Hướng tới tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028

27/03/2023
Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Kế hoạch số 81/KH-CĐBTP ngày 29/7/2022 của Công đoàn Bộ Tư pháp về tổ chức đại hội các cấp Công đoàn Bộ Tư pháp, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự (Tổng cục THADS) đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-CĐCSTC ngày 8/3/2023 về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Tổng cục và Hội nghị Tổ Công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở Tổng cục.
 


Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của đoàn viên công đoàn và của tổ chức công đoàn, theo phương châm: “Đổi mới - Thiết thực - Đoàn kết - Phát triển”. Nội dung của Kế hoạch nêu rõ:
 
- Đại hội Công đoàn cơ sở Tổng cục, Hội nghị Tổ Công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở Tổng cục có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới. Quán triệt, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Bộ Tư pháp và Nghị quyết cấp ủy đảng các đơn vị vào nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình.
 
- Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể ban thường vụ, ban chấp hành công đoàn cơ sở Tổng cục; Tổ trưởng, tổ phó Tổ công đoàn trực thuộc nhiệm kỳ qua và bầu ban chấp hành công đoàn, Tổ trưởng Tổ công đoàn khóa mới những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.
 
Thời gian dự kiến Đại hội công đoàn cơ sở Tổng cục được tổ chức và hoàn thành trước 15/05/2023.