Giấy triệu tập dự hội nghị triển khai một số chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

16/11/2021
Thực hiện Quyết định số 1700/QĐ-BTP ngày 10/11/2021 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) thông báo thời gian, địa điểm và thành phần tham dự Hội nghị như sau:


1. Thời gian: 01 ngày, khai mạc lúc 8h00, thứ Hai, ngày 22/11/2021.
2. Hình thức và địa điểm: Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đa phương tiện.
- Điểm cầu Trung ương: Hội trường Đa năng, nhà N6, trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp, số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
- Điểm cầu địa phương: Trụ sở 63 Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  
3. Thành phần triệu tập
3.1. Tổng cục Thi hành án dân sự
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục.
3.2. Cơ quan Thi hành án dân sự địa phương
- Đối với những tỉnh thuộc cấp độ 1, cấp độ 2 theo quy định tại Nghị quyết số 128/NĐ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng các Chi cục THADS trên địa bàn.
- Đối với những tỉnh thuộc cấp độ 3, cấp độ 4 theo quy định tại Nghị quyết số 128/NĐ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”: Cục trưởng Cục THADS tỉnh quyết định thành phần tham dự, nhưng thành phần bắt buộc phải có Lãnh đạo Cục và Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục.
4. Tổ chức thực hiện
- Thủ trưởng các đơn vị thông báo đến các thành phần được triệu tập tham dự Hội nghị đầy đủ, nghiêm túc, đúng thời gian quy định.
- Các Cục THADS tổ chức in ấn tài liệu phục vụ các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu và các công tác khác phục vụ Hội nghị; cử công chức phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp và Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin, Tổng cục THADS bảo đảm kỹ thuật tại điểm cầu.
- Thời gian kiểm tra kết nối điểm cầu: 9h00 ngày 20/11/2021 (Thứ Bảy).
- Trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với đồng chí Đặng Thị Lệ Duyên, Văn phòng Tổng cục THADS, số ĐT: 0989.787.924.
- Các vấn đề liên quan đến kỹ thuật các điểm cầu đề nghị liên hệ đồng chí Lê Tuấn Anh, Trung tâm QLDL&ƯDCNTT Tổng cục THADS. ĐT: 0988.168.268. 
Ghi chú: Các đại biểu dự Hội Nghị mặc trang phục Ngành (Thu - Đông).