Bình Định: Sơ kết công tác thi hành án dân sự 9 tháng đầu năm 2021

13/07/2021
Ngày 09/7/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (TDTHAHC) 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác 3 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng và các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị  còn có các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, Chi Cục trưởng Chi cục Chi cục THADS các huyện thị xã, thành phố trong tỉnh; đại diện các tổ chức đoàn thể, Kế toán trưởng thuộc Cục; các tập thể được Cục trưởng khen thưởng đợt thi đua thi hành án cao điểm năm 2021.
Trong 9 tháng đầu năm 2021, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định chủ động bám sát kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THA, đề ra các giải pháp sát với yêu cầu của Ngành và đã đạt được những kết quả như sau:
Kết quả thi hành án 9 tháng đầu năm trong toàn tỉnh: Về việc, tổng số phải thi hành: 9.272 việc, đã thi hành xong 4.931 việc/7.440 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 66,28%. So với cùng kỳ năm 2020, tăng 1.815 việc (tăng 58,25%) và tăng 1,6% về tỷ lệ. Về tiền, tổng số phải thi hành là: 2.077.319.629.000 đồng, đã thi hành xong 202.650.888.000 đồng/815.978.851.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 24,84%. So với cùng kỳ năm 2020, tăng 52.312.630.000 đồng (tăng 34,80%) và tăng 10,85% về tỷ lệ. Các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, đã thi hành xong 18 việc, thu được số tiền là 67.625.337.000 đồng, đạt tỷ lệ 10,65% về việc và 15,91% về tiền trên số việc và tiền phải thi hành loại này. Kết quả thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, đã thi hành xong 03 việc, thu được số tiền 379.951.500 đồng. Về kết quả theo dõi thi hành án hành chính, các cơ quan THADS đã ra văn bản thông báo tự nguyện thi hành án đối với 13 việc; đăng tải công khai 07 Quyết định buộc THAHC của tòa án; tổ chức làm việc với người phải thi hành án 12 vụ việc, kiến nghị xử lý trách nhiệm 01 vụ việc.
Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Đã tiếp nhận 64 đơn khiếu nại, tố cáo; thuộc thẩm quyền giải quyết: 27 đơn (20 đơn khiếu nại và 07 đơn tố cáo), đã giải quyết 24/27 đơn khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ: 88,9%. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm, kiện toàn; đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh, chức vụ các cơ quan Thi hành án dân sự để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ; kịp thời chuyển đổi vị trí; rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo các đơn vị trong toàn Hệ thống của tỉnh, giai đoạn 2021-2026; thực hiện chuyển đổi, ký kết lại hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ đối với hợp đồng lao động theo Nghị định số 68 trước đây. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ được thực hiện kịp thời và đạt hiệu quả cao hơn; công tác kiểm tra được chú trọng; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được quán triệt và thực hiện nghiêm túc; kỷ cương, kỷ luật được siết chặt và tăng cường hơn từ Cục đến Chi Cục.
Công tác phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cơ quan như: Tòa án, Kiểm sát, Công an, Trại giam Kim sơn, Ngân hàng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bảo hiểm xã hội tiếp tục quan tâm thực hiện, qua đó tăng cường trách nhiệm giữa các ngành có liên quan trong công tác THADS,  góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS.
Đặc biệt, đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Tư pháp, Tổng cục, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát công tác phòng chống dịch; thành lập tổ phòng chống Covid-19; xây dựng và ban hành phương án, kịch bản phòng chống dịch bệnh Covid-19 để tổ chức thực hiện tại đơn vị.
Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh 3 tháng cuối năm tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như sau:
Thứ nhất, Tập trung rà soát và chỉ đạo Chấp hành viên, công chức quyết liệt tổ chức thi hành án, nhất là án có điều kiện thi hành; chỉ đạo giao tài sản cho người mua trúng đấu giá tài sản đối với những vụ việc đã bán đấu giá tài sản thành; rà soát các vụ việc hiện đang có vướng mắc, khó khăn, nhất những vụ việc đã và đang xử lý tài sản có số tiền lớn để có biện pháp chỉ đạo xử lý dứt điểm trong 3 tháng cuối năm.
Thứ hai, Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Tư pháp, Tổng cục, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát công tác phòng chống dịch; xây dựng và thực hiện tốt phương án, kịch bản phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi có phát sinh tại đơn vị.
Thứ ba, Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Tập trung tổ chức thi hành án dân sự, có kế hoạch giải quyết xong từng loại việc, đảm bảo kết thúc năm công tác phải hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, khắc phục có hiệu quả, thực chất những tồn tại, hạn chế, tình trạng vi phạm pháp luật, nhất là các vi phạm về trình tự, thủ tục thi hành án đã được chỉ ra trước đây. Thực hiện nghiêm chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án và công tác quản lý, thu chi tiền thi hành án; tổ chức tự kiểm tra và kiểm tra công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án, kho, quỹ tại các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS.
Thứ tư, Chỉ đạo các đơn vị, Chấp hành viên khẩn trương phối hợp với các cơ quan có liên quan để xác minh, làm rõ những thông tin liên quan về tài sản liên quan đến thi hành án, đủ căn cứ pháp lý để xử lý việc thi hành án, đưa một số vụ việc ra diện không có điều kiện thi hành theo đúng qui định của pháp luật (những vụ việc này đã xử xong tài sản hoặc bản án tuyên xử lý tài sản thế chấp nhưng thực tế tài sản không tồn tại trước khi có bản án).
Thứ năm: Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, thực hiện nghiêm chế độ sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số, bảo đảm thực hiện nghiêm túc phần mềm quản lý văn bản điều hành tại Cục và các chi cục.
Văn phòng Cục THADS tỉnh