Đại hội Công đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

31/01/2023
Ngày 30/01/2023, Công đoàn Công đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Quỳnh Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội; đồng chí Phạm Văn Dũng, Bí thư Đảng uỷ cùng các đồng chí đoàn viên công đoàn của 05 Tổ công đoàn trực thuộc.
 

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan, sự chỉ đạo thường xuyên của Công đoàn Viên chức thành phố, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã đoàn kết, thống nhất triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của thành phố; Nghị quyết của Đảng bộ và chương trình nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội lần thứ III đề ra. Thực hiện tốt Điều lệ, Hướng dẫn của Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Công đoàn Viên chức thành phố. Triển khai bám sát nhiệm vụ chuyên môn, các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan để vận động đoàn viên thực hiện. Thường xuyên tham mưu, phối hợp với lãnh đạo cơ quan chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn, qua đó đã thúc đẩy cán bộ, đoàn viên, người lao động hăng hái, tích cực thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Phạm Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành Công đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Bên cạnh đó, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với công chức, người lao động, nhất là trong ký kết hợp đồng lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị. Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật trong công chức, người lao động nhìn chung còn chưa thực sự sáng tạo về hình thức tuyên truyền, giáo dục; Hoạt động Công đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã chủ động nhưng chưa có nhiều sáng tạo, chưa có biện pháp tích cực để tăng nguồn thu cho hoạt động công đoàn và nâng cao đời sống cho đoàn viên công đoàn… Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn Cục đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.
 
 

Đồng chí Vũ Quỳnh Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Có thể tự hào khẳng định rằng, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội khóa III và góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Trong thời gian tới, đề nghị Công đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua....
 
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 07 đồng chí và bầu 02 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố.
Lê Tùng