Tổng cục THADS ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống THADS (19/7/1946- 19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác THADS (1993-2023) tại cơ quan Tổng cục THADS

Thực hiện Quyết định số 589/QĐ-BTP ngày 9/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Ke hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác Thi hành án dân sự (1993-2023), Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác THADS (1993-2023) tại cơ quan Tổng cục THADS.

Chỉ đạo, đôn đốc, chấn chỉnh thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 14/4/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã ban hành Công văn số 1136/TCTHADS-NV1 về việc chỉ đạo, đôn đốc, chấn chỉnh thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Hướng tới tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Kế hoạch số 81/KH-CĐBTP ngày 29/7/2022 của Công đoàn Bộ Tư pháp về tổ chức đại hội các cấp Công đoàn Bộ Tư pháp, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự (Tổng cục THADS) đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-CĐCSTC ngày 8/3/2023 về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Tổng cục và Hội nghị Tổ Công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở Tổng cục.
 

Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 28/3/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 460/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2023.