Điện Biên - Khối thi đua nội chính tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

09/01/2023
Sáng ngày 09/01/2023, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên, Khối thi đua nội chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.
 

Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Lường Văn Sương - Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh - Trưởng thi đua Khối nội chính năm 2022 và đồng chí Lê Tiến Dũng - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - Phó Trưởng thi đua Khối. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Thị Quế Anh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị Khối thi đua.
 
Hưởng ứng các phong trào thi đua của Trung ương, của ngành, của tỉnh. Công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Khối thi đua Nội chính đã được lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc; Khối thi đua đã ban hành Kế hoạch và phát động thi đua, tổ chức đăng ký giao ước thi đua nghiêm túc và đầy đủ. Các đơn vị thành viên trong Khối đã chủ động tổ chức triển khai, thực hiện phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; các phong trào thi đua có nội dung bám sát nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của địa phương; các đơn vị trong Khối đã triển khai đồng bộ, toàn diện và phát động nhiều phong trào thi đua với chủ đề cụ thể, thiết thực tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và người lao động. Căn cứ kết quả tổng hợp thống kê báo cáo của các đơn vị cho thấy, các đơn vị đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch, đã có nhiều tập thể, cá nhân có nhiều thành tích nổi bật được các ngành, các cấp tuyên dương, khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ, công chức, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua luôn đoàn kết nội bộ, đảm bảo an ninh, trật tự, cơ quan trong sạch vững mạnh; có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Với những thành tích đạt được của các đơn vị trong Khối thi đua Nội chính, đã góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.
 
 

Bên cạnh những thành quả đạt được, phong trào thi đua, khen thưởng của Khối thi đua các cơ quan nội chính cũng còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid19 ngay từ đầu năm đã ảnh hưởng đến việc triển triển khai công tác thi đua của các đơn vị trong Khối; công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến có lúc, có nơi chưa được thực hiện thường xuyên.
 
Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua Khối năm 2023 với việc tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện tốt các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng đến cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động trong năm 2023, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; các cơ quan trong Khối tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, đồng thời tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của đơn vị; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động; làm tốt công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình mới, nhân tố mới trong phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa trong mỗi cơ quan, đơn vị và trong toàn Khối; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ, công chức trong khối được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Hội nghị đã tiến hành bình xét thi đua, trên cơ sở đó thống nhất suy tôn và đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2022 cho đơn vị Cục thi hành án dân sự tỉnh (Trưởng khối thi đua năm 2022) và Bằng khen cho 05 đơn vị thuộc Khối. Hội nghị đã tổ chức ký biên bản bàn giao Trưởng khối thi đua năm 2023 cho đơn vị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
Hà Huy Thành - Văn phòng Cục THADS tỉnh