấn đấu đưa 100% số vụ việc ra thi hành đúng trình tự, thủ tục; thi hành triệt để đạt hiệu quả đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, công dân góp phần giữ gìn trật tự pháp luật trên địa bàn. Thi hành đạt tỷ lệ 80% số vụ việc và 60% số tiền có điều kiện thi hành; phối hợp với UBND phường, xã và các cơ quan chức năng trong việc thi hành án.

Vũ Ngọc Phương - THADS tỉnh Lào Cai