Triển khai sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID trong hệ thống THADS

25/04/2023


Ngày 11/4/2023, Bộ Công an đã có Văn bản số 1101/BCA-QLHC về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VneID. Trên cơ sở đó, ngày 25/4/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Công văn số 1252/TCTHADS-NV3 về việc triển khai sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID trong hệ thống THADS (có hướng dẫn kèm theo), theo đó:
Căn cứ Nghị định 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử;
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;
Theo quy định tại khoản 8, Điều 13, Nghị định số 59/2022/NĐ-CP “Khi chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động, giao dịch điện tử thì có giá trị tương đương với việc xuất trình giấy tờ, tài liệu để chứng minh thông tin đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử”. Vì vậy, để tạo thuận lợi trong việc nhận biết, đảm bảo chính xác ứng dụng VneID và thông tin của người dân trên ứng dụng này, Bộ Công an đã cập nhật thêm tính năng giúp công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp về việc triển khai sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VneID đối với công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống Thi hành án dân sự (THADS); Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai, thực hiện nội dung chỉ đạo trên của Lãnh đạo Bộ./.