Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định về việc hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

10/06/2010

Ngày 08/6/2010, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã ký ban hành Quyết định số 114/QĐ-BTP về việc hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo với các nội dung chính sau đây:


1. Về những người được hưởng chế độ hỗ trợ

Theo nội dung Quyết định số 114/QĐ-BTP nêu trên thì những người sau đây được hưởng chế độ hỗ trợ khi làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo:

- Cán bộ, công chức trong cơ quan thuộc Bộ và khối Thi hành án dân sự được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phân công làm công tác tiếp công dân đến trình bày, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và khối Thi hành án dân sự tiếp công dân khi làm nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

- Cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và khối Thi hành án dân sự được cơ quan có thẩm quyền mời, triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân khiếu nại, tố cáo.

2. Về mức hỗ trợ cho từng đối tượng cụ thể

a) Mức hỗ trợ 25.000 đồng/người/ngày cho những người sau đây khi trực tiếp tiếp công dân đến trình bày, tố cáo, phản án, kiến nghị, xử lý đơn thư: Cán bộ, công chức trong cơ quan thuộc Bộ và khối Thi hành án dân sự được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phân công làm công tác tiếp công dân đến trình bày, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

b) Mức hỗ trợ 25.000 đồng/người/ngày cho những người sau đây khi trực tiếp tiếp công dân: Cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và khối Thi hành án dân sự tiếp công dân khi làm nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và khối Thi hành án dân sự được cơ quan có thẩm quyền mời, triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân khiếu nại, tố cáo.

c) Mức hỗ trợ 15.000 đồng/người/ngày cho những người sau đây khi trực tiếp tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Cán bộ, công chức nêu tại điểm a, điểm b nhưng đang đang hưởng phụ cấp theo nghề theo Quyết định số 202/2005/QĐ - TTg ngày 09 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp theo nghề của Thanh tra viên, Quyết định số 2331/2005/QĐ - TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp theo nghề đối với Chấp hành viên, Quyết định số 87/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp theo nghề đối với Thẩm tra viên Thi hành án dân sự.

3. Về nguồn kinh phí chi trả

a) Kinh phí hỗ trợ đối với cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm, do đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ, công chức chi trả. Khoản kinh phí hỗ trợ này không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

b) Việc thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo thực hiện trên cơ sở Bảng chấm công của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Sổ theo dõi tiếp công dân được thủ trưởng đơn vị xác nhận.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm phổ biến nội dung Quyết định số 114/QĐ-BTP đến tất cả cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị và quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện.

Quyết định số 114/QĐ-BTP có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2010. Tuy nhiên, chế độ hỗ trợ được áp dụng đối với cán bộ, công chức được phân công tiếp công dân kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Huy Hiếu - Tổng cục Thi hành án dân sự