THADS tỉnh Lào Cai với công tác xây dựng ngành.

02/11/2007

Năm 2007 việc kiện toàn tổ chức bộ máy thi hành án luôn được Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai chú trọng. Được Bộ Tư pháp giao chỉ tiêu biên chế, đã thực hiện được 90/91 biên chế (THADS cấp tỉnh l7 biên chế, các cơ quan THADS cấp huyện 73 biên chế). Các đơn vị THADS cấp huyện đã có chức danh Trưởng hoặc Quyền Trưởng THADS và có từ 02 chấp hành viên trở lên.THADS cấp tỉnh được kiện toàn với 03 phòng: Phòng tổ chức - hành chính; Phòng kiểm tra - giải quyết khiếu nại tố cáo; Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án. Đã lập hồ sơ đề nghị Cục thi hành án bổ nhiệm chức danh trưởng, phó các phòng.

Thường xuyên quan tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và lý luận chính trị. Trong năm đã cử 02 CHV theo học Lý luận chính trị cao cấp, 11 công chức học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên và 07 kế toán học lớp bồi dưỡng kế toán trưởng do Bộ Tư pháp mở tại Hà Nội. Giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với công chức.

Hoàn tất hồ sơ trình Cục Thi hành án dân sự phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức và ra quyết định tuyển dụng 10 công chức cho các đơn vị Thi hành án dân sự cấp huyện, tiếp nhận 02 công chức cho Thi hành án dân sự tỉnh. Bổ nhiệm chính thức vào ngạch công chức cho 06 công chức đủ điều kiện theo quy định.

  Năm 2007 THA DS tỉnh Lào Cai đã được bổ nhiệm mới 06 Chấp hành viên cho thi hành án dân sự cấp huyện, tăng tổng số chấp hành viên toàn tỉnh lên 32 chấp hành viên.

Đội ngũ công chức thi hành án cơ bản được chuẩn hoá về trình độ nghiệp vụ. Các Chấp hành viên đã được bồi dưỡng nghiệp vụ, hiện có 07 chuyên viên và Chấp hành viên đang theo lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Chấp hành viên (CHV) tại Học viện Tư pháp. Nhìn chung các CHV, chuyên viên thi hành án có năng lực đủ khả năng tác nghiệp trên thực tế. Đội ngũ công chức thi hành án dân sự trong toàn tỉnh đa số là còn trẻ, nhiệt tình công tác, có năng lực và kinh nghiệm thi hành án trên địa bàn vùng cao biên giới. Do th­ường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị t­ư tưởng, đội ngũ công chức THA toàn tỉnh luôn có lập trường chính trị, tư­ tư­ởng vững vàng, yên tâm công tác, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện phẩm chất, đạo đức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đư­ợc giao. Trong năm không có công chức vi phạm kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính và pháp luật.

Anh Tuấn