Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Công văn chỉ đạo thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị

30/11/2023


Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án (Quy định số 132-QĐ/TW). Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả Quy định số 132-QĐ/TW, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện một số công việc sau đây:
1. Tổ chức quán triệt nội dung Quy định số 132-QĐ/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị, đặc biệt là đội ngũ Chấp hành viên nhằm nâng cao nhận thức đầy đủ, thống nhất và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
2. Căn cứ vào nội dung yêu cầu của Quy định số 132-QĐ/TW, xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW của đơn vị gửi về Tổng cục THADS (Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo) trước ngày 30/12/2023 để tổng hợp.
3. Phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội của đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định số 132- QĐ/TW. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Quy định tại đơn vị mình; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị mình.
4. Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung trong Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS và Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hàng năm; nghiên cứu kỹ các nội dung tại Quy định 132- QĐ/TW, nhận diện các dạng vi phạm có thể xảy ra khi thực hiện nhiệm vụ để phòng tránh để không để xảy ra vi phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực trong khi thực hiện các hoạt động thi hành án. 5. Các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo thường kỳ kết quả thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW theo quý, 06 tháng, 09 tháng và năm (thông qua công tác báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực) gửi về Tổng cục THADS. 2 Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc
Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc tổ chức thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án./.
File đính kèm