Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự

19/10/2016
Thực hiện Kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2016, Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự theo quy định tại các văn bản: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tố tụng hành chính; Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/7/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật THADS; quy định về biểu mẫu, giấy tờ thi hành án; quản lý kho vật chứng và các quy định có liên quan đến công tác thi hành án dân sự.


I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
 - Nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác thi hành án dân sự cho cán bộ, công chức, Chấp hành viên tại các cơ quan Thi hành án dân sự; kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác thi hành án dân sự; góp phần bảo đảm chấp hành đúng pháp luật và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ về thi hành án dân sự năm 2017.
- Quán triệt, cập nhật kịp thời những nội dung trong các văn bản mới được ban hành năm 2016 liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự.
2. Yêu cầu
Việc tập huấn triển khai các văn bản mới phải bám sát và căn cứ vào quy định của các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức; thành phần được triệu tập phải tham dự đầy đủ.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Đối tượng tham dự
Đối tượng tham dự tập huấn gồm:
- Đại diện Lãnh đạo Cục (Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng phụ trách nghiệp vụ hoặc Phó Cục trưởng phụ trách giải quyết khiếu nại, tố cáo), Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Chánh Văn phòng;
- Đại diện Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
- Một số Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ưu tiên những địa phương có nhiều án và địa phương nơi tổ chức tập huấn).
Tổng số người tham dự tập huấn là: 1000 người/2 lớp. 
2. Nội dung tập huấn
Nội dung tập huấn bao gồm 17 chuyên đề sau:
+ Chuyên đề 1: Tổng quan về Bộ luật dân sự năm 2015, những điểm mới và những nội dung cần lưu ý liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự;
+ Chuyên đề 2: Tổng quan về Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, những điểm mới và những nội dung cần lưu ý liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự;
+ Chuyên đề 3: Những nội dung cần lưu ý liên quan đến thi hành án dân sự trong Luật Đất đai, Luật Công chứng, Luật Nhà ở và xử lý tài sản bảo đảm trong thi hành án dân sự;
+ Chuyên đề 4: Tổng quan và một số nội dung mới cần lưu ý của Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự.
+ Chuyên đề 5: Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật THADS.
+ Chuyên đề 6: Thực trạng, khó khăn vướng mắc, tồn tại trong việc kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá, cưỡng chế thi hành án đối với tài sản là bất động sản và giải pháp khắc phục;
+ Chuyên đề 7: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành án tín dụng, ngân hàng;
+ Chuyên đề 8:  Một số vấn đề liên quan đến Thông tư số 01/2016/TT-BTP về thủ tục quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự;
+ Chuyên đề 9:  Một số vấn đề liên quan đến quản lý kho vật chứng và tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự;
+ Chuyên đề 10: Thực trạng công tác phối hợp với các Trại giam, Trại tạm giam trong việc thi hành án dân sự;
+ Chuyên đề  11: Tổng quan và những điểm mới về thi hành án hành chính theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và trách nhiệm của cơ quan thi hành án dân sự trong thi hành án hành chính theo Nghị định 71/NĐ-CP;
+ Chuyên đề 12: Trình tự, thủ tục đảm bảo tài chính từ Ngân sách nhà nước để thi hành án theo Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BTP-BTC ngày 10/6/2016 hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án. Một số vấn đề cần lưu ý trong thực tiễn thực hiện đảm bảo tài chính và bồi thường nhà nước trong thi hành án dân sự;
+ Chuyên đề 13: Những nội dung mới của Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự;
+ Chuyên đề 14: Thực trạng và những vấn đề cần rút kinh nghiệm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự và công tác phòng chống tham nhũng;
+ Chuyên đề 15: Thực trạng, tồn tại, hạn chế trong công tác giải quyết những vụ việc phức tạp, kéo dài; những vụ án lớn, án tham nhũng, thu hồi tài sản cho nhà nước và giải pháp khắc phục;
+ Chuyên đề 16: Vấn đề công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự và giải pháp khắc phục.
+ Chuyên đề 17: Thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Hệ thống thi hành án dân sự;
3. Thời gian, địa điểm  
- Thời gian: 03 ngày/1 lớp (trong tháng 11/2016).
- Địa điểm: Tổ chức 02 lớp nối tiếp tại tỉnh Nghệ An;
(Thời gian, địa điểm và danh sách cụ thể các tỉnh tham gia 02 lớp sẽ được thông báo theo Giấy triệu tập).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công, phối hợp
Giao Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện như sau:
- Xây dựng, thẩm định chuyên đề và báo cáo các chuyên đề tại Hội nghị;
- Thành lập Ban Tổ chức tập huấn;
- Dự toán, quyết toán kinh phí tổ chức Hội nghị tập huấn theo quy định;
- Báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả tổ chức Hội nghị tập huấn.
2. Tổ chức thực hiện
Chỉ đạo Hội nghị tập huấn: Thứ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách công tác THADS và đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp.
Ban Tổ chức Hội nghị tập huấn giúp Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức thực hiện Kế hoạch này.
3. Kinh phí tập huấn
Kinh phí tổ chức tập huấn lấy từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành năm 2016 và nguồn kinh phí hỗ trợ (nếu có).
Chi phí của các học viên thanh toán theo chế độ công tác phí từ nguồn kinh phí cấp năm 2016.
4. Trách nhiệm thực hiện
Tổng cục Thi hành án dân sự giúp Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp xem xét, quyết định./.