Triển khai Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự năm 2020

12/05/2020
Để nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa Cục Bồi thường nhà nước và Tổng cục Thi hành án dân sự, nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài trong công tác bồi thường nhà nước tại các cơ quan thi hành án dân sự; ngày 7/5/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với Cục Bồi thường nhà nước ký ban hành Kế hoạch số 08/KH-BTNN-TCTHADS về việc phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự năm 2020.


Căn cứ quy định Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, Nghị định 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Thông tư 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và Thông tư 09/2019/TT-BTP quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Bồi thường nhà nước và Tổng cục Thi hành án dân sự, theo đó, Kế hoạch phối hợp giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Bồi thường nhà nước bao gồm 3 phần chính, với 11 nội dung cụ thể như sau:
1. Rà soát, nắm bắt thông tin, lập danh mục các vụ việc.
2. Phối hợp giải quyết vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài trong hoạt động thi hành án dân sự tại địa phương để giải quyết dứt điểm các vụ việc.
3. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước đối với cơ quan thi hành án dân sự địa phương trong hoạt động thi hành án dân sự.
4. Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước.
5. Theo dõi công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự.
6. Đôn đốc công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự.
7. Giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước đối với cơ quan thi hành án dân sự địa phương trong hoạt động thi hành án dân sự theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 08.
8. Hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước.
9. Hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường trong hoạt động thi hành án sân sự theo quy định Điều 7 Thông tư số 09.
10. Kiểm tra công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự.
11. Tham gia xác minh thiệt hại, thương lượng đối với các vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của Tổng cục thi hành án dân sự theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết.
Trên cơ sở Kế hoạch, Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Bồi thường nhà nước sẽ tiến hành phối hợp một cách chặt chẽ, có hướng đề xuất, giải quyết dứt điểm đối với từng vụ việc khó khăn, vướng mắc, phức tạp kéo dài, hạn chế các vi phạm làm phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước, từ đó giảm thiểu số việc và tiền phải bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự năm 2020.
Vụ Nghiệp vụ 3, TCTHADS
File đính kèm