Hướng đến Đại hội Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

13/05/2020
Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-CĐBTP ngày 02/8/2019 của Công đoàn Bộ Tư pháp về tổ chức đại hội công đoàn cơ sở, hội nghị tổ công đoàn, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-CĐCS ngày 28/2/2020 và có Quyết định số 06/QĐ-CĐCSTC ngày 30/3/2020 thành lập 2 Tiểu ban: Tiểu ban nội dung, nhân sự và Tiểu ban Tổ chức, phục Đại hội. Để chuẩn bị cho Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục đã phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng công đoàn viên. Sau 2 tháng tích cực triển khai, chuẩn bị, đến nay, các công việc được giao theo Kế hoạch cơ bản đã được hoàn thành.

Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức với mục đích, yêu cầu:
1. Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự, nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động của tổ chức công đoàn; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp công đoàn nhằm tập hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vào tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
2. Đánh giá thực trạng tình hình công chức, viên chức, người lao động trong Tổng cục; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội cấp mình và nghị quyết đại hội công đoàn cấp trên nhiệm kỳ qua; rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ yếu kém, tồn tại và nguyên nhân; đề ra mục tiêu, chỉ tiêu và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu trong nhiệm kỳ tới.
3. Thông qua đại hội công đoàn các cấp, lựa chọn bầu vào ban chấp hành công đoàn những cán bộ, đoàn viên có đủ năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội, có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín trong phong trào công chức, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn; dám đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức; góp phần nâng cao uy tín, vị thế Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới.
4. Phương châm của đại hội là: “Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, thiết thực”
Với phương châm đó, những nội dung, trình tự, thủ tục quan trọng của đại hội đã được Ban Chấp hành Công đoàn, các Tiểu ban chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc và thực sự trách nhiệm.
Đại hội sẽ tiến hành các nội dung cơ bản như:
- Thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp của công đoàn nhiệm kỳ tới phù hợp với chủ trương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2015 - 2020 và của tổ chức Công đoàn Việt Nam; các nghị quyết, chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Tổng cục và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.
- Tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Bầu Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu đi dự đại hội Công đoàn Bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn về những vấn đề có liên quan đến nâng cao hiệu quả việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn.
Đại hội Công đoàn cơ sở Tổng cục thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thực sự dân chủ của đoàn viên, của công chức, viên chức, người lao động và tổ chức công đoàn cơ quan Tổng cục Thi hành án dân sự; tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp.
Văn phòng Công đoàn Tổng cục