Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Công văn chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện quy định về ủy thác thi hành án, ủy thác xử lý tài sản thi hành án

Ngày 07/8/2023 Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã ký ban hành Công văn số 2839/TCTHADS-NV1 về việc chấn chỉnh thực hiện quy định về ủy thác thi hành án, ủy thác xử lý tài sản thi hành án với các nội dung sau: