Tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021

Ngày 19/10/2021, Tổng cục Thi thi án dân sự nhận được Công văn số 3776/BTP-PBGDPL của Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật về tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy trình quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan Thi hành án dân sự

Ngày 29/10/2021, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định ban hành Quy trình quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan Thi hành án dân sự, Quy trình này quy định về nguyên tắc, yêu cầu, tiêu chuẩn, thẩm quyền, quy trình xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 

Quyết định ban hành Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên

Ngày 20/10/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định ban hành Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên.

Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ trong lĩnh vực thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BTP về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ trong lĩnh vực thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

Tổng cục THADS hướng dẫn chấm điểm thi đua, xét xếp hạng cơ quan THADS và xét, đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2021

Thực hiện Công văn số 3515/BTP-TĐKT ngày 07/10/2021 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Bảng chỉ tiêu đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2021, Tổng cục THADS đề nghị các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau.

Tổng cục THADS yêu cầu Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thi hành án trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 18/8/2021, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Công văn số 2804/TCTHADS-NV1 chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương thực hiện việc tổ chức thi hành án trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

Công văn yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, sai phạm trong Hệ thống THADS

Trong những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương, nhất là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp, cùng với việc tăng cường công tác xây dựng ngành, đề cao tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phát huy ý thức trách nhiệm của từng công chức, người lao động trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) và chú trọng chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật nên kết quả công tác THADS ngày càng bền vững, luôn đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, so với yêu cầu thì việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong  THADS vẫn còn hạn chế đã được đề cập trong các báo cáo trước Quốc hội, Chính phủ, trong Ngành Tư pháp, Hệ thống THADS, phương tiện thông tin đại chúng. Đây là những vấn đề mà Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao.

Công văn đề nghị hỗ trợ, bố trí tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành Tư pháp

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã có những diễn biến hết sức phức tạp với chủng vi rút Delta có tốc độ lây lan nhanh, phức tạp, nguy hiểm. Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, nhiều địa phương trên cả nước đang đẩy mạnh tổ chức tiêm vắc xin cho toàn dân nhằm tạo miễn dịch cộng đồng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19.

Công văn yêu cầu thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp với chủng vi rút Delta có tốc độ lây lan nhanh, phức tạp, nguy hiểm và sự ghi nhận liên tiếp các ca mắc mới ngoài cộng đồng chưa xác định được nguồn lây. Quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch, thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19 theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2461/BTP-VP ngày 24/7/2021 của Bộ Tư pháp, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục thực hiện nghiêm các nội dung sau: