Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020

Năm 2020 là năm bứt phá về đích trong việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Để kịp thời triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, tạo dựng thể chế, cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, an toàn, thuận lợi, ngày 23/12/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) năm 2020, trong đó đặt ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể sau:

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BTP về việc quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính

Ngày 21/11/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BTP về việc quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính

Ngày 15/11/2019, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020

Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác THADS, hành chính năm 2019; triển khai nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2020; thảo luận các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ nhằm tiếp tục nâng cao kết quả, hiệu quả công tác THADS, hành chính trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Bộ Tư pháp ban hành văn bản triển khai lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày 16/10/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 4022/BTP-KHTC về việc rà soát, đánh giá thực trạng đầu tư; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó hướng dẫn chi tiết và phân công tổ chức thực hiện. Văn bản trên kèm các Biểu mẫu đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự.

Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu các Cục Thi hành án dân sự địa phương tập trung triển khai công tác năm 2020

Để tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và những năm tiếp theo, trong khi chưa ban hành Chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự (THADS), hành chính năm 2020 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, của Tổng cục THADS giao; Tổng cục THADS yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm truyền thống nhân dịp kỷ niệm Ngày Truyền thống thi hành án dân sự

Thực hiện Kế hoạch số 1895/KH-BTP ngày 27/5/2019 của Bộ Tư pháp về Kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2019) trong Hệ thống THADS, nhằm tiếp tục phát huy vai trò của truyền thông trong lĩnh vực THADS, THAHC, Tổng cục THADS yêu cầu:

Phát động ủng hộ các hoạt động xã hội và Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” năm 2019 trong toàn Hệ thống thi hành án dân sự

Thực hiện Công văn số 65/CV-CĐBTP ngày 11/6/2019 của Công đoàn Bộ Tư pháp về việc phát động ủng hộ các hoạt động xã hội và Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” năm 2019, ngày 21/6/2019, Tổng cục Thi hành án dân sự có Công văn số 1790/TCTHADS-NV3 yêu cầu các Cục Thi hành án dân sự và các đơn vị trực thuộc Tổng cục triển khai thực hiện.

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2019) trong Hệ thống thi hành án dân sự

Để thiết thực chào mừng Kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2019); thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2019, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2019) với những nội dung cụ thể như sau: