Tăng cường kiểm tra, kiểm soát về công tác tổ chức cán bộ thi hành án dân sự

16/05/2023


Thời gian qua, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), cấp ủy địa phương đặc biệt quan tâm, coi trọng công tác cán bộ; đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều nghị quyết, quy chế, quy định để chấn chỉnh, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ theo hướng chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch, kịp thời, hiệu quả nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, sơ hở trong công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Cơ quan THADS đã nghiêm túc thực hiện các quy định của Trung ương, của Bộ, Tổng cục và của cấp ủy địa phương, nhờ đó, công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ THADS có chuyển biến tích cực, nề nếp và chặt chẽ hơn; từng bước ngăn chặn, khắc phục sơ hở, yếu kém, tiêu cực trong công tác cán bộ của toàn hệ thống. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, việc bổ nhiệm, đề bạt, điều động, luân chuyển, thực hiện chính sách đối với công chức lãnh đạo trong Hệ thống THADS... đã bám sát tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy định; chất lượng cán bộ được nâng lên một bước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, địa phương giao. Tuy nhiên, qua công tác quản lý và tổng hợp các kết luận thanh tra, kiểm tra cho thấy: có lúc, có nơi người đứng đầu cơ quan THADS chưa thật sự nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ; công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ Lãnh đạo, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký… chưa thường xuyên, có nơi thiếu sâu sát dẫn đến sai phạm; một số địa phương chậm thực hiện quy hoạch, không chủ động đào tạo nguồn cán bộ, việc xử lý cán bộ vi phạm còn chưa nghiêm và còn nể nang. Những hạn chế, yếu kém trên ít nhiều đã ảnh hưởng đến việc củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ trong Hệ thống THADS. Từ tình hình đó, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS:
1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, có hiệu quả chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Trung ương, của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS, cấp ủy, chính quyền địa phương, trong đó:
- Phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa thành Chương trình, Kế hoạch công tác của từng đơn vị để thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản, nghị quyết mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính trị, tư tưởng, trách nhiệm, nghĩa vụ của công chức, viên chức, đảng viên; quy định của Đảng, Nhà nước, của Bộ Tư pháp, của cấp ủy địa phương về quy trình công tác cán bộ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.
- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trong nội bộ, trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ của đơn vị về các chủ trương, nghị quyết, quy định, quy trình về công tác cán bộ để công chức, đảng viên nhận thức đúng, đầy đủ, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm, hành động của công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu các đơn vị. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục để mỗi công chức không ngừng rèn luyện, tu dưỡng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức theo quy định của Đảng, Nhà nước, của Bộ Tư pháp và chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên. Công chức, viên chức, người lao động trong Hệ thống THADS tuyệt đối không phát ngôn, tiết lộ thông tin tiêu cực, chưa qua xác thực, phê duyệt trên mạng xã hội, tuyệt đối tuân thủ Quy chế phát ngôn của cơ quan, đơn vị mình.
- Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong  đội ngũ công chức thi hành án, tăng cường giám sát, kiểm tra chế độ công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm hoặc có dư luận sách nhiễu, “vòi vĩnh” nhằm mục đích tư lợi cá nhân; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy đối với công chức THADS có biểu hiện suy thoái, biến chất, vi phạm pháp luật, không chờ hết nhiệm kỳ; định kỳ luân chuyển, thay đổi vị trí công tác đối với những vị trí phải chuyển đổi theo đúng quy định.
- Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong Hệ thống THADS. Chú trọng giáo dục để từng công chức phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, chống “tự chuyển biến”, “tự suy thoái”; chú trọng bồi dưỡng, kỹ năng quản lý, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cơ quan THADS.
- Tập trung rà soát các quy chế, quy trình của đơn vị (nội dung này đã được Tổng cục chỉ đạo nhiều lần nhưng có nơi vẫn thực hiện chưa nghiêm), bảo đảm đúng, đủ và tổ chức thực hiện nghiêm. Phải tuân thủ các nguyên tắc của Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo có thẩm quyền; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu và cán bộ làm công tác tham mưu về tổ chức, cán bộ; bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch; đề cao trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định theo đa số.
2. Tiếp tục quán triệt sâu rộng đến toàn thể công chức thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; các văn bản chỉ đạo của Ban cán sự đảng và của cấp ủy trong công tác phòng, chống tham nhũng mà trọng tâm là công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống bao gồm:
(1) Nói, viết, thực hiện không đúng hoặc không thực hiện, thực hiện không đầy đủ chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
(2) Không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết xuôi chiều, nể nang, né tránh, ngại va chạm, im lặng, không đấu tranh hoặc phụ họa theo ý kiến, quan điểm sai trái, lệch lạc; bao che, giấu giếm vi phạm, khuyết điểm của bản thân, của người khác hoặc của tổ chức; thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, mất dân chủ, dân chủ hình thức, không tôn trọng ý kiến của tập thể; không chấp hành sự phân công của tổ chức, kén chọn chức danh, vị trí công tác;...
(3) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm nêu gương theo quy định của Đảng.
(4) Lợi dụng công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết để trục lợi; vu cáo, bịa đặt những nội dung liên quan đến vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; đả kích, vu cáo, xúc phạm đối với tổ chức, cá nhân, kích động bạo lực, chia rẽ mất đoàn kết nội bộ. Phát ngôn, lợi dụng mạng xã hội để thông tin tiêu cực về ngành, lĩnh vực công tác.
(5) “Tư duy nhiệm kỳ”, cơ hội, vụ lợi, nhất là hành vi lạm quyền, lộng quyền, lấy danh nghĩa tập thể để áp đặt, hợp thức hóa quyết định sai trái của cá nhân; chủ nghĩa cá nhân, đặt lợi ích của cá nhân lên trên lợi ích của tập thể; chạy theo mục tiêu trước mắt, trong ngắn hạn để thu vén lợi ích cho bản thân, gia đình, cho nhóm lợi ích mà bỏ qua những mục tiêu, lợi ích dài hạn của tập thể, cộng đồng và đất nước; cấu kết với doanh nghiệp, đối tượng khác để trục lợi.
(6) Quan liêu, xa rời thực tế, không sâu sát công việc, không nắm chắc tình hình trong cơ quan, các Chi cục trực thuộc.
(7) Chủ trì ban hành hoặc tham mưu ban hành văn bản có nội dung trái với chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc có nhiều sơ hở, bị lợi dụng gây thiệt hại cho nhà nước, tổ chức, cá nhân; “lợi ích nhóm”, “tư duy nhiệm kỳ” trong xây dựng chính sách, pháp luật.
(8) Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực; không báo cáo, phản ánh, không xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị, địa phương do mình trực tiếp quản lý.
(9) Thực hiện không đúng, không đầy đủ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý đầu tư, xây dựng... Không thực hành tiết kiệm để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công cho cơ quan trái quy định.
(10) Tặng quà, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định có lợi riêng cho bản thân, gia đình hoặc cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.
(11) Lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hành vi hoặc bao che hành vi tham nhũng, tiêu cực. Tiết lộ thông tin, đe dọa, trả thù, trù dập người phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực.
(12) Có hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay, can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được tiếp nhận, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, khen thưởng, kỷ luật, phong tặng danh hiệu, đi học, đi nước ngoài, thực hiện chế độ, chính sách cán bộ trái quy định.
(13) Can thiệp, tác động hoặc để người nhà, người thân, người quen lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình để trục lợi. Gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc cho người dân, doanh nghiệp.
(14) Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác.
(15) Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; giải trình không trung thực về nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm; tẩu tán, che dấu tài sản có được do tham nhũng, tiêu cực. Không chỉ đạo và tổ chức thu hồi hoặc cản trở hoạt động thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực.
(16) Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện thực hiện hoạt động rửa tiền, đi vay, cho vay trái quy định của pháp luật; chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định.
(17) Tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện khác của cá nhân, gia đình (ngày lễ, tết, sinh nhật, lên chức, mừng nhà mới, mừng thọ, luân chuyển, chuyển công tác,...) một cách phô trương hình thức, lãng phí, gây phản cảm, bức xúc trong xã hội. Lợi dụng việc cưới, việc tang và các sự kiện khác để vụ lợi hoặc đem lại lợi ích riêng cho bản thân, gia đình hoặc cho người khác.
(18) Các hành vi tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp khác do Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, quyết định.
(19) Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trong nội bộ, trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ về các chủ trương, nghị quyết, quy định, quy trình về công tác cán bộ để công chức, đảng viên nhận thức đúng, đầy đủ, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm, hành động của công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu các đơn vị.
3. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các Bộ, cơ quan, địa phương. Để chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, tăng cường trách nhiệm tại các cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, Tổng Cục trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị:
- Quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định về phân cấp quản lý; trực tiếp, chủ động, tích cực giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý, tăng cường trách nhiệm, đẩy mạnh tinh thần dám nói, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, công chức; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành tại đơn vị.
- Chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật; không trình, báo cáo công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình lên Tổng cục; không lạm dụng việc lấy ý kiến các cơ quan Trung ương để né tránh trách nhiệm.
- Khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, công việc của đơn vị để kịp thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền và trong thời hạn được pháp luật quy định, nhất là đối với những công việc đã để chậm trễ, kéo dài.
- Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất. Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao.
- Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Xử lý nghiêm minh những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực.
- Biểu dương, khen thưởng kịp thời và thích đáng đối với các cơ quan, tập thể, cán bộ, công chức quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.
4. Đề cao và thực hiện nghiêm thẩm quyền, trách nhiệm của Cục trưởng, Chi cục trưởng với nhiệm vụ Thủ trưởng cơ quan THADS trong quản lý, chỉ đạo điều hành đơn vị theo quy định, trong đó:
- Bảo đảm việc ra quyết định về thi hành án theo thẩm quyền đúng 100%; đề cao công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động THADS của cơ quan THADS (nhất là cấp cục quản lý hoạt động của các Chi cục, tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động tổ chức thi hành án của Chấp hành viên).
- Tập trung giải quyết đúng thẩm quyền, đúng quy định về khiếu nại, tố cáo về thi hành án thuộc thẩm quyền của Cục, đồng thời chỉ đạo các Chi cục thực hiện tốt nhiệm vụ này. Tổ chức rà soát lại toàn bộ các vụ việc có khiếu nại, tố cáo (kể cả về chuyên môn nghiệp vụ, công tác cán bộ, v.v) trên địa bàn chưa được giải quyết dứt điểm hoặc đã giải quyết nhưng vẫn còn khiếu nại, tố cáo; lập kế hoạch để giải quyết đối với từng vụ việc (kế hoạch phải rõ ràng phương thức giải quyết, phân công lãnh đạo Cục, Chi cục chủ trì, chịu trách nhiệm đối với từng vụ việc cụ thể). Kết quả báo cáo về Tổng cục THADS (qua Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo) trước ngày 31/5/2023. Các trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì phối hợp liên ngành bàn biện pháp giải quyết hoặc tham mưu cho Ban chỉ đạo THADS cùng cấp bàn biện pháp chỉ đạo giải quyết. Tập trung tháo gỡ giải quyết ngay tại cơ sở, hạn chế đến mức tối đa việc để đương sự ra Trung ương khiếu nại, tố cáo gây mất trật tự, an toàn xã hội.
- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quản lý công chức, cơ quan sử dụng công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo, kiểm tra công tác thi hành án đối với Chấp hành viên, công chức cơ quan THADS cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn. Nhận diện chính xác tình hình tổ chức, cán bộ của từng Chi cục, đối với những đơn vị yếu kém nhiều năm về hoạt động, về quản lý chỉ đạo điều hành thì có biện pháp thay thế ngay, không chờ hết nhiệm kỳ.
5. Thực hiện nghiêm quy định về xem xét miễn nhiệm, từ chức với cán bộ được quy định cụ thể tại Điều 5 và Điều 6 tại Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và quy định của pháp luật:
- Cán bộ bị xem xét miễn nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp: (1) Bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng uy tín giảm sút không thể đảm nhiệm chức vụ được giao; (2) Bị kỷ luật khiển trách hai lần trở lên trong cùng một nhiệm kỳ hoặc trong thời hạn bổ nhiệm; (3) Có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định; (4) Có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ; (5) Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi đang công tác. (6) Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng đến mức phải miễn nhiệm
- Cán bộ xem xét cho từ chức khi thuộc các trường hợp: (1) Do hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; (2) Để cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng; (3) Có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định; (4) Vì lý do chính đáng khác của cá nhân.
- Việc xem xét miễn nhiệm, từ chức liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu khi cấp có thẩm quyền kết luận để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách xảy ra tham nhũng, tiêu cực khi thuộc một trong các trường hợp: (1) Miễn nhiệm đối với người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng; (2) Người đứng đầu lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực thì tuỳ tính chất, mức độ sai phạm để xem xét cho từ chức; (3) Cho từ chức đối với người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng.
- Cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức.
6. Thực hiện nghiêm quy định của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng về xử lý trách nhiệm và loại trừ trách nhiệm, miễn, giảm nhẹ hoặc tăng nặng hình thức kỷ luật. Khuyến khích chủ động áp dụng các biện pháp khắc phục để được xem xét loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý;
7. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan THADS trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện các giải pháp để kiểm soát nghiêm những nhiệm vụ, những khâu dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng để có phương pháp kiểm tra, giám sát:
- Rà soát việc thực hiện niêm yết công khai thủ tục thi hành án tại trụ sở cơ quan, quá trình thi hành án, kết quả thi hành án để các bên có liên quan theo dõi, giám sát. Thụ lý, ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với bản án, quyết định có hiệu lực thi hành. Thực hiện đúng, đầy đủ trình tự, thủ tục, bảo đảm quyền, nghĩa vụ của các bên trong THADS. Nghiêm cấm thanh toán tiền mặt cho đương sự, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc thanh toán tiền phải kiểm soát chặt, không tạo khe hở để lợi dụng;
- Tiếp tục công bố công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử của cơ quan để tiếp nhận, xác minh, xử lý kịp thời thông tin về tiêu cực, tham nhũng liên quan đến THADS;
- Công khai họ tên, chức vụ của người có thẩm quyền giải quyết công việc THADS cho tổ chức, cá nhân có liên quan biết. Tất cả công chức thi hành án khi tiếp, làm việc với tổ chức, cá nhân liên quan phải mặc trang phục ngành, đeo thẻ công chức. Việc tiếp đương sự phải thực hiện theo quy định về tiếp công dân; chỉ tiếp tại phòng tiếp công dân, phòng khách, các địa điểm do pháp luật quy định; nghiêm cấm tiếp đương sự tại nhà riêng, phòng làm việc, những nơi khác không đúng quy định;
- Tập trung chỉ đạo, giải quyết những vụ án lớn, phức tạp và tồn đọng;
- Công khai, minh bạch quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân có thể thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định. Chủ động giải quyết khiếu nại, tố cáo dứt điểm ngay từ cơ sở; hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ; đẩy mạnh kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới và với cá nhân liên quan trực tiếp đến tất cả các khâu dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng trong tổ chức thi hành án (chú trọng các khâu xác minh, phân loại án, áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế, thu, chi trả tiền thi hành án); trong công tác tổ chức cán bộ (chú trọng các khâu tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, khen thưởng); trong tài chính, kế toán (chú trọng các khâu cấp phát kinh phí, sử dụng, quyết toán thu, chi tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản; hoạt động chi tiêu nội bộ; thuê kho vật chứng, bảo trì trụ sở, mua sắm, sử dụng tài sản, trang thiết bị); trong giải quyết khiếu nại, tố cáo (chú trọng khâu tiếp công dân, xác minh, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo);
- Niêm yết công khai trong đơn vị danh sách tất cả các vụ việc mà Chấp hành viên được phân công, tiến độ giải quyết các vụ việc đang tổ chức thi hành để thuận tiện cho việc theo dõi, giám sát. Định kỳ hằng tháng cập nhật tiến độ giải quyết. Kết quả giải quyết công việc của Chấp hành viên hàng tháng là căn cứ đánh giá công chức của cơ quan, đơn vị.
- Tăng cường biệt phái Chấp hành viên, công chức cơ quan THADS cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn ở những địa bàn khó khăn ít đến địa bàn khó khăn nhiều để bảo đảm thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ.
8. Chủ động phối hợp với cấp ủy, các cơ quan có thẩm quyền liên quan kiểm soát tài sản, thu nhập, thực hiện nghiêm công tác xác minh và quản lý việc kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Hằng năm chủ động hoặc phối hợp xác minh kê khai tài sản, thu nhập của các đối tượng thuộc diện quản lý…
9. Chủ động rà soát điều kiện, tiêu chuẩn của toàn bộ đội ngũ công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm đang đảm nhiệm, làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp phù hợp.
Cục trưởng Cục THADS chủ động, tích cực phối hợp với cấp ủy địa phương đẩy nhanh công tác quy hoạch, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các cơ quan THADS trên địa bàn bảo đảm đúng quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Những đơn vị cấp huyện còn thiếu cán bộ lãnh đạo, Cục trưởng cần chủ động tham mưu, điều động, bố trí trong nội bộ hoặc phối hợp với cấp ủy địa phương giới thiệu các đồng chí có năng lực, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bố trí làm Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng để bảo đảm đủ nguồn lực. Đối với những đơn vị thiếu công chức chuyên môn, đề nghị các địa phương tổng hợp báo cáo nhu cầu về Tổng cục. Tuy nhiên, không chờ đợi công chức thi tuyển mới, các đơn vị cần tuyển dụng ngay thì Tổng cục THADS sẽ cho chủ trương để thông báo tuyển dụng không qua thi tuyển, tiếp nhận công chức, viên chức từ các cơ quan khác để bổ sung ngay lực lượng (báo cáo gửi về Tổng cục THADS trước ngày 31/5/2023 để cho chủ trương sớm).
Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tự kiểm tra, rà soát công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình (xem đây là công việc thường xuyên) để kịp thời khắc phục, sửa chữa những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện quy trình, quy định, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện về công tác cán bộ. Nâng cao nhận thức của tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và cán bộ trực tiếp tham mưu về công tác cán bộ và thực hiện công tác cán bộ; đồng thời, rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân sai sót, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và các giải pháp phù hợp để xử lý, khắc phục.
Việc tự kiểm tra, rà soát tập trung các nội dung: tiếp nhận, tuyển dụng; quy hoạch lãnh đạo, quản lý; đào tạo, bồi dưỡng; điều động, luân chuyển cán bộ; đánh giá, việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động...
Tập trung kiểm tra, rà soát công tác bổ nhiệm, trong đó chú ý việc thực hiện nguyên tắc, trách nhiệm, thẩm quyền bổ nhiệm; điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.
Qua kiểm tra, rà soát, nếu phát hiện trường hợp có sai sót phải tiến hành xác minh, kết luận và tập trung xử lý dứt điểm, nghiêm minh, chính xác, kịp thời.
Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục THADS chủ động hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ thực hiện nghiêm và thực hiện tốt công tác này.
10. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác cán bộ trong Hệ thống THADS đảm bảo đồng bộ, thống nhất; xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ.
11. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng, Chi cục trưởng tiếp tục tiến hành rà soát các vị trí công tác cần chuyển đổi vị trí theo quy định của Đảng (Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền…) quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, các quy định của Chính phủ, của Bộ Tư pháp để xây dựng Kế hoạch chuyển đổi và tổ chức thực hiện chuyển đổi theo đúng quy định (báo cáo kết quả về Tổng cục THADS trước 31/5/2023).
Nhận được Công văn này, yêu cầu các đồng chí cần quán triệt triển khai thực hiện nghiêm trong toàn Hệ thống./.
File đính kèm