Công văn về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Ngày 30/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn 1114/BTP-BCĐ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 với nội dung như sau:

Tổng cục THADS ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong THADS năm 2020

Ngày 20 tháng 03 năm 2020, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-TCTHADS về Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự năm 2020.

Chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc phòng, chống dịch Covid-19 trong Hệ thống THADS

Tổng cục Thi hành án dân sự vừa có Công văn số 837/TCTHADS-VP gửi Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Tổng cục; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phòng, chống dịch Covid-19 trong Hệ thống THADS

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Ngày 17/03/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 33/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, có khả năng lan rộng và bùng phát cao. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã xuất hiện thêm ca nhiễm mới. Để ứng phó với diễn biến mới của tình hình dịch bệnh, Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thống nhất chủ trương tiếp theo thực hiện Quy chế số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 giữa Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong công tác thi hành án dân sự

Thực hiện quy định tại Điều 15 Quy chế số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 giữa Bộ Tư pháp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong công tác thi hành án dân sự (sau đây gọi tắt là Quy chế số 01) về việc tổng kết và cho chủ trương tiếp theo.

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy chế tiếp công dân

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008; Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp và Quyết định số 266/QĐ-BTP ngày 05 tháng 2 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Bộ Tư pháp, ngày 10/02/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã ban hành Quy chế tiếp công dân tại Tổng cục THADS.

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-BTP ngày 17/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Ngày 17/02/2020, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định số 147/QĐ-TCTHADS ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng. Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch, Tổng cục THADS đã có Công văn số 438/TCTHADS-NV1 ngày 18/02/2020 triển khai kế hoạch đến các cơ quan THADS địa phương. Đồng thời, yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung như sau:

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2020 trong Hệ thống Thi hành án dân sự

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 449-CV/BCSĐ ngày 19/7/2019 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 17/01/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2020 trong Hệ thống Thi hành án dân sự, nội dung kế hoạch giao: