TP.HCM: Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án

09/05/2023
Chiều ngày 08/5/2023, Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban quận/huyện tháng 5/2023, Cục trưởng Nguyễn Văn Hòa dự và chủ trì hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí Phó Cục trưởng, các đồng chí thủ trưởng đơn vị, kế toán trưởng ngân sách của Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS 22 quận, huyện, thành phố trực thuộc.

Trong 07 tháng đầu năm 2023, các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) tại Thành phố Hồ Chí Minh (Thành phố) tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao, quan tâm, hỗ trợ của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND),… Từ tháng đầu của năm công tác 2023, Lãnh đạo Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh (Cục THADS Thành phố) đã chỉ đạo các đơn vị THADS toàn Thành phố xây dựng kế hoạch công tác năm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Theo báo cáo tại hội nghị, kết quả công tác THADS tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt, cụ thể: Về việc: Tổng số giải quyết là 78.589 việc, trong đó số có điều kiện thi hành là 48.022 việc, số thi hành xong là 25.046 việc, đạt tỷ lệ 52,16% trên số việc có điều kiện thi hành; về tiền: tổng số giải quyết là 130.201.526.352.681 đồng (tăng 16,99%), trong đó, số có điều kiện thi hành 77.462.190.288.981 đồng, số thi hành xong là 31.547.161.894.718 đồng, đạt tỉ lệ 40,73% (tăng 88,13%) vượt 14,13% so với chỉ tiêu được giao.

Tại hội nghị, thủ trưởng các đơn vị cũng thảo luận một số nội dung về khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án như vấn đề ủy thác thi hành án, thiếu biên chế, quy trình xin ý kiến chỉ đạo về nghiệp vụ...
Phát biểu kết luận Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Văn Hòa yêu cầu thủ trưởng các đơn vị sau hội nghị, tổ chức quán triệt tới toàn thể công chức, người lao động của đơn vị mình thực hiện một số nội dung sau:
- Tiếp tục thực hiện các văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS và các văn bản liên quan.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS 02 cấp, thực hiện tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác THADS; thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, tăng cường đối thoại trực tiếp, hạn chế khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; phát huy dân chủ và sức mạnh tập thể, bảo đảm đoàn kết nội bộ trong từng cơ quan THADS trên địa bàn; bố trí, sắp xếp lại đội ngũ công chức, phát huy hiệu quả nguồn lực con người; các đơn vị phải thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ ủy thác thi hành án đúng thời hạn quy định.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước theo Quyết định số 1248/QĐ-CTHADS ngày 12/5/2021 của Cục THADS Thành phố về việc ban hành Quy chế sử dụng và bảo vệ bí mật nhà nước; các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước.
- Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong nội bộ các đơn vị; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra, chỉ đạo Chấp hành viên rà soát lại toàn bộ quá trình tổ chức thi hành án, kịp thời khắc phục những thiếu sót.
- Tuân thủ nghiêm việc áp dụng các quy định của pháp luật liên quan đến việc tổ chức bán đấu giá tài sản, thủ trưởng các đơn vị phải có kết luận kiểm tra đối với vụ việc để gửi về Cục THADS Thành phố trước khi đưa tài sản ra bán đấu giá.
- Chuẩn bị tốt các nội dung theo Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập các cơ quan THADS Thành phố Hồ Chí Minh (01/7/1993 - 01/7/2023) và 77 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2023); tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Truyền thống Ngành.
Phát huy kết quả đạt được, toàn thể công chức, người lao động các cơ quan THADS Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu trong những tháng cuối năm để hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao năm 2023, thể hiện vai trò là đầu tàu của Hệ thống THADS, khẳng định vị thế, tầm quan trọng của công tác THADS trong đời sống kinh tế - xã hội.
Tú Lệ - VP Cục THADS