Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum phát động đợt thi đua đặc biệt

24/05/2011
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp; Công văn số 595/TCTHADS-VP ngày 04/3/2011 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2011; Kế hoạch số 157/CTHA-KH.TĐKT ngày 21/3/2011 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum về việc phát động phong trào thi đua năm 2011 và Công văn số 1688/BTP-TĐKT, ngày 31/3/2011 của Bộ Tư pháp về việc phát động phong trào thi đua năm 2011.


Nhằm thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2011) và 66 năm ngày Quốc khánh của đất nước (2/9/1945-2/9/2011).  Ngày 23/5/2011, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt trong các Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum.

Các nội dung thi đua chủ yếu gồm:

- Thi đua thực hiện việc lập, xây dựng hồ sơ thi hành án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định, nghi chép rõ ràng, sạch sẽ đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng, khách quan.

- Thi đua tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt các vụ việc đang thi hành dở dang. Đến hết ngày 30/9/2011 phải đạt được tỷ lệ của mỗi đơn vị theo Quyết định 56/QĐ.CTHA ngày 25/01/2011 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum.

- Thi đua tổ chức xác minh phân loại án theo đúng quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. Những vụ việc được xác định là chưa có điều kiện thi hành thì tùy từng trường hợp cụ thể tiến hành các thủ tục hoãn, tạm đình chỉ hoặc trả đơn yêu cầu theo đúng quy định.

- Thi đua thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; công khai các thủ tục hành chính trong công tác thi hành án dân sự; công khai và thực hiện tốt nội quy cơ quan, quy chế tiếp công dân, quy chế dân chủ gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị.

- Thi đua thực hiện tốt công tác tiếp dân, kịp thời giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để xẩy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Thời gian thực hiện đợt thi đua được thực hiện từ ngày 01/6/2011 và kết thúc vào ngày 30/9/2011.

 

Nguyễn Thọ Thanh